Impuls de la proposta en un municipi de 3.500 persones

Ajuntament, AMPA i equips docents de les escoles han activat una proposta d’“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet” per a totes les edats. Un espai educatiu a l’escola bressol oberta a les famílies del municipi; activitats extraescolars de música, de tennis per a infants i de robòtica i una aula-taller pels joves. La Comissió d’“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet” del Consell Escolar Municipal en fa el seguiment.

El repte que l’Ajuntament es proposa és atreure els joves de la ciutat a les noves oportunitats educatives, vincular les famílies en la detecció i implementació d’accions i connectar els aprenentatges fora de l’aula amb els projectes dels centres educatius.

El projecte desenvolupat a Castellbell i el Vilar permet aprendre de l’experiència d’un municipi de pocs milers d’habitants amb la voluntat de fer de l’educació una aposta estratègica pel desenvolupament de la vila i els seus ciutadans.

“Som un “petit gran” poble i els nois i noies de Castellbell i el Vilar es mereixen tenir les mateixes oportunitats que a d’altres pobles i ciutats més grans”

Cristina Carmona – Tècnica d’Educació i Montserrat Badia – Alcaldessa de Castellbell i el Vilar

Alinear els aprenentatges dels adolescents de l’ESO

El projecte Etcètera de Tallers Educatius vincula els joves de 12 a 16 anys als equipaments i la vida cultural de la ciutat, creant espais alternatius d’aprenentatge per als joves. La coordinació dels professionals dels instituts, els talleristes i els tècnics municipals de diferents serveis es proposa garantir l’alineament educatiu dins i fora l’institut.

Així mateix, el projecte es desenvolupa amb la voluntat d’implicar els joves en la vida cultural i associativa de la ciutat, apropant ciutadania, equipaments i recursos culturals en benefici d’un aprenentatge compartit i la revitalització del teixit cultural de la ciutat.

Un dels reptes del pilot consisteix en connectar els aprenentatges competencials realitzats a l’escola amb els adquirits en el marc dels tallers. L’Ajuntament es proposa trobar maneres per reconèixer i donar valor al que s’aprèn fora de l’escola.

 

“Ara som un taller però volem ser un club de creadors”

Carles, Tallerista

 

“Al taller em diverteixo i aprenc”

Pau, Participant, 13 anys.

Projecte global al districte de Bellvitge-Gornal

L’Ajuntament lidera una potent proposta d’“EDUCACIO360. Educació a temps complet” que integra deu programes diversos pel que fa als col·lectius participants i als aprenentatges treballats.

La proposta recull l’experiència del Pla Educatiu d’Entorn i compta amb importants actius de la comunitat. L’“Educació a temps complet” s’entén com una visió que proporciona noves oportunitats per a que escola i entorn s’organitzin per situar la persona com a protagonista de l’acció educativa, fent de l’espai local un ecosistema educatiu.

El projecte es du a terme al Districte de Bellvitge-Gornal i de manera més intensiva en un centre d’educació primària i un centre d’educació secundària d’aquests barris.

S’empren diferents instruments i estratègies, l’aprenentatge-servei, l’adaptació curricular, l’obertura d’espais i l’organització d’activitats fora de l’horari lectiu i l’establiment de tàndems entre centres educatius i entitats culturals i científiques de la ciutat.

L’objectiu final és estendre el model al conjunt de la ciutat, fent èmfasi en l’equitat en l’accés a les noves oportunitats educatives pel conjunt de la ciutadania.

“L’Educació360 ens permetrà singularitzar els centres educatius amb el valor afegit d’incorporar el no lectiu, totes les hores de la vida dels nois i noies, amb la seva integralitat”

Teresa Sambola – Cap d’Educació de l’Ajuntament de l’Hospitalet

Un temps del migdia educatiu i saludable per a tothom

La constitució de la comarca del Moianès permet redefinir el projecte educatiu territorial Edu Moianès, que el Consell Comarcal del Moianès promou amb una visió d’“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet”. Una taula de coordinació comarcal anirà definint el projecte amb la participació de tots els agents del territori.

El Moianès aposta pel desenvolupament d’un nou model de servei de menjador amb un espai educatiu accessible a tots els municipis de la comarca i integrat en els projectes educatius dels centres.

Es vol construir un model educatiu de les activitats de lleure al Moianès, tant les de caràcter extraescolar com les realitzades fora del calendari lectiu. La integració de les activitats donarà més oportunitats d’accés i de desenvolupament educatiu als infants i joves del territori, amb independència del municipi de residència.

