Treball en Xarxa amb escoles i serveis del centre, barri i municipi

03 Juny 2019

Escola Teresa Altet

VINCULEM

Quins aprenentatges hem tret del procés i com aquests aprenentatges lliguen i poden millorar el projecte que hem presentat a la crida?

La nostra proposta inicial de treball 360º, ja començada a treballar en cursos anteriors de forma poc globalitzada, i que volíem consolidar i continuar desenvolupant, parteix de la voluntat de treballar en xarxa per poder aconseguir i oferir “multioportunitats” davant la nostra complexitat i la del territori.

El nostre centre (a partir d’aquest curs Institut Escola Teresa Altet) és un centre de màxima complexitat  que inicia fa tres cursos una aliança específica amb l’escola CEE Ca n’Oriol, per tal de pilotar la Nova Llei d’inclusió i transformar-se,   decididament, en un centre que pot oferir oportunitats d’enriquiment educatiu per a tothom. En paral·lel comencem a treballar per millorar les connexions amb els serveis o organitzacions internes: cicles evolucionant cap a comunitats, equips de mestres que treballen en moltes ocasions com a co-docents en diferents projectes i propostes, servei de menjador, casal diari… Tot això a través de la reflexió, per exemple, amb mirada coeducativa,  per a la millora d’un espai d’ús comú amb repercussions educatives  directes:  el  pati.  Això  es fa  amb  el  propòsit  de  generar  noves oportunitats per a tot l’alumnat.

Aquest procés iniciat fa tres cursos,  va fonamentat en una avaluació seriosa i dilatada en el temps, que ens dota de  propòsits,  objectius i fites a aconseguir per a cada eix analitzat, ajudant-nos a guanyar en coherència en l’expressió i en la concreció a les aules:

1. El mateix propòsit,

2. Les pràctiques,

3. L’avaluació

4. i organització.

El moment de realització d’aquesta avaluació coincideix i s’impulsa conceptualment  en la participació del centre en diferents xarxes de forma molt activa: Escola Nova s21 (Avaluació Escalae, Autodiagnòsi, Avaluació dels Entorns d’Aprenentatge innovadors, Rúbrica del Canvi,  Espirals d’indagació…), Xarxa XIEP, Xarxa d’ Instituts Escola i ACDE del Departament (treball sobre l’avaluació com a motor de transformació i planificació estratègica com a eina per  la  participació  dels  equips),  Filoescoles,  Escoles  UNICEF…  En  Aquest procés hem obert la porta a les “mirades” cap el centre des de múltiples perspectives que ens enriqueixen i ens fan plantejar-nos nous aspectes més enllà  dels  tradicionalment  curriculars,  que  veiem  que  tenen  la  capacitat d’enriquir l’acció.

El centre, també al llarg de la seva història, de forma   moltes vegades “adaptativa”, ha connectat amb els recursos propis de l’entorn per generar noves oportunitats i enriquir el temps de lleure dels nostres infants. Activitats “low  cost”  en  extraescolars,  colla  gegantera  del  centre,  participació  en  el projecte de dinamització de barri … serien exemples d’allò fet. Valorem que són primeres passes que encara no han aconseguit arribar al destí que volem: que l’alumnat,  sense  restriccions,  pugui  realitzar  activitats  formatives  en  el  seu temps de lleure.

Pensem que ha arribat el moment “d’endreçar” i revalidar les expectatives del nostre Projecte Educatiu contrastant-les amb les nostres pràctiques i millorant el que tenim: Volem connectar plenament amb els interessos i motivacions del nostre alumnat (situat plenament al centre i com a líder del seu projecte formatiu) per poder acabar de personalitzar el seu itinerari formatiu amb propostes internes i externes d’enriquiment, connectades, múltiples, diversificades i situades al centre educatiu o al barri.

La nostra proposta seria establir un “nus de xarxa” al centre, amb origen, destí i impacte de múltiples accions que neixen en ell, al barri o al municipi i podríen servir per enriquir el que tots fem. Necessitem reflexionar sobre els recursos de forma diferent a com fins ara ho hem fet per poder “revalorar” accions d’enriquiment formatiu i integrar-les en el conjunt del territori  per arribar a tots els agents.

Aquestes  idees  inicials  han  estat  treballades  des  de  múltiples perspectives i han estat “enriquides”, reorganitzades i reestructurades, al llarg de tot el procés de capacitació que hem realitzat en les 7 sessions a les que hem assistit una part de l’equip tot generant reflexió compartida amb la resta de companys/es.

