ESFERA Jove: enfortint la comunitat des de la participació juvenil

17 Desembre 2018

Esfera_Jove_Marianao_Educació360
Esfera_Jove_Marianao_Educació360

REPTE:

  • Repte de la crida: Connectar els interessos i motivacions dels joves amb els recursos educatius del territori per a personalitzar les seves experiències educatives.
  • Repte del projecte: Enfortir el teixit juvenil de Marianao, i el seu compromís social amb la seva comunitat personalitzant les experiències participatives i educatives dels i les adolescents ijoves.

El projecte “E.S.F.E.R.A. Jove” té com a objectiu fomentar processos de participació activa dels i les adolescents i joves a la seva comunitat, potenciant la seva pròpia capacitat de lideratge i autonomia, connectant els seus interessos i motivacions amb els recursos i serveis de la comunitat. El resultat final del procés és la constitució de col·lectius d’adolescents i joves, que de manera voluntària s’organitzen per implementar i liderar projectes socials amb impacte en el seu territori en col·laboració dels agents del barri Marianao.

EQUIP IMPULSOR
Els membres que han conformat l’equip impulsor són els següents:

  • Adolescents i joves participants del projecte Esfera Jove
  • Departament de participació i nova ciutadania de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
  • Equip directiu de l’institut Mariano
  • Equip professional del Programa de Participació i Comunitat de la Fundació Marianao

L’objectiu d’aquest equip ha estat posar en relació el coneixement i les eines necessàries per poder redefinir conjuntament el projecte Esfera Jove, situant als i les adolescents i joves com a protagonistes del seu procés d’aprenentatge educatiu.
D’altra banda, com agents col·laboradors del projecte s’han sumat els següents membres:

  • Regidor de Barri Marianao i Noves Formes de Participació – Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
  • Regidor de Joventut –Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
  • Equip Comunitari Marianao TéCor
  • Entitats, equipaments i serveis del barri i municipi (residències per gent gran, casals d’infants, esplais, centres educatius, centres de salut, etc. )

Descarregar

Cal destacar que s’han realitzat reunions amb tots aquests actors del territori per tal de compartir les noves accions del projecte, mitjançant el camvas, i enfortir la relació amb ells.

INSPIRACIÓ I ANÀLISI
El projecte Esfera Jove, per la seva naturalesa, està constantment connectant-se amb l’entorn, fet que provoca que l’equip que el lidera tingui molt integrada l’autoreflexió com un mecanisme de millora constant. En aquest context, l’aportació de valor de la Fundació Jaume Bofill en el marc de la proposta ‘Crida: Comunitats que eduquen’ ha arribat en un moment clau per avançar i qualificar encara més la nostra intervenció amb les joves i amb el territori de Marianao.
Els diferents tallers de co-creació ens han ajudat a identificar i prioritzar les necessitats actuals del nostre projecte i establir nous reptes, el que ens va permetre poder realitzar una actualització del disseny del projecte amb l’acompanyament i suport del nostre mentor Josep Farreny.
Així doncs, hem establert noves línies d’acció educativa i comunitària integrant a diversos agents i recursos de la nostra comunitat, fet que ens ha permès avançar cap a un ecosistema d’aprenentatge real que connecta els espais i temps de la vida dels i les adolescents i joves amb les seves necessitats i interessos actuals i adaptant-los a l’etapa del seu cicle vital. Així doncs apostem i reivindiquem la igualtat d’oportunitats per a que cada alumne pugui construir el seu propi itinerari d’aprenentatge.

