Itineraris educatius personalitzats

03 Juny 2019

Escola La Maquinista

Personalització dels itineraris d’aprenentatge

Quins aprenentatges hem tret del procés i com aquests aprenentatges lliguen i poden millorar el projecte que hem presentat a la crida?

Des dels inicis del nostre projecte d’escola hem tingut molt clars els nostres propòsits:

 • Partir de pràctiques pedagògiques centrades en l’infant amb un propòsit educatiu que generi competències per la vida.
 • Entendre el procés formatiu com un camí de desenvolupament integral de l’infant, que respecti la persona, el seu ritme de desenvolupament i tingui en compte la importància de cada moment i etapa en si mateixa.
 • Portar a terme pràctiques que facilitin la personalització de l’aprenentatge.

El projecte +educació ens ha permès vincular aquests propòsits amb la intenció de promoure i integrar els aprenentatges i l’educació que es produeixen en tots els temps i espais de la vida dels infants, connectant escola, famílies i tots els recursos actius de la comunitat.

Entenem l’escola com una organització intel·ligent on el tot és més que la suma de les parts. Una organització que situa la finalitat més enllà de l’escola, vetllant per la formació integral i harmònica dels individus, respectuosa amb les necessitats de cada etapa i de cada infant en particular i que ha de fonamentar les bases per a una ciutadania ètica amb capacitat per viure i conviure en el món, adaptant-se als canvis i aportant elements per millorar-lo, tot situant els objectius col·lectius per davant dels individuals.

És per això que ens considerem una escola amb mirada 360, i amb aquest projecte volem seguir avançant per consolidar allò que funciona i incidir en tot allò que és susceptible de millora.

El primer que hem après en aquest procés és a posar-nos les ulleres per aconseguir aquesta mirada 360 i mantenir-la, tot fent una reflexió sobre el que vol dir aquest compromís: ens trobem davant un nou escenari  social, que ens demana tenir en compte aspectes com el temps de les famílies, el temps fora de l’escola, els diferents espais de socialització, els nous agents educatius, la situació econòmica de les famílies, l’equitat de l’oferta educativa fora del currículum….

Partim d’aquesta mirada per formar la nostra visió de centre, i a partir d’aquí treballem per detectar les nostres fortaleses i oportunitats de millora en relació a 3 eixos:

 • Connectar l’escola amb l’entorn, enxarxant les activitats del centre educatiu amb el territori. Reflexionem sobre aspectes com l’entorn, l’heterogeneïtat de l’escola, l’acollida, la relació amb les famílies, la participació, el clima de centre, els patis i menjadors, el treball amb el territori, la rebuda dels nous alumnes, les transicions entre etapes, les extraescolars, les vacances…. com a elements que contribueixen a aconseguir diverses maneres de ser excel·lent a l’escola.
 • Connectar, integrar i enriquir els temps i espais lectius i no lectius des del centre educatiu. Pretenem transformar els temps educatius segons 4 grans criteris: garantia de l’equitat i igualtat d’oportunitats, l’adequació dels temps educatius a les necessitats dels infants, els temps pensats com a entorns d’aprenentatge i la distribució dels temps amb l’objectiu de preservar la salut tant dels infants com de tots els membres de la comunitat educativa.
 • Connectar l’activitat lectiva i no lectiva promovent itineraris d’aprenentatges personalitzats. Trobem molt interessant la idea de la “nova ecologia de l’aprenentatge”, que té en compte el què, qui, com i quan.

A partir de la conversa entre Coral Regí i César Coll repassem aquells elements bàsics que fan que sigui possible la personalització dels aprenentatges: una escola receptiva a l’entorn, el rol del mestre com a acollidor de les individualitats, la personalització de l’avaluació, l’acompanyament tutorial, els temps de reflexió, reunió, coordinació, seguiment, el treball en xarxa, la flexibilitat del currículum…

Molt important tenir en compte la diferència entre individualització de l’aprenentatge, que es fa des de fora, i l’aprenentatge personal, que es fa des de dins.

Aquests 3 eixos i tots els aspectes que inclouen ens serveixen per a reflexionar com a claustre i com a comunitat educativa sobre en quin moment estem i quins són els aspectes sobre els quals podem incidir per tal de millorar.

Aquestes reflexions giraran per tant al voltant de:

 • L’entorn:

Identifiquem espais i temps d’aprenentatge.

La comunitat sencera esdevé aula.

Fem servir metodologies que connecten aprenentatges.

