Itineraris 360: aprenentatges personalitzats per assolir l’èxit educatiu

17 Desembre 2018

PebMINA- Projecte educatiu de barri La Mina

Itineraris 360 són uns itineraris d’aprenentatge personalitzat, on a través d’un pla de treball compartit, s’abordaran les necessitats de les diferents àrees que afecten l’èxit educatiu i la igualtat d’oportunitats.

PebMINA ha desenvolupat aquest projecte, dins el marc d’acompanyament i mentoria de la crida de Comunitats Que Eduquen, al llarg del 2018. L’objectiu és afavorir l’èxit socioeducatiu, donant una resposta integral que promogui la igualtat d’oportunitats i l’equitat. El repte es planteja per a treballar en un entorn complex, on els infants i joves més vulnerables no tenen garantides les condicions d’educabilitat i els processos d’aprenentatge per assolir un èxit educatiu òptim.

Itineraris 360 treballarà en les següents àrees:

 • En l’àrea de resiliència s’apoderarà a l’infant o jove treballant habilitats per fer front a les adversitats de la vida, superar-les i transformar-les.
 • En l’àrea de les condicions d’educabilitat es valoraran les circumstàncies personals, familiars i de l’entorn per tal de garantir les condicions materials, afectives i culturals.
 • En l’àrea dels processos d’E/A es proposaran accions que personalitzin l’aprenentatge en tots els temps i espais per a que aquests responguin a les motivacions de l’infant o jove i fomentin les seves potencialitats. Avançarem en la millora de la qualitat de l’aprenentatge perquè és un factor clau per a l’èxit educatiu i ens basarem en els set principis que han d’orientar la creació d’entorns d’aprenentatge (+OCDE, 2012).
 • Finalment, en l’àrea de les competències escolars, es valoraran i reforçaran des dels diferents agents socioeducatius, l’escola i la família oferint acompanyament en el procés d’aprenentatge i maduració personal, acadèmica, social i humana, tot proporcionant les eines necessàries per a desenvolupar la seva autonomia, responsabilitat i respecte, tant a si mateixos com als altres.

Descarregar

Per a desenvolupar la proposta, es comptarà amb un tàndem format per un referent escolar i un referent social que, conjuntament amb l’infant o jove, consensuaran objectius i accions.
Aquests objectius es treballaran, des de la implicació i compromís de la diversitat d’agents que participen en el pebMINA, en els diferents espais i temps educatius.

Les accions que es desenvoluparan dins el pla de treball seran:

 • Diaris vivencials d’aprenentatge: en el qual l’infant o jove podrà anotar els aprenentatges que va adquirint els diferents temps i espais.
 • Tutories compartides amb la família: on els referents social i escolar es trobaran amb la família per fer-la partícip del procés d’aprenentatge del seu fill o filla.
 • Mentoratge entre iguals: es crearan sinèrgies amb un grup de joves barri de La Mina que actualment formen part d’un projecte d’apoderament i estan al seu últim any, per a que col·laborin en l’acompanyament i mentoratge dels joves del programa Itineraris 360.
 • Dinàmiques vivencials: en els diferents espais de tutoria per a reforçar de forma més intensiva aquelles competències on l’infant o jove tingui més dificultats.
 • Acompanyaments: en el cas que sigui necessari el referent escolar o social quan hi hagi derivacions.
 • Línia d’història educativa: que reflecteixi les competències treballades al llarg de la vida de l’infant o jove i els agents que hi han intervingut.
 • Autoavaluació: els infants i joves tindran un paper protagonista en el seu pla de treball, valorant el seu procés d’aprenentatge a través de qüestionaris i tutories compartides amb els referents i proposant accions que responguin a les seves motivacions i inquietuds. Serà necessari que el pla de treball guiï el procés, però que sigui prou flexible perquè s’adapti als canvis de la seva situació personal.

Projecte Educatiu de Barri pebMINA

PebMINA vol donar resposta a les necessitats d’un territori complex amb alta densitat de població (14.272 habitant per km2 on un 34% son menors de 18 anys del total de 10.383 habitants al barri), baixa ocupació laboral (29,1%) o el baix nivell formatiu (un 4,7% de la població major de 18 anys no sap llegir ni escriure; un 20,53% té una titulació inferior al graduat; un 32,36% té el Graduat Escolar, Batxillerat ElementalEGB-ESO-FP1; un 12,76% té el Batxillerat Superior-BUP-FP2; i un 5,19% té Estudis Universitaris). Aquests, entre altres factors, dificulten la igualtat d’oportunitats limitant el complet desenvolupament personal i col·lectiu.

En aquest context, on interactuen múltiples i diversos factors de manera dinàmica i en constant canvi, el pebMINA vol fer incidència en l’èxit educatiu de les persones des d’una visió sistèmica, inclusiva, transversal i al llarg de la vida, fent-les protagonistes del seu creixement, posant a la seva disposició els recursos i serveis del territori. Aquest repte implica la superació d’una mirada fragmentada de la xarxa entenent l’educació d’una manera àmplia, que es pot donar des de qualsevol espai, dins o fora de les entitats i dels centres educatius i en qualsevol moment, i comunitària, des de la globalitat del sistema.