Cuines del món

03 Juny 2019

INS Euclides

Cuines  del  món

El  projecte  

L’experiència      “Cuines     del      món”     està      emmarcada      en      un  Projecte      de  diversificació      curricular     (PDC)     que      té      per    objectiu      l’assoliment      de      les  competències   bàsiques   de   l’ESO   que   permeti   la   certificació   del   graduat   en  Secundària.   Està   enfocat   a   un   determinat   perfil   d’alumnat   que   presenta   certes dificultats   d’aprenentatge   que   comporten   risc   d’abandonament   escolar,   sigui  per   aspectes   cognitius   (dislèxia,   retard   d’aprenentatge,   TDAH,   etc.)   o   sigui   per  una  situació  sociofamiliar desafavorida.

Aquesta  activitat  educativa  educativa  que  es  forma  part  de  la  Crida 360  parteix  de   la   necessitat   de   formar   a   l’alumnat   en   risc   d’abandonament   escolar   en   un  projecte      integrador    i      es  trasllada      en      una      experiència      d’ensenyament      i  aprenentatge resultant  d’una  trajectòria  quadrimestral,  on  la  creació  de  material  en   diversos   formats:   web,   audiovisual,   fotogràfic…    pretén   empoderar-­los   per  generar   les   seves   pròpies   iniciatives   d’interès   i  d’utilitat   social,   treballar   pel  compromís  i  el  sentit  de  servei  a  la comunitat.

Amb     la     realització     d’unes    webs    col·laboratives    amb     material  videogràfic,  fotogràfic   i   escrit   de   forma   conjunta   entre   l’alumnat,   s’ha   intentat   potenciar   la  integració   dels   coneixements   (ja   sigui   mitjançant   la   transversalitat   d’aquests  amb    les   diverses   matèries   o    per   la    integració    dels   continguts   conceptuals, procedimentals   i   actitudinals),   l’aprenentatge   significatiu   amb   unes   propostes  que   esdevenen   part   d’un   projecte   singular   que   forma   part   de   la   Televisió   local  de  Calella,  finalment,  a l’autonomia  en  el  procés  d’aprenentatge.  Serà  a  través  de    les   entrevistes,    la    realització    i    publicació    de    les   receptes   i   d’aquesta  experiència   audiovisual   la   que   els   serveixi   per   a   empoderar   a   l’alumnat   per  generar  les  seves  pròpies  iniciatives d’interès  i  d’utilitat  social.

L’objectiu   inicial   alhora   de   desenvolupar   aquest   projecte   van   ser  crear   una  iniciativa  comunitària  que  apostés  pel  treball  col·laboratiu entre  diversos  actors  (en  aquest  cas  per  l’  Institut,  el  Centre  Cívic Poblenou  i  la  Radio-­Televisió  local  de  Calella)  per  oferir  oportunitats educatives  d’aprenentatge  i  desenvolupament  a   un   grup   d’alumnes   en   risc   d’abandonament   escolar.   Així   doncs,   aquesta  projecte  és un  exemple  de  connexió  dels  interessos  i  motivacions  dels  alumnes amb   els   recursos   educatius   d’una   televisió   local   i   d’un   espai   de  la   comunitat  com   un   Centre   Cívic   per   tal   de   crear   un   entorn   favorable   per   a   personalitzar  l’experiència  educativa.

Altres  objectius  inicials  que  van  motivar  la  creació  de  Cuines  del  món  van  ser:

  -­  Construir  diverses  propostes  multidisciplinàries  en  funció  d’una  idea.

-­   Crear   col·lectivament   de   produccions   audiovisuals   que   recullin   l’experiència  d’ensenyament  i  aprenentatge.

-­  Treballar  el  llenguatge  audiovisual  i  l’entrevista.

-­  Participar  en  diferents  activitats  de  discussió  i  comentar  diferents  entrevistes  i  programes  de  cuina.

-­  Formar-­se  i  tenir  una  actitud  creativa  com  a  espectador/a  i  com  a  creador/a.

-­  Fomentar  l’aprenentatge  significatiu.

-­  Fomentar,  implementar  i  potenciar  el  treball  en  grups  cooperatius

-­  Responsabilitzar  l’alumnat  del  seu  propi  aprenentatge.

