Educació 360 demana més inversió municipal perquè tots els infants vulnerables puguin gaudir de casals d’estiu

27 Febrer 2022

Les activitats de lleure educatiu durant l’estiu són oportunitats excel·lents per al gaudi i la socialització d’infants i joves. També un element crucial per millorar l’adquisició de competències relacionals, expressives, lingüístiques, de pensament crític, la curiositat, la creativitat i de moltes altres competències essencials per a la vida.

I són moltes les administracions locals que aposten fermament per programacions d’estiu adreçades explícitament a educar, enriquir i estimular el creixement d’infants i adolescents. A la majoria de municipis i comarques catalans existeix una oferta d’activitats d’educació en el lleure basades en la idea que l’aprenentatge no fa vacances.

Malauradament, però, no tots els infants i joves que viuen en entorns amb risc de vulnerabilitat socioeducativa accedeixen a les activitats d’estiu. Alguns dels múltiples factors d’exclusió i desigualtat d’accés a les activitats d’estiu són: el baix poder adquisitiu de moltes famílies, el desconeixement de l’oferta i dels procediments per accedir-hi, el desconeixement dels seus beneficis pels infants, l’allunyament cultural o identitari de les propostes d’estiu respecte a realitats socioculturals diverses, etc.

A Catalunya, hi ha 275.0001 infants de 5 a 14 anys en risc de pobresa que haurien de ser els destinataris preferents de les activitats d’estiu.

La pèrdua d’oportunitats d’aprenentatge durant l’estiu que pateixen aquests infants i joves d’entorns més desafavorits pot arribar a produir una regressió dels aprenentatges equivalent a 2 o 3 mesos d’escolarització cada estiu. L’efecte acumulatiu d’aquesta bretxa d’aprenentatges durant l’estiu podria traduir-se, al final de l’educació primària, en tres anys de diferència entre alumnes més i menys avantatjats.

La reducció de les vacances d’estiu anunciada pel Departament d’Educació és una mesura en la bona direcció, però no suficient per reduir la pèrdua d’aprenentatges durant l’aturada escolar. Per això, i amb l’afegit de dos anys de crisi sanitària amb greus repercussions socioeconòmiques a bona part de la població, és el moment d’eixamplar l’acció de les administracions públiques en la millora de l’accessibilitat de les activitats de lleure educatiu que programaran aquest estiu als municipis i comarques catalans.

Durant el primer trimestre de 2022 els governs municipals que encara no ho hagin fet haurien de prendre mesures àmplies, inclusives i equitatives per garantir un estiu enriquit a tots els infants i joves del seu municipi, especialment als més vulnerables.

Quines són les 5 mesures clau per garantir un Estiu Enriquit a tots els infants i joves?

1. Incrementar els ajuts econòmics per a infants vulnerables per garantir que el 60% d’aquests infants gaudeix de 2 a 4 setmanes de casal d’estiu.

a. Ampliació del pressupost dedicat a beques d’estiu per ajudar les famílies amb rendes baixes a pagar la inscripció a 2-4 setmanes de casal d’estiu.b. Atorgament directe de beques d’estiu als beneficiaris de beca menjador, alumnat NESE tipus B, infants amb informe de risc social o a infants amb progenitors a l’atur per tal d’alleugerir els tràmits i posar-ho fàcil tant a les famílies com a les administracions.

c. Gratuïtat de les despeses dels serveis d’àpat i d’acollida matinal per a les famílies que ho necessitin per garantir la participació a activitats d’estiu de tot el dia.

2. Ampliar l’oferta municipal d’activitats d’estiu per donar resposta a les necessitats educatives dels infants i joves vulnerables.

a. Allargament de les programacions d’estiu durant l’agost i primeres setmanes de setembre per garantir espais lúdics de socialització i aprenentatge per als infants i adolescents.b. Programar casals d’estiu en els centres educatius d’alta complexitat i/o en els equipaments dels barris desafavorits per augmentar l’accés a l’aprenentatge d’estiu.

c. Programar una distribució territorial equitativa de l’oferta d’activitats d’estiu o establir facilitats en el desplaçament per a les famílies que viuen allunyades dels equipaments on es desenvolupen les activitats d’estiu.

d. Augmentar els recursos destinats a l’adaptació de les activitats d’estiu perquè siguin realment inclusives i aptes per a participants amb necessitats específiques d’atenció i acompanyament.

