Imperdibles 360

Infografies amb coneixements, evidències i orientacions sobre l’Educació 360, tant del nostre país com internacionals. Infografies que expliquen els beneficis i impacte de les polítiques que connecten temps, espais, aprenentatges i agents educatius o que fan un diagnòstic de la situació actual.

La personalització educativa

S'enten per personalització l'activitat, pràctica o experiència que vincula els interessos, objectius i opcions dels aprenents amb els objectius i activitats educatives a partir de la seva participació.

Característiques d’un Centre Educatiu 360

Una escola o institut 360 és el que treballa en xarxa amb d’altres agents, temps i espais educatius per millorar les condicions d’igualtat educativa de l’alumnat. Descrivim 13 característiques que els defineixen.

Les claus d’èxit de l’aprenentatge connectat

La recerca és clara. L’aprenentatge que pot canviar la trajectòria de vida d’una persona es produeix quan combinem els interessos personals, les oportunitats educatives dins la pròpia comunitat i els espais de suport entre iguals i amb adults.

9 TRETS DISTINTIUS DE LES ACTIVITATS DEL LLEURE EDUCATIU

Les entitats de lleure educatiu tenen uns trets característics i fan servir una metodologia que facilita el treball de competències com l’aprenentatge al llarg de la vida, l’autogestió, la interacció amb d’altres...

Els 4 eixos que proposa l’Educació 360

Més i Millors Oportunitats Educatives, Aprenentatge connectat, Equitat i Governança. L’Educació 360 proposa una concepció de l’educació entorn aquests 4 eixos i defensa la necessitat que tots els projectes amb mirada 360 els incorporin.

Competències per a la vida en el lleure educatiu

Les 7 macro competències, que defineix la UNESCO com a base per als currículums de l’educació del segle XXI, estan molt presents en el lleure educatiu. Així ho recull la nova publicació Competències per a la vida en el lleure educatiu.

Guany de dos mesos de progrés acadèmic

Participar en determinades activitats extraescolars equival a un guany de dos mesos sobre el progrés acadèmic mitjà de l’alumnat, en un curs escolar. Realitzar activitats fora de l’horari lectiu millora els resultats acadèmics, dota d’una major predisposició a l’aprenentatge i incrementa les expectatives formatives per a l’educació post-obligatòria.

Escletxa de 6.000 hores d’aprenentatge

És en el no temps lectiu, on es produeixen més desigualtats. Estudis recents apunten que els infants amb menys recursos tenen dificultats per accedir als aprenentatges que es donen més enllà de l’horari lectiu.

Què és l'Educació 360

Aquest document té un objectiu clarament divulgatiu. Descriu què és l'Educació 360, detalla els seus valors i precedents i explica les oportunitats que genera i com es pot fer realitat arreu del territori.

Què és l’Educació 360?
TRÍPTIC INFORMATIU

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN 360?
TRÍPTICO INFORMATIVO

WHAT IS EDUCATION 360?
INFORMATIVE TRIPTYCH

Documents d'Incidència Política

Aquesta sèrie de documents dirigits a tècnics i polítics del món local respon a l'objectiu d'Educació 360 d'incorporar una nova forma de concebre l'educació al territori, connectant espais, temps i agents educatius.

Cap a una educació a temps complet a Catalunya

Municipis 360, municipis d’oportunitats

Propostes de política municipal (2019-2023).
Document de treball

Propostes de política municipal (2019-2023).
Tríptic

Guies pràctiques

Guies pràctiques destinades a repensar els projectes educatius en clau d'Educació 360, des de diferents àmbits i agents educatius.

PER UNA EDUCACIÓ 360 ALS TERRITORIS RURALS

Com millorar la qualitat de les activitats educatives del fora escola?

Els casals d’estiu: una oportunitat 360

D’ILLES A NODES. REPENSEM ELS CENTRES EDUCATIUS, EN CLAU 360

Guia Repensem els projectes educatius comunitaris, en clau 360
#ComunitatsQueEduquen

Col·lecció àmbits

Publicacions que recullen propostes, orientacions i experiències d'àmbits i temes específics de l'Educació 360. Incloem aquí publicacions sobre l'àmbit del lleure, avaluació de projectes municipals en clau 360 o els elements per construir un estiu enriquit i competencial.

La cara i la creu de la participació extraescolar

EDUCAR EN LA PRÀCTICA ARTÍSTICA, UN DRET IRRENUNCIABLE

Com atraure els i les joves més vulnerables a les activitats extraescolars? La seva perspectiva

ELEMENTS PER UN ESTIU ENRIQUIT I COMPETENCIAL

Experiències Pilot Municipals d’Educació 360
Fitxes model

Competències per a la vida en el lleure educatiu

Informes breus

Els Informes breus és una col·lecció on es publiquen els resums i les conclusions principals d'investigacions i seminaris promoguts per la Fundació Jaume Bofill. També inclou alguns documents inèdits en llengua catalana.

Educació 360: més enllà del temps lectiu

Projectes d’innovació educativa comunitària: ingredients d’èxit i reptes

Els patis de les escoles: espais d’oportunitats educatives

A les tres a casa? L’impacte social i educatiu de la jornada escolar contínua

Documents de treball

Els Documents de treball de la Fundació Jaume Bofill recullen relatories de seminaris i memòries de treballs de camp desenvolupats entorn de reptes i problemàtiques específiques.

Com fer viable l’escola a temps complet a Catalunya?

Informes Internacionals

Amb els Informes Internacionals hem volgut saber com afronten altres països “Educacio360. Educació a temps complet”. França, Regne Unit i Alemanya, en el context europeu i Uruguai, en el llatinoamericà.

Vols estar al dia de les darreres novetats d'EDUCACIÓ360. Educació a temps complet?