Per què les AFA són agents educatius importants per a l’Educació 360?

10 Març 2020

"Les AFA tenen a les seves mans la possibilitat d’incidir en aquest espai de desigualtats educatives que és el fora escola al qual no tothom hi té accés"
Maite Pujol
"Les AFA tenen a les seves mans la possibilitat d’incidir en aquest espai de desigualtats educatives que és el fora escola al qual no tothom hi té accés"


Maite Pujol
Cap de Coneixement de l'Aliança Educació 360
AFA_Educació360

Avui en dia la diversitat de contextos on els infants i joves aprenen està en expansió. Això, juntament amb els recursos tecnològics que posen a l’abast noves formes d’entreteniment i aprenentatge, i que influeixen en l’acceleració dels canvis socials, ens fa plantejar nous reptes i necessitats educatives que cap agent educatiu per sí sol no pot, i no ha, de resoldre sol. És en aquest context, en aquesta societat complexa, que el paper de les AFA es torna rellevant i pren importància.

Les AFA, que de manera general entenen l’educació com una responsabilitat conjunta entre l’escola i la família, i que amb les seves activitats ofereixen suport i assistència a la comunitat educativa, en el marc del Projecte Educatiu de Centre i d’acord amb el Consell Escolar, no poden quedar-se al marge.

És gràcies a les AFA que moltes escoles poden oferir activitats d’enriquiment educatiu de qualitat més enllà de l’escola, en coresponsabilitat amb altres agents, especialment els centres educatius. Poden desenvolupar projectes d’extraescolars, de migdia o d’estiu que d’una altra manera serien més difícils de posar a l’abast de tot l’alumnat.

Les AFA que treballen per reduir les desigualtats educatives

Aquests són espais d’atenció i protecció dels infants, activitats de gran valor educatiu i competencial, que poden compensar desigualtats socials, culturals i econòmiques.

moltes de les AFA del país, promouen aquest espai no formal, adaptant-se a la realitat del seu entorn, al perfil d’alumnat de la seva escola, i possibilitant la participació de tots els infants

Per tant, tenen a les seves mans la possibilitat d’incidir en aquest espai de desigualtats educatives que és el fora escola al qual no tothom hi té accés. Cadascuna amb la seva capacitat de gestió i possibilitats d’actuació, moltes de les AFA del país, promouen aquest espai no formal, adaptant-se a la realitat del seu entorn, al perfil d’alumnat de la seva escola, i possibilitant la participació de tots els infants en les activitats que es proposin, contribuint així a la millora així l’equitat educativa.

Les AFA tenen un paper clau en la presa de decisions escolars i educatives (tria i gestió d’activitats, involucració de famílies diverses, etc.). Tenen una seva funció important com agent connector que té en compte i utilitza les entitats i equipaments educatius de l’entorn, i hi treballa conjuntament per enriquir no només el Projecte Educatiu de Centre, sinó també el projecte educatiu del territori.

una AFA amb mirada educativa 360 és aquella que aposta per l’equitat educativa

Així doncs, podem dir que una AFA amb mirada educativa 360 és aquella que aposta per l’equitat educativa a través del treball en xarxa amb altres agents educatius per reforçar la seva comunitat. Connecta temps i espais educatius, per fer que els aprenentatges tinguin una continuïtat educativa, i treballa per la qualitat, a través de:

  • ampliar i apropar les oportunitats educatives de fora escola i afavorir que tot l’alumnat hi tingui accés
  • millorar la connexió entre els aprenentatges que es donen dins i fora de l’horari escolar, i dins i fora del centre educatiu, i busca una major qualitat educativa

El treball per l’equitat: el dret de tots els infants i joves a l’educació fora escola

Els infants amb menys recursos tenen encara dificultats per accedir als aprenentatges que es donen fora de l’horari lectiu. Activitats com les extraescolars, els casals d’estiu, o l’acollida de matí, són encara opcions de difícil accés per a moltes famílies, tot i el seu gran valor educatiu.

Sabem que moltes AFA planifiquen les seves accions i es pregunten sobre com superar les barreres econòmiques, geogràfiques, de mobilitat, de gènere, les degudes a la procedència o a la necessitat de suport educatiu específic. Així, per exemple, busquen mecanismes de tarifació social, beques o fons de cohesió; prenen mesures de discriminació positiva de gènere; utilitza canals de comunicació diversos per arribar a tothom; divulguen els seus documents en les llengües d’origen de les famílies, o busquen intèrprets per a les seves reunions; o gestionen acompanyaments, entre d’altres.