Des del Consell Comarcal del Moianès es combina aquesta visió de territori amb el suport a projectes locals i supramunicipals en clau d’Educació a Temps Complet.

“Els monitors han de formar part de l’equip educatiu de l’escola i tenir el mateix respecte i consideració que els mestres”

Eva Colom
Cap d’Estudis de l’Escola Sesmón d’Oló

“En el temps del migdia es poden fer activitats educatives molt profitoses pels nostres fills”

Sandra Florez
AMPA Escola Sesmón d’Oló

Acció coordinada dels municipis de la comarca

El Consorci del Lluçanès promou una xarxa de col·laboracions i vincles entre els agents del territori: centres educatius, biblioteques, AMPA, serveis de formació d’adults.

“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet” amplia les oportunitats educatives a tots els municipis i vol connectar l’escola i els recursos de la comunitat.

El desenvolupament dels serveis de l’Escola de Música i Arts del Lluçanès és un element clau que mostra l’abast i el potencial de les col·laboracions entre diferents agents educatius. El Lluçanès disposa d’un sistema de beques que vol facilitar l’accés a les noves oportunitats educatives.

El Consorci del Lluçanès treballa per integrar al Pla d’Acció del Lluçanès Territori Educador els principis de l’Educació a Temps Complet, concretant-lo en la planificació d’actuacions per al període 2018-2020.

Activitats de lleure a les escoles per millorar l’èxit educatiu

El Consorci de Badalona Sud incorpora la proposta d’“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet” en el marc de la xarxa territorial del Pla Educatiu d’Entorn.

Els projectes del Consorci de Badalona Sud promouen estratègies de suport a l’escolarització i millora de l’èxit educatiu a través del reforç dels vincles entre escola i família.

Així mateix, es promou el lleure educatiu a les escoles en un context de compromís ciutadà amb l’educació i la voluntat d’assegurar l’equitat en l’accés a les oportunitats educatives a tots els infants i joves dels barris del sud de Badalona.

Per aquesta raó, la proposta situa al centre del projecte els centres educatius d’alta complexitat.

Vinculació de les extraescolars amb el treball amb les famílies

“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet” demana el treball conjunt i la implicació de l’entorn socioeducatiu de la comunitat escolar, amb un lideratge compartit entre la direcció i el personal docent, les famílies i les entitats de lleure.

Mitjançant la dinamització d’accions que connecten l’escola amb l’entorn (Projecte de dinamització), possibilitarem una vinculació més forta de les famílies amb l’escola (Programa Tàndem família-escola), la continuïtat entre les activitats lectives i no lectives (Programa Extraenllaç), així com la proposta d’un lleure socioeducatiu de qualitat i de proximitat.

Ens proposem, des d’aquesta metodologia d’acció integrada i integradora, aconseguir un model d’escola transformada, coherent amb el seu entorn i adaptada a les seves necessitats socials.

Educació i cultura treballant junts amb la comunitat

El Departament d’Educació i Cultura de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, posa en marxa, a partir del 2016, un projecte educatiu global de ciutat, el Programa Educació, Cultura i Comunitat, que pretén generar contextos d’aprenentatge amb la coresponsabilitat entre els diferents agents educatius i culturals locals, que contribueixin al desenvolupament cultural i artístic de les persones al llarg de la vida, com a eixos motors de transformació social.

El programa pretén articular i connectar una xarxa d’agents educatius i culturals del municipi (centres educatius, equipaments culturals, entitats culturals i artístiques, AMPA, serveis educatius i ciutadania), amb l’objectiu de generar, de forma col·laborativa, projectes educatius innovadors, dins i fora del centres educatius, vinculats al context.

El programa ha definit aquests cinc àmbits d’actuació, en els quals s’han d’inscriure els projectes i accions:

  • Educació en les arts
  • Foment de la lectura
  • Impuls de la llengua anglesa
  • Coneixement científic, tecnològic i digital
  • Patrimoni cultural i Cultura popular

Durant el curs 2016-2017 s’ha definit el marc conceptual del Programa i l’organització, s’ha informat del projecte als diferents agents locals i institucions, i s’han desenvolupat alguns projectes d’educació artística dins l’horari lectiu en els centres educatius (música, teatre, arts visuals), i s’ha donat continuïtat la projecte de foment de la lectura Lecxit.

Aquest curs 2017-2018 el programa comença a desplegar-se en els centres educatius, activant nous espais de treball compartit entre agents diversos per a dissenyar projectes compartits,  implementar-los dins de l’aula, formar-se, compartir i avaluar les experiències.

Aquest treball compartit es concreta en 3 línies d’acció: els laboratoris, els entorns d’aprenentatge i els projectes que es desenvolupen en els centres educatius.

