El suport educatiu, una eina d’equitat per l’educació a temps complet

15 Desembre 2020

“La participació de les famílies dels alumnes és indispensable: tenen un paper fonamental en el seguiment de l’assistència i en el suport a la regularitat dels nois i les noies. La seva incidència en l’evolució i el resultat global de tot l’alumnat és decisiva.”
Raquel Torres
Directora de la Fundació Didàctica Catalunya
“La participació de les famílies dels alumnes és indispensable: tenen un paper fonamental en el seguiment de l’assistència i en el suport a la regularitat dels nois i les noies. La seva incidència en l’evolució i el resultat global de tot l’alumnat és decisiva.”

Raquel Torres
Directora de la Fundació Didàctica Catalunya

El sistema actual no permet als professionals abordar amb èxit totes les necessitats d’aprenentatge i comportament que tenen els seus alumnes, i es perd l’oportunitat que puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats. La Fundació Didàctica Catalunya, a Mataró, treballem amb infants i joves normalment escolaritzats que presenten disfuncions de comportament i/o mancances lectives, i que necessiten ajuda per desenvolupar tot el seu potencial.

El nostre projecte de reforç educatiu per a l’alumnat d’ESO té com a objectius l’aprenentatge i l’assoliment de continguts curriculars bàsics per a l’etapa de Secundària. La necessitat a la qual respon, doncs, aquest projecte és la d’oferir un recurs que permeti que els alumnes d’ESO construeixin una base més sòlida dels continguts de matèries troncals, per tal de continuar el posterior aprenentatge de les mateixes amb resultats més eficients i satisfactoris per a ells i elles.

Aquests objectius són assolibles gràcies a la col·laboració d’instituts i escoles, els quals deriven els alumnes que, d’acord amb el seu criteri professional i el seu coneixement de l’alumnat, podran aprofitar àmpliament el recurs que oferim. En aquest sentit, hem establert amb els centres escolars una comunicació freqüent i fluida, ja que considerem que aquesta és una premissa imprescindible per a una coordinació efectiva. Mitjançant una avaluació gratuïta realitzada pels nostres psicopedagogs, elaborem un pla d’actuació detallat que compartim amb la família de cada alumne i el centre escolar on cursa els seus estudis. Els docents que imparteixen les matèries són professionals de les seves especialitats i de gran esperit vocacional que asseguren una important garantia de qualitat.

La implicació i la coordinació inclou també la indispensable participació de les famílies dels alumnes. Aquestes tenen un paper fonamental en el seguiment de l’assistència i en el suport a la regularitat dels nois i les noies, de manera que la seva incidència en l’evolució i el resultat global de tot l’alumnat és decisiva. Les famílies també tenen una dedicació destacable en el suport amb les tasques i els continguts proposats als alumnes, fet que facilita que els propòsits inicials del projecte s’estenguin més enllà de les aules.

El nostre projecte consta d’aquests tres pilars bàsics: centres educatius, famílies i la tasca que desenvolupem diàriament, coordinats i integrats d’acord amb les línies de la metodologia que hem dissenyat. Aquesta metodologia es basa en la voluntat d’aprenentatge, de creixement i de superació dels alumnes que participen en el projecte, pel que, en un primer pas, valorem la situació inicial de cadascun d’ells i d’elles amb l’objectiu de copsar els seus punts forts i aquells altres que requereixen dedicació i millora. A partir d’aquí, l’alumnat s’integra, formant petits grups de treball, organitzats d’acord amb les necessitats inicials copsades.

Tot aquest procés, així com les classes diàries que articulen el projecte a la pràctica, es porten a terme en el nostre centre de la mà dels nostres professionals. La situació de pandèmia actual, però, va suposar un canvi de paràmetres de mètode en el nostre projecte, de manera que, seguint la fluïdesa de l’adaptació que se’ns presenta, hem après i adoptat sistemes de classes i comunicacions virtuals, utilitzant les diverses eines i plataformes que les faciliten.

Així com la pandèmia ens ha proporcionat noves eines professionals i personals, els nostres objectius respecte al projecte que portem a terme impliquen seguir creixent amb l’alumnat, els centre educatius i les famílies que en formen part, de manera que, com a entitat, assolim el repte de contribuir a la creació progressiva d’un marc d’aprenentatge integral per a l’alumnat.

Des d’ara i per al futur, volem prendre part activa en el seu acompanyament i en el seu seguiment com a entitat educativa i lectiva paral·lela i present en el dia a dia dels alumnes. Valorem, doncs, positivament el nostre projecte dins d’aquest objectiu, donat que el seu impacte i la seva acollida han estat notables en l’àmbit educatiu i social de la ciutat. És per això que, considerant-lo des d’aquesta perspectiva de servei que suma i aporta, ens plantegem la seva continuïtat fent-lo créixer i millorant-lo com a eina participant de la transformació i de l’educació a temps complet.