“Cuines   del   món”   està   inclòs   en   el   projecte   Estímul   que   té   una  durada   de   dos  cursos  (tercer  i  quart  d’ESO),  tenint  en  compte que  els  alumnes  de  3r  i  4t  estan  barrejats     al      mateix     grup.    D’aquesta      manera,      s’incentiva      l’aprenentatge  cooperatiu  tenint en  compte  que,  durant  els  dos  anys,  els  continguts  tenen  una estructura  gradativa  però  no  esglaonada.  En  definitiva,  es  tracta  de configurar  a  través   d’aquest    projecte    uns   objectius   que   permeten  a    l’alumnat    assolir   i  consolidar   les   competències   bàsiques   durant   dos   anys,   reincidint   a   través   de  diferents   projectes   en  aquelles   competències   bàsiques   que    es   consideren  imprescindibles per  aconseguir  el  graduat  de  secundària.

La  metodologia  didàctica  emprada  és  la  de  l’  aprenentatge  basat  en projectes  i  es  basa  fonamentalment  en  el  treball  cooperatiu mitjançant  grups  de  treball  de  3   o   4   alumnes   que   treballen   per   construir   el   seu   propi   web   i   programa   de  televisió.     L’alumnat    treballa     de     manera     autònoma     en     base     al     projecte, prèviament   lliurat   en   el   seu   guió   tècnic,   on   es   troben   tots   els   requeriments  necessaris  per  a  la  seva  realització.  En  aquest  cas,  hi ha  una  primera  avaluació  d’aquest      guió      i      es    resolen      els     dubtes     que      van      sorgint      al      llarg      del  desenvolupament   del  projecte.   És   molt   important   en   aquest   punt   que   tots   els membres   grup   se   sentin   igual   de   partícips   del   projecte   i   que   tinguin   un   rol  assignat  dins  del  grup:  càmera,  guionista, entrevistador…  per  tal  que  el  projecte  comú   esdevingui   cooperatiu.   Treballar   de   manera   cooperativa   en   un   projecte  de  realització d’un  web  i  d’un  programa  televisiu  afavoreix  el  poder  relacionar  el contingut  amb  el  context  i  les  evidències,  potenciant  l’aprenentatge significatiu  i  la   motivació   de   l’alumnat,   el   foment   de   la   recerca   d’informació,   la   presa   de  decisions    i     la     reflexió     personal.    També     representa     l’aprenentatge     d’una  metodologia  de  treball  aplicable  a  molts  àmbits  professionals.

Així  doncs  els  criteris  metodològics  es  defineixen  a  partir  de:    Característiques  de  les  activitats:

  •  Pràctiques  i  competencials.
  •  De  caràcter  comunitari  vinculades  a  l’entorn  i  al  barri.
  •  Aprenentatge  significatiu  en  projectes  i  situacions  reals  on  posen  en  pràctica  el  que  han  après  a  classe.

Dinàmiques  de  treball:

  •  Treball  en  grups  cooperatius  heterogenis  de  3-­4  alumnes
  •  Reflexió  sobre  el  procés  d’aprenentatge.
  •  Autoavaluació,  coavaluació  i  avaluacions  conjuntes.

I   en   definitiva   es   tracta   que   l’alumnat   esdevingui   protagonista   del   programa   de  cuina   amb   la   intenció   de   donar   a   conèixer   al   públic   de   Ràdio   Calella   TV   les  receptes   que   han   estudiat   i   preparat   i   que   ara   poden   transferir.   Les   receptes  són enregistrades  a  la  Cuina  del  Centre  Cívic  per  personal  de  Radio Calella  Tv  i    es   col·labora    amb    ells   en    el    treball    de    les   Introduccions,    els   àudios,    la  preparació  de  les  càpsules…

Finalment,    aquestes   càpsules   audiovisuals   tenen    un    format    de  dos   a    tres  minuts  de  durada  que  es  passen  a  Ràdio  Calella  TV.

Al   web   Euclides   TV   es   pot   veure   un   petit   resum   de   l’experiència   i   els   dos  primers    programes    televisius    que     s’han     emès    a     Radio     Televisió     Calella  https://euclidestv.wordpress.com/2019/03/08/cuines-del-mon/

Aprenentatges    

En   el   nostre   pas   en   el   procés   de   capacitació   hem   revisat   el   nostre   projecte   a  partir   de   la   visió   360   que   ens   ha   fet   repensar   aspectes   a   partir   de   l’observació  del  mateix  projecte  a  través  d’aquesta  nova  òptica.