El primer que hem vist és que enguany hem reformulat el nostre propòsit i    explicitem   que   el   que   volem   és:   Orientar   i   acompanyar   el desenvolupament de competències per la vida del nostre alumnat, tot constatant que el volum d’experiències i expectatives del teixit humà que conforma el nostre context és escàs, segons els paràmetres curriculars de referència i les expectatives d’èxit que les famílies tenen respecte als seus fills i filles. Veiem que aquestes són bastant limitades.

Fer  un  exercici  d’empatia  i  una  reflexió  molt  acurada  sobre  el propòsit, els reptes, els eixos…ens ha ajudat a completar, concretar i definir millor com poder arribar a aconseguir que la personalització dels contextos, en la que volem que es produeixin les situacions d’aprenentatge dins i fóra del centre, vagi entrant a formar part de la vida quotidiana del nostre alumnat i les seves famílies i sigui valorada com a mitjà per aconseguir l’èxit educatiu. El primer pas és conèixer i reconèixer la identitat i valors presents al context i donar-hi resposta per després poder enriquir, des de la confiança,  la seva perspectiva. Aquest  ha  sigut  un  segon  aspecte  important  integrat  en  el  nostre projecte gràcies a la capacitació.

Sabem que aconseguir això comporta seguir una planificació estratègica acurada i tenir definides unes fases d’actuació. Pensem, després de les sessions de capacitació que necessitem focalitzar en dos àmbits per guanyar en coherència i força per propulsar aquesta xarxa de la que ens constituïm nodes:

A nivell intern:

  • Continuar creant propostes globalitzades, indagadores, que recullin els interessos de l’alumnat i connectin amb les que provenen de l’entorn. Les propostes haurien de tenir, també, un alt impacte social (en el local o global) i una alternança que faciliti arribar a tothom (treball cognitiu/físic, escolar/d’enriquiment…)
  • Enriquir els nostres contextos i equips amb recursos de l’entorn i del propi centre generant una autèntica xarxa interna que defensi, des de cada àmbit, el propòsit de desenvolupar competències per a la vida i acompanyar en la creació d’interessos: espai de bon dia, de menjador, casal, activitats de l’AMPA i les de l’entorn que tinguin seu al centre en algun moment. Han de compartir propòsit, cultura i recursos. De moment els primers que explorem (hem començat a establir contactes) surten del Projecte de Desenvolupament Comunitari (Espai Omnia, AAVV, tècnics de l’ajuntament…) que té seu al centre i amb el que participem sistemàticament.
  • Continuar dotant les propostes de força  i impacte social per incidir i transformar les expectatives de l’entorn: coeducació, la perspectiva inclusiva, pensament crític i curós (Filosofia) i treball actiu  davant els drets d’ infants i joves.

A nivell extern:

  • Treball intern i extern compartit (espais, recursos, metodologies i horari enriquits): codocència,  cotutoria,  heterodocència. Connectar i donar resposta a necessitats de l’entorn i ús dels recursos del mateix per enriquir els contextos de treball interns i /o ofertar activitats en temps extraescolar amb valor curricular i d’enriquiment (demanda de classes de cultura i llengua àrab per la comunitat de grans i per ESO, activitats esportives i de tecnologia digital…). Obrir-nos al context i obrir el centre al barri.
  • Vivència i experiència de vincles estrets a partir dels trets i fortaleses que aporta el context, que ajudin en el desenvolupament d’una identitat pròpia i col·lectiva  fent: més aprenentatge-servei, incorporant moviment i persones “maker”, repensant els continguts i la vida al centre amb Cinema en curs. També haurem de continuar incidint en el rol del mestre/a que ha de ser un facilitador, acompanyant d’accions què, algunes vegades, estan allunyades de la seva tasca habitual. Voldríem arribar a sentir-nos identificats com a centre en el context, amb tots els agents amb un: “Nosaltres som així”, cofoi del que ha aconseguit sumar i del que es veu capaç d’assolir.
  • Definint estructures, organitzacions i gestió internes diferents, posades al servei del propòsit de forma estable i connectada: franges horàries d’activitat reconeguda amb valor formatiu, curricular o d’enriquiment, seqüència de les propostes, integració de les noves propostes en el projecte i dels aspectes  dels serveis que  treballen amb nosaltres  (Menjador,  casal,     extraescolars…)  gràcies  a  poder  tenir mitjans per coordinar-nos, interactuar, compartir informacions i propòsits.
  • Convertir el Consell dels Infants i Joves en motor de transformació, acompanyat per una comissió mixta que representi, sense dubtes, tots els agents, en un treball compartit i recorrent (en espiral) que ajudi a assentar accions, compartir propòsits i esforç i diversificar mitjans per aconseguir els nostres objectius.

Podeu descarregar la fitxa aquí.

Podeu descarregar el pòster aquí.