D’aquesta manera es facilita la involucració d’aquelles famílies que, per barreres culturals, atorguen menys valor a les activitats del fora escola, i les apropa a participar en aquest espai de decisió, que poden no trobar útil, malgrat ser l’espai que els pot donar veu. Per això és imprescindible que, a través de la planificació, l’activitat de l’AFA sigui més accessible a tothom

Connexió d’aprenentatges que es donen en espais i temps diversos

Quan els infants i joves fan teatre, esport, o una activitat de migdia, desenvolupen competències molt importants per al seu creixement, tal i com passa quan aprenen a l’aula. Així doncs, els aprenentatges que es donen dins i fora de l’escola han d’estar connectats. Només així existeix una coherència entre el què s’aprèn en tots els espais i temps del dia, i els aprenentatges tenen continuïtat, i són més significatius.

Són moltes les AFA que treballen per una bona coordinació amb el seu centre educatiu per poder obtenir informació del treball de l’escola, a partir de la qual es pugui fer un treball conjunt sobre les possibles necessitats quant a aprenentatges i recursos. És important coordinar esforços, i compartir valors, per garantir coherència, alineació, i llenguatge comú. Quan les activitats extraescolars es fan a la mateixa escola, o són promogudes i coordinades per la mateixa comunitat escolar, aquestes tenen un major impacte en el rendiment acadèmic en i l’actitud vers l’aprenentatge.

Si l’oferta d’oportunitats educatives que proposa l’AFA és àmplia i variada, es podrà donar resposta més fàcilment als interessos, motivacions, i necessitats dels aprenents

Si a més, l’oferta d’oportunitats educatives que proposa l’AFA és àmplia i variada, es podrà donar resposta més fàcilment als interessos, motivacions, i necessitats dels aprenents, i a més els permetrà desenvolupar nous interessos. D’aquesta manera, donat que la seva possibilitat d’elecció serà alta, això els ajudarà a crear itineraris personalitzats d’aprenentatge més rics. És a dir, podrà crear els seus propis recorreguts educatius amb les oportunitats educatives que més l’interessen, reforçant així la seva capacitat de decisió sobre el seu propi procés educatiu, alhora que els aprenentatges que es generen prenen un major sentit.

Apostem, a més, perquè les AFA ofereixin activitats de qualitat que permetin fer aprenentatges que influeixin altament en el desenvolupament personal i social dels infants.

Algunes accions que s’estan duent a la pràctica i treballen en aquesta línia, i que tot i així caldria intensificar, són: recollir i tenir en compte els interessos dels infants; permetre’ls participar en l’elaboració del catàleg d’activitats de l’AFA; fer alguna activitat de celebració i reconeixement del què aprèn l’alumnat; compartir els valors del Projecte Educatiu de Centre; tenir una figura de coordinació amb l’escola o les entitats; disposar d’una figura d’assessorament a les famílies, entre d’altres.

Connexió amb els agents educatius del territori

Les AFA han estat i són puntals allà on treballen. Poden arribar a mobilitzar una bona quantitat de recursos econòmics i personals, amb molta dedicació voluntària. Tenen una funció important alhora de fer xarxa, i en alguns casos, per la seva participació social, reforcen el teixit associatiu del seu entorn. Tot això reverteix molt positivament en el valor educatiu dels centres.

Mapejar l’entorn i identificar entitats, serveis i equipaments és el primer pas per iniciar un treball conjunt amb el territori que permeti incrementar les oportunitats educatives

Mapejar l’entorn i identificar entitats, serveis i equipaments és el primer pas per iniciar un treball conjunt amb el territori que permeti incrementar les oportunitats educatives. Serà el coneixement i el treball amb l’entorn que permetrà dimensionar i especificar les accions que ha de dur a terme l’AFA. Aprofitar els espais que ens ofereix la biblioteca, col·laborar en el desenvolupament d’activitats amb el cau o l’esplai del barri, compartir un catàleg d’activitats amb altres AFA o formar part del catàleg d’activitats d’altres entitats, utilitzar els equipaments esportius, o participar del Projecte Educatiu de Ciutat permet compartir objectius educatius, optimitzar recursos, equilibrar l’oferta educativa, i fer més accessibles les activitats per reduir desigualtats.

les AFA juguen un rol important per reduir les desigualtats educatives, i han de poder rebre el suport i assessorament necessari des del centre educatiu o l’ajuntament

En definitiva, les AFA juguen un rol important per reduir les desigualtats educatives, i han de poder rebre el suport i assessorament necessari des del centre educatiu o l’ajuntament per poder continuar en la seva funció pel treball en favor de l’equitat, amb qualitat i coresponsabilitat educativa.

Si voleu conèixer la proposta de l’Educació 360 per a les AFA, podeu consultar el document Què és una AFA amb mirada educativa 360? Preguntes per millorar el vostre projecte, que va acompanyar la convocatòria de subvenció de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, adreçada a les AFA.