Teixint lligams

17 Desembre 2018

REPTE

Millorar les oportunitats educatives dels infants de 6 a 16 anys del barri de La Pau, en funció de les seves necessitats i interessos, connectant-los amb les oportunitats educatives del barri.

El barri de la Pau és un territori en que les famílies tenen un nivell econòmic i formatiu significativament inferior a la mitjana de la ciutat de Barcelona. També és un barri amb poques entitats socials i educatives, la proposta que més
destaca al barri és l’esportiva. Cal destacar que les escoles estan fent un esforç important per oferir activitats extraescolars educatives a les famílies. Però tot i així veiem que la oferta a la que accedeix cada infant és força limitada en varietat i que l’elecció d’aquestes activitats es centra més en l’oferta de l’escola a la que assisteix i la decisió final de les mares i pares d’aquests infants.

Responent a aquesta situació, des del projecte de suport a les famílies vulnerables del barri Teixint Lligams, ens proposem posar a l’infant al centre del seu itinerari educatiu, fent que participi en l’elecció, seguiment i valoració del seu procés
personal d’aprenentatge i desenvolupament com a persona.

Per tal de fer-ho veiem que cal tenir en compte als centres educatius, amb els que ja ens coordinem des del projecte (escoles bressols i primària, institut, Casal i Ludoteca municipals), i també a altres serveis educatius del territori amb
qui estem encara poc connectats com l’esplai, el centre esportiu municipal o el Casal de barri. Estem segurs que el fet de donar el protagonisme als infants farà evident la necessitat de tenir una oferta més rica i diversa d’activitats eductives i
alhora el definir una manera més estructurada i intensiva de treball entre entitats.


Descarregar

EQUIP IMPULSOR
Equip de professionals de la fundació IRES vinculats al projecte Teixint lligams; coordinadora, treballadora social i educadores. S’ha anat informant del procés a la Taula d’entitats vinculades al projecte, i també s’ha fet una
primera presentació a mares i infants per tenir en compte la seva opinió i valor que donen al projecte.

INSPIRACIÓ I ANÀLISI
Les sessions amb els experts i les experiències inspiradores ens han servit per ampliar la mirada i veure el nostre projecte des d’una perspectiva molt més oberta. Sobretot obrint opcions que fins ara no ens havíem plantejat o eren
intuïcions que ens constava concretar, sobretot en relació al potencial educatiu que té un territori i la necessitat de fer més protagonistes als infants.

Inicialment ens vèiem molt lluny d’aquest plantejaments i ens costava veure la manera de concretar-ho en el nostre projecte. Les dificultats lligades a no tenir inicialment suficients recursos humans per ampliar el projecte també ens
limitaven alhora de començar a definir-lo. Finalment amb el treball de definició del prototip anàvem definint l’objectiu al que volíem arribar, i acotant les necessitats a les que volíem donar resposta, pautat i prioritzant.

Finalment les sessions de facilitació ens han ajudat a anar concretant, redefinint i estructurant el projecte, centrantnos més en el nostre objectiu i deixant de banda les limitacions més lligades als recursos.

PROPOSTA
Actualment des del projecte Teixint Lligams cada família elabora un pla de treball conjuntament amb la treballadora social tenint en compte les aportacions que fan els diferents professionals que intervenen amb la família i que es coordinen a La Taula d’entitats.

Aquest pla de treball inclou també els objectius a treballar amb els infants. Ara ens proposem posar a l’infant al centre del  procés de desenvolupament, fent-lo protagonista en la definició dels seus objectius, de les activitats educatives en les que
participa i en la valoració d’aquestes i del seu procés personal d’aprenentatge.

Aquest projecte es centra en promoure que cada infant elabori el seu itinerari educatiu personalitzat, en diàleg amb la seva família i l’escola, tenint en compte les seves característiques, interessos i necessitats. En funció del/dels objectius educatius, que defineix l’infant en diàleg amb un educador, veurem quines activitats educatives del territori li poden donar resposta. Posteriorment es farà un seguiment i avaluació conjunta infant, família i referents educatiu. Cada nen/a elabora un passaport d’objectius que ell/a defineixen els definirà, en farà seguiment i segellarà quan els assoleixi.

Per tal de dur a terme el projecte caldrà elaborar un mapa de les activitats educatives del territori, tant de les que ja s’estan coordinant des de la taula d’entitats, com d’altres que encara no hi formen part i amb les que caldrà connectar. Aquest mapa cal construir-lo conjuntament amb els serveis, infants i famílies.

Volem que sigui un mapa físic, que es pugui consultar i anar ampliant, on cada nen pugui dibuixar el seu itinerari. De fet en una primera explicació del projecte a infants i mares del barri ja han sortit interessos als que no es podria donar resposta
en aquest moment des del territori. Cal construir el mapa de serveis i activitats educatives amb infants i famílies, i detectar les mancances per poder en un segon moment valorar-ne la significativitat i la possibilitat d’impulsar-les.

Aquest projecte l’impulsa un tècnic educatiu, un nou professional que treballarà específicament en aquest nova línia del projecte, intervenint directament amb els infants i amb els serveis i activitats educatives del territori.

REFLEXIONS DEL PROCÉS
Què heu après i què us ha permès la crida. Ens ha permès un espai i un temps de reflexió com a equip educatiu. Ens ha aportat elements claus a tenir en compte, tant a nivell teòric com a partir d’experiències reals, per enfocar aquest
procés de revisió del projecte, i un assessorament específic per ajudar a definir el projecte en funció de les necessitats detectades. El valor més gran de la crida ha estat el procés que hem realitzat, des del coneixement més teòric fins a la concreció pràctica amb un assessorament específic.

Quins consells voldríeu compartir amb d’altres agents comunitaris

– Iniciar el procés sense pensar en limitacions pròpies, arrencar des de les necessitats detectades i anar-les redefinint a mida que ens podem formar i inspirar a nivell teòric i també en relació a altres projectes i experiències amb qui podem tenir elements en comú.
– Tenir molt present des de l’inici qui planteja la reformulació del projecte i qui en forma part. Cal tenir en compte a tothom, obrir el procés de reformulació i veure de quina manera es pot donar l’espai i la participació de cada participant o
grup de participants.