3. Promoure la prescripció dels centres educatius i dels serveis socials per vincular les famílies vulnerables amb els casals d’estiu.

a. Organitzar un acompanyament personalitzat des dels centres educatius i dels serveis socials a les famílies en situació de vulnerabilitat, més allunyades i habitualment no usuàries de l’oferta d’estiu durant els mesos anteriors a l’estiu: informar-los de l’oferta, dels ajuts i dels beneficis, resoldre dubtes de les famílies, oferir suport als tràmits de sol·licitud de plaça i d’ajuts, fer-los partícips de les propostes d’estiu, etc.b. Reservar un 30% (o un percentatge equivalent al volum de rendes de pobresa del municipi) de les places de totes les activitats ofertes al municipi,públiques i privades, per a infants i joves vulnerables, amb prescripció dels serveis socials o centres educatius.

c. Designar professionals específics (figures de proximitat) que garanteixin un acompanyament i seguiment d’infants i adolescents amb risc de vulnerabiitat socioeducativa durant la realització de les activitats d’estiu i que generin un vincle entre els casals i els seus espais de referència.

4. Consensuar un document de criteris d’equitat i de qualitat amb tots els proveïdors d’activitats d’estiu.

a. Convidar a tots els agents locals que ofereixin activitats d’estiu a adherir-se a una programació conjunta d’estiu enriquit on s’estableixin uns objectius de millora educativa en base a l’aprenentatge de competències i uns criteris d’equitat, inclusió i qualitat.b. Vincular el finançament públic de les entitats que participen a l’oferta local d’activitats d’estiu al compliment d’uns criteris d’equitat, qualitat i inclusió que hauran de complir les activitats d’estiu.

5. Vincular el programa municipal d’estiu als altres projectes participatius, comunitaris i de construcció de ciutadania activa impulsats per l’ajuntament.

a. Obrir espais de consulta i de cocreació amb infants, adolescents i famílies per generar propostes d’activitats d’estiu al municipi i així fomentar la participació democràtica, l’adhesió, la motivació, la diversitat i la personalització de les activitats d’estiu.b. Fomentar una programació d’estiu no segregada, que fomenti les relacions respectuoses entre infants i joves de diferents realitats socials i lliure d’estereotips de gènere, de classe social i socioculturals.

Educació 360 ofereix enguany diversos suports als ajuntaments catalans que es comprometin amb un avenç significatiu de l’equitat educativa per aquest estiu.

L’Aliança Educació 360 posa a l’abast dels ajuntaments diversos suports experts i inspiradors per ajudar-los a fer efectiva una oferta d’estiu equitativa i de qualitat:

  • L’Estiu Enriquit en 11 passes. Eina d’autoanàlisi per saber en quin punt està un ens local en el desplegament de polítiques que garanteixin oportunitats educatives durant l’estiu.
  • Els casals d’estiu: una oportunitat 360. Guia per a la implementació municipal. El Grup Liberi de la Universitat de Girona, dirigit pel Dr. Pere Soler, presenta una guia amb les dimensions i mesures necessàries per a desenvolupar pas a pas una política municipal de casals d’estiu que doni oportunitats educatives a tots els infants i joves.
  • El municipi connectat, la clau de l’Estiu Enriquit 09/03/2022. Jornada inspirativa per a ajuntaments per conèixer i compartir els aprenentatges i desafiaments de les iniciatives que s’estan duent a terme actualment per donar resposta als reptes de l’equitat educativa amb programacions d’estiu locals connectades, equitatives i orientades a l’aprenentatge.
  • Estiu Enriquit: passem a l’acció! 22/03/2022. Jornada de treball col·lectiu per facilitar als ajuntaments participants en la definició d’estratègies locals d’equitat i accessibilitat a les activitats de lleure educatiu d’estiu que garanteixin un impacte en la població en situació de vulnerabilitat als seus municipis.
  • Avancem cap a un Estiu Enriquit. Guia per impulsar des del món local una oferta d’activitats d’estiu en clau d’Educació 360.
  • Experiències inspiradores locals d’Estiu Enriquit. Publicació que presenta estratègies reeixides d’estiu a través de l’anàlisi de les aportacions i els reptes de futur de 10 ajuntaments catalans en el desplegament d’estratègies d’estiu enriquit.
  • Articles i recursos d’interès sobre l’Estiu Enriquit.

 

1. A partir de la taxa de risc de pobresa infantil de 2021 (33,4%) aplicada a la població de 5 a 14 anys de Catalunya (idescat, des. 2021).