Creative Kids

17 Desembre 2018

Casal dels Infants

Des de l’Espai Tecnològic Comunitari, hem volgut adherir-nos a la Crida de Comunitats que Eduquen amb una proposta renovadora de la iniciativa Raval Kids, que veníem promovent amb part de la xarxa
d’entitats que actuen sobre la infància en risc del barri. I es que el treball en xarxa en un dels nostres trets diferencials com a projecte dins el barri.

Aquesta nova proposta centrada en la infància i la comunitat d’agents i actors que actuen sobre els nens i les nenes del barri l’hem anomenat Creative Kids i te com a premissa incidir en la escassa participació i
implicació de les famílies en els diferents contextos en els quals els seus fills i filles es relacionen; l’escola, el casal, les activitats extraescolars.


Descarregar

Per això ens hem proposat ampliar i incidir positivament sobre la xarxa de col·laboradors existents, incorporant en la nostra proposta educativa, una escola, una AMPA, amb expectatives de poder-ne fer
dues i l’equipament de la Biblioteca. Alhora que hem treballat amb la xarxa existent que teníem per tal que les iniciatives que fins ara executàvem augmentin positivament el seu impacte sobre l’entorn dels
infants i especialment sobre les famílies.

En el nucli d’aquesta proposta tenim identificades també famílies referents i veïnatge per facilitar la connexió amb aquells col·lectius amb més mancances o dificultats per poder connectar amb l’entorn de
l’infant. Ens plantegem doncs un repte amb el qual volem millorar i incrementar el compromís o la implicació de les famílies a partir de afavorir espais compartits amb els seus fills a través de les AMPES,
activitats dutes a terme a l’entorn del barri en espais com la Biblioteca i altres equipaments públics i treballar al mateix temps les competències lingüístiques (català i castellà per les mares i pares) així com
anglès pels fills, amb espais de suport educatiu, amb la tecnologia com a nexes d’unió i eina motivadora.

Un major domini de la llengua, així com la descoberta i coneixement de l’entorn, facilitarà que les famílies puguin involucrar-se amb l’entorn i vers l’acompanyament social i educatiu dels nens i les nenes,
quelcom que incidirà positivament en una millora a curt-mig termini en l’adquisició de coneixements i sobre els resultats educatius que obtenen. Alhora que despertarà els interessos i curiositat dels infants
per conèixer i crear.

En aquesta proposta, amb espais compartits és clau que ambdós siguin protagonistes, situant-se al centre de l’acció i decidint els continguts de la mateixa, doncs és en el procés educatiu i creatiu on les
famílies podran esdevenir el motor que acompanya i orienta als petits i seran els nens i les nenes els que ajudaran als seus familiars a adquirir les competències lingüístiques i transversal per esdevenir clau en el
desenvolupament de l’entorn de l’infant.

La descoberta i comprensió de l’entorn i així com de les oportunitats que aquest ofereix, facilitarà que el paper de la família adquireixi rellevància. Per això comptem amb col·laboradors i entitats, que ens
coneixen i s’impliquen estretament en el desenvolupament d’aquestes iniciatives i altres entitats, de nova incorporació al projecte, que comparteixen la nostra preocupació. En aquest sentit, veuen en una
col·laboració conjunta, noves oportunitats per incidir positivament en l’èxit educatiu dels infants.

Per fer sostenible la iniciativa Creative Kids, en una primera fase, que ja hem posat en marxa, hem involcurat part de l’equip de voluntaris/àries del projecte, que no només coneixen com treballa el Casal,
sinó que a més han col·laborat en el passat en iniciatives amb la nostra xarxa d’entitats. En aquest sentit, ens han donat el seu parer i aportat idees per tal que les diferents accions i tallers que és duguin a terme
puguin tenir un impacte transformador. També des de les entitats, han enfortit els llaços amb nosaltres establint un mecanisme de seguiment i coordinació sobre les iniciatives compartides que desenvolupem
i finalment els nous contactes iniciats s’han ofert a col·laborar i posar-nos els seus recursos a disposició vers l’objectiu comú que perseguim.

A efectes globals cal tenir en compte que parlem d’un total de 8 voluntaris i 3 alumnes en pràctiques, 2 veïnes del barri, 10 professionals de 4 entitats així com altres voluntaris de les mateixes que treballen en
7 serveis diferents. Tanmateix en formem part els dos referents del Espai Tecnològic.

Per coordinar-nos, en una primera fase s’han establert reunions amb cada entitat i servei, i s’ha fet partícips als infants de cada servei, definint propostes d’intervenció creatives, inclusives que promouen la
participació, alhora que contemplen la construcció de coneixement l’aprenentatge compartit i treballen competències transversals pel desenvolupament de l’infant.

Considerem que el procés que volem dur a terme, es lent però dóna la oportunitat a tothom de dir el que pensen, com ho farien i què n’esperen, quelcom que per nosaltres es clau per garantir l’èxit de la
proposta. A més, ens ha obert els ulls davant de demandes que no havíem tingut en compte, com ara acompanyar l’aprenentatge de llengües amb activitats paral·leles pels fills/es, així com flexibilitzar la
rotació de grups que comparteixen una mateixa iniciativa, tot promocionant espais en que uns i altres conflueixin per fer intercanvis d’experiències.