COMPROMISOS DELS PARTICIPANTS

Aquí pots descarregar-te’l

ALIANÇA EDUCACIÓ 360

La Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Diputació de Barcelona han decidit sumar esforços per impulsar l’Educació 360. Educació a temps complet a Catalunya.

En la presentació pública del passat 29 de gener de 2018, s’hi van afegir 34 socis estratègics. Amb el manifest de convocatòria conviden a ajuntaments, centres educatius, entitats, equipaments, recursos i iniciatives de tot tipus a formar part de l’Aliança Educació 360 per fer-la possible.
Tots aquells actors que participen a l’Aliança, comparteixen els continguts del manifest i subscriuen i fan seus els següents compromisos:

Considerar l’interès superior de l’infant, reflectit a l’article 3 de la Convenció Internacional sobre els Drets de l’Infant i l’article 40.3 de l’Estatut de Catalunya, per davant de qualsevol altre criteri a l’hora de dissenyar, implementar, dinamitzar, intervenir, gestionar i avaluar qualsevol activitat. Vetllar pel desenvolupament integral (motriu, afectiu, cognitiu i social) dels infants i adolescents fomentant valors de respecte, solidaritat, sostenibilitat.

Identificar-se com un agent que garanteix el respecte i la promoció dels Drets de l’Infant recollits a la Convenció Internacional sobre els Drets de l’Infant, la Llei d’Educació de Catalunya (12/2009) i la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència (14/2010).

Contribuir a la igualtat d’oportunitats i l’equitat recollida en l’accés a les activitats educatives i de lleure recollides als articles 29 i 41 de la LEC (12/2009) i al 57 de la Llei d’infància (14/2010).

Tenir vocació de servei públic. Ha d’oferir accés universal a l’activitat sense discriminació, amb estratègies d’inclusió, integració, i amb vocació de millora del seu entorn.

Vetllar per tal que les propostes tinguin vocació d’aliniament amb el projecte educatiu territorial i al projecte educatiu de centre, si s’escau.

Fomentar el desenvolupament de competències necessàries per a l’èxit educatiu dels infants i joves, cercant la personalització de l’aprenentatge.
Promoure propostes complementàries i en coherència amb els altres entorns educatius de l’infant i espais on pugui significar els seus aprenentatges.

Oferir activitats de qualitat realitzant propostes adequades als infants i joves a les que va destinada la seva activitat i que incorporin la innovació com a pràctica habitual.

Incorporar processos de planificació, seguiment i avaluació de la programació i la millora continua com a part del seu procediment habitual.

Els professionals, treballadors i voluntaris, que realitzen les activitats, més enllà de la seva especialització en l’activitat han de tenir intencionalitat educativa, no només expertesa en la matèria.

Incorporar la dimensió comunitària i de vinculació amb el territori, amb vocació de treball en xarxa.

Promoure el treball col·laboració amb altres agents del territori, coresponsabilitzant-se i coliderant les iniciatives que de forma conjunta es dissenyin per a la millora de l’èxit educatiu i de les oportunitats educatives dels infantsi joves.

Vols estar al dia de les darreres novetats d'EDUCACIÓ360. Educació a temps complet?