Projecte global al districte de Bellvitge-Gornal

L’Ajuntament lidera una potent proposta d’“EDUCACIO360. Educació a temps complet” que integra deu programes diversos pel que fa als col·lectius participants i als aprenentatges treballats.

La proposta recull l’experiència del Pla Educatiu d’Entorn i compta amb importants actius de la comunitat. L’“Educació a temps complet” s’entén com una visió que proporciona noves oportunitats per a que escola i entorn s’organitzin per situar la persona com a protagonista de l’acció educativa, fent de l’espai local un ecosistema educatiu.

El projecte es du a terme al Districte de Bellvitge-Gornal i de manera més intensiva en un centre d’educació primària i un centre d’educació secundària d’aquests barris.

S’empren diferents instruments i estratègies, l’aprenentatge-servei, l’adaptació curricular, l’obertura d’espais i l’organització d’activitats fora de l’horari lectiu i l’establiment de tàndems entre centres educatius i entitats culturals i científiques de la ciutat.

L’objectiu final és estendre el model al conjunt de la ciutat, fent èmfasi en l’equitat en l’accés a les noves oportunitats educatives pel conjunt de la ciutadania.

“L’Educació360 ens permetrà singularitzar els centres educatius amb el valor afegit d’incorporar el no lectiu, totes les hores de la vida dels nois i noies, amb la seva integralitat”

Teresa Sambola – Cap d’Educació de l’Ajuntament de l’Hospitalet