LA PROPOSTA O SOLUCIÓ IDEADA
La solució o proposta que hem ideat per donar resposta a la necessitat detectada és la d’enfortir i generar connexions i relacions útils, àgils i estables amb els diferents agents del territori prioritzant la relació amb l’Institut Marianao, l’equip del procés comunitari Marianao Té Cor i el servei de joventut La Factoria Jove de l’Ajuntament de Sant Boi.
Per una banda el reforç de la connexió ja existent amb l’Institut i la nostra presència a les aules ens ajudarà a vincular amb major qualitat a un nombre més elevat de joves al nostre espai de referència juvenil “Lokal 9” per poder donar continuïtat i fer més sostenibles en el temps els processos de participació impulsats a l’institut. Alhora, comptar amb l’equip comunitari de Marianao Té Cor ens facilitarà la relació amb els equipaments, serveis i col·lectius existents pel que fa al desenvolupament de participacions i col·laboracions en el territori. Finalment, estrènyer la relació amb La Factoria Jove de l’Ajuntament ens proporcionarà un augment en el nostre abast d’intervenció i una via d’accés per tal de poder dotar d’estructura i recursos a aquells possibles col·lectius de joves que en el futur volguéssim constituir-se com a associació.

Volem destacar també la valuosa aportació del nostre mentor per a la construcció i validació d’un nou model d’avaluació que ha aportat uns indicadors més orientats a l’avaluació d’impacte, un dels reptes del projecte Esfera Jove.

Alguns exemples d’indicadors son els següents:

• Nº de joves participants dels processos de formació X Nº de joves vinculats als processos de dinamitzaciójuvenil
• Nº de joves que impulsen projectes socials X Nº de participants i destinataris en les accions liderades pelsjoves
• Grau de satisfacció dels recursos col·laboradors
• Grau de satisfacció dels joves participants
• Grau de satisfacció dels destinataris de les accions liderades pelsjoves
• Taxa d’atencions fetes als joves en informació d’orientació educativa en relació amb el total dels joves participants delprojecte

REFLEXIÓ DEL PROCÉS
Formar part del procés de la Crida: Comunitats que eduquen, ens ha facilitat poder conèixer i incorporar noves mirades d’acció educativa a temps complert i ens ha permès poder engegar espais de treball, d’anàlisis i reflexió del nostre projecte enfocat a extreure el màxim potencial educatiu, personalitzant encara més l’experiència educativa del jove i connectant-nos amb nous recursos de la comunitat.
Les eines i metodologies que hem anant rebent ens han aportat una mirada integral i ens ha reforçat la idea del valor aporta l’enfoc de la participació social complementant el currículum escolar, ja que el treball que realitzem des de les aules de l’institut en horari lectiu permet que els i les joves gaudeixin d’espais educatius intencionats on es puguin expressar, reflexionar i sentir-se capaços de proposar canvis, co-liderant accions participatives d’impacte al seu institut amb l’acompanyament dels recursos de la comunitat; tot plegat, amb la motivació i el protagonisme dels joves com a elements clau per a l’èxit del projecte.

En resum, haver gaudit d’aquesta oportunitat, des d’una perspectiva d’equip professional, ens ha portat a reflexionar entorn a la importància del treball en xarxa i la seva capacitat de generar sinergies i construir respostes conjuntes i eficaces per oferir als i les adolescents i joves, que després de realitzar el procés formatiu en les seves aules, desenvolupen els seus projectes socials d’impacte a la seva comunitat (espai públic, hospitals, llars de gent gran, casals infantils…), fet que a més, contribueix a sensibilitzar-los amb les principals problemàtiques del seu entorn, generant consciència cívica i esperit crític alhora. En definitiva, ha contribuït a avançar cap a una cultura més col·laborativa entre els recursos del territori i cap a una ciutadania (en aquest cas els joves de Marianao) més conscienciada i compromesa.
Per últim, si poguéssim compartir amb futurs professionals i equips que desitgin iniciar un procés de reformulació dels seus projectes, els hi diríem que estan d’enhorabona perquè actualment el paradigma socioeducatiu i la realitat és canviant i dinàmica i, cada cop mes, els projectes han d’adaptar-se i redefinir-se sense perdre’s la seva essència tenint molt pressent quina es la seva missió, quins son els seus valors i el seu horitzó que les fa especials; posteriorment, un cop s’ha identificat la coherència i sintonia entre l’acció educativa i comunitària de l’entitat, els participants i els professionals, podem caminar cap a un escenari d’identificació de necessitats, reptes i accions construïdes en equip, enfocades a la creació d’un teixit social enfortit i comunitats més vives.