Això   ha   fet   que   des   del   grup   de   treball   que   hem   estat   experimentant   aquest  procés  d’aprenentatge  tornéssim  a  repensar aquesta  tasca  educativa  que  hem  presentat  amb  una  nova  visió sobre  la  pràctica  que  hem  desenvolupat.

Alguns   dels   aspectes   que   ens   han   fet   pensar   que   es   podien   millorar   a   través  dels   aprenentatges   que   s’han   dut   a   terme   al   voltant   de   la   personalització   i   de  les  connexions  de  l’escola  amb l’entorn  tenen  molt  a  veure  en  com  es  necessari  cuidar   els   processos   de   participació  en  el  centre,  ja  sigui  amb  les  famílies  o  amb  els  agents  educatius  que  hi  participen.

Un     altre     revisió     important     que     s’ha     fet     ha     estat     el    com   s’han     fet    les  connexions,   ja   que   sempre   han   estat   demandes   internes   del   centre   cap   als  agents   i   desenvolupades   totes   elles   sobre   la   marxa   del   projecte,   sense   una  planificació prèvia  establerta  i  sense  una  presa  de  decisions  conjuntes  entre  els diferents   agents   implicats.   En   aquest   sentit,   el   no   tenir   cap   persona   del   centre  que   s’encarregués    de     fer    aquestes  coordinacions    ha     fet     que     sorgissin  imprevistos,  que  de  manera ocasional  s’haguessin  de  refer  horaris  de  treball  als  diferents  llocs…

En   les   observacions   en   el   learning   walk   i   en   les   converses   establertes   amb  altres   professors   d’altres   centres,   en   han   donat   idees   molt   valuoses   al   voltant  de  les  pràctiques  que  s’estaven  fent en  altres  centres,  tant  de  primària  com  de  secundària.

Les   maneres   de    fer,    les   idees   o    com   resolen    alguns   problemes    en   altres  centres,   ens   han   permès   ampliar   el   nostre   espectre   ja   que   el   dia   a   dia   a  vegades   és   molt    absorbent    i    el veure    pràctiques   innovadores,    estratègies  diferents  o  diversitat  de  visions.

En  definitiva,  aquesta  revisió  s’ha  focalitzat  sobretot  en  dos  aspectes que  de  fet  són   els   que   articulen   el   nostre   repte   de   millora:   per   una   banda,   la   coordinació  amb   tots   els   agents   que   participen   del   projecte,   i   per   l’altre,   com   millorem   la  participació  de  les famílies  en  aquest  procés.

I  en  aquest  sentit  s’han  proposat  una  sèrie  d’accions  com:

-­      Millorar  els  espais  de  coordinació  entre  els  diferents  agents  que

participen  del  projecte.

-­      Ampliar  la  xarxa  d’agents  socials,  equipaments,  famílies  per  a  treballar  de  forma  col·laborativa.

-­      Pensar  conjuntament  amb  els  altres  agents  les  activitats  que  fem.

-­      Dissenyar  els  horaris  pensant  en  aquesta  oferta  educativa  i  no  en  l’horari  intern  de  centre.

-­      Repensar  els  processos  de  participació  dins  del  projecte,  no  només  amb  els  agents  si  no  també  amb  l’alumnat  i  les  famílies.

-­      Revisar  les  actuacions  amb  les  famílies  per  fer-­les  partícips   de  tots  el  procés.

D’aquesta   manera   es   vol   repensar   aquesta   iniciativa   comunitària   que   aposta  pel   treball   i   lideratge   col·laboració   entre   diversos   actors    (en   aquest   cas   per l’ Institut,  el  Centre  Cívic  Poblenou  i  la Radio-­Televisió  local  de  Calella)  i  que  es  vol    ampliar    enfortint    la  participació    de    les   famílies   per    oferir    oportunitats  educatives   d’aprenentatge    i    desenvolupament    a    un    grup    d’alumnes   en    risc  d’abandonament  escolar.

Podeu descarregar la fitxa aquí.

Podeu descarregar el pòster aquí.