  • Els laboratoris de propostes pràctiques són espais de disseny de futurs projectes, entre agents diversos (Ajuntament, centres educatius, entitats…), que permeten donar resposta a problemàtiques comunes dels centres educatius.
  • Els entorns d’aprenentatge són espais de reflexió i formació per al professorat i altres agents de l’àmbit, que permetin compartir i transferir coneixements dels projectes en curs, i al mateix temps conèixer pràctiques educatives que hagin funcionat en d’altres contextos.
  • Els projectes són processos educatius de llarga durada (mínim un any), desenvolupats a les escoles, que s’han dissenyat prèviament i de forma conjunta entre agents diversos (l’Ajuntament, centres educatius, entitats…).

Durant aquest curs es posen en marxa al voltant de 30 projectes als centres educatius (música, teatre, dansa, arts visuals, foment de la lectura, anglès, i món contemporani), 4 entorns d’aprenentatge vinculats als projectes, i 4 laboratoris de projectes (lectura, tecnologia, cultura popular i anglès).

“Els professionals d’Educació i Cultura de l’Ajuntament estem treballant plegats en una estratègia global i compartida amb centres educatius i entitats”

Joan Carles Navarro, Cristina Castells i Rafa Milán
Tècnics de les Àrees d’Educació i Cultura de l’Ajuntament del Prat

La proposta reforça el Pla Educatiu Entorn

La proposta d’“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet” intensifica la connexió entre les activitats escolars i les oportunitats educatives del municipi a través de col·laboracions dels diferents agents educatius de la ciutat.

L’Ajuntament obre biblioteques escolars, realitzant-hi activitats de foment de la lectura, desenvolupa activitats de lleure educatiu en el marc dels patis oberts, promou l’obertura d’espais d’estudi assistit, centrats en l’adquisició de competències bàsiques i facilita la programació d’activitats culturals connectades amb els projectes educatius dels centres en relació al patrimoni històric i cultural de la ciutat.

L’Ajuntament de Manresa es proposa aprofitar les aportacions del Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat per donar una perspectiva 360 a les polítiques educatives locals.

“L’estudi assistit que fem amb el Puntal i el CAE a deu centres educatius reforça els aprenentatges de l’escola, els hàbits i el vessant emocional”

Justi Zapata i Rosa Barrull
Tècniques de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Manresa

“El pati de l’escola esdevé una plaça gran del barri on jugar, gaudir i compartir amb els amics en un espai sense cotxes.”

Manel Justicia Rivasés
Coordinador dels serveis educatius i de lleure de la Fundació la Xarranca

Extraescolars coordinades per afavorir l’equitat

L’experiència de Manlleu demostra com l’“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet” és una bona estratègia per avançar en l’equitat i la cohesió social. També per vincular els diversos actors de la comunitat en un projecte educatiu compartit: escola de música, biblioteques, centres educatius i AMPA.

Manlleu es proposa desenvolupar projectes de patis oberts, establir espais d’estudi assistit als centres educatius del municipi en horari no lectiu, obrir biblioteques escolars i generar col·laboracions entre centres educatius i l’Escola Municipal de Música per oferir noves oportunitats educatives a infants i joves.

Un primer resultat del projecte pilot desenvolupat des del curs 2016-17 consisteix en l’elaboració d’una oferta conjunta i interrelacionada d’activitats extraescolars per part de les AMPA de la ciutat.

Un dels reptes a abordar en aquest curs és reforçar la connexió entre les activitats que ofereixen les AMPA i els projectes educatius dels centres.

Manlleu es beneficia del treball en xarxa entre els diferents agents, propiciat pel Projecte Educatiu de Ciutat.

“Els projectes que funcionen millor són els que parteixen de la xarxa de la comunitat educativa. La incorporació de la música coral a les escoles n’és un exemple”

Betlem Parès i Núria Puig
Responsables de Serveis a la persona i d’Educació de l’Ajuntament de Manlleu

Projecte de ciutat per la cohesió social i l’èxit educatiu

La iniciativa de l’“EDUCACIÓ360. Educació a temps complet”, conflueix amb l’elaboració del Pla Educatiu de Ciutat en la que estan compromesos els centres educatius, les entitats socioeducatives i l’ajuntament.

El diagnòstic compartit entre tots els actors permetrà incidir en millorar les oportunitats educatives per a tothom. Amb el convenciment que un major vincle entre temps lectiu i no lectiu fomentarà la cohesió social i incrementarà el rendiment escolar.

Vols estar al dia de les darreres novetats d'EDUCACIÓ360. Educació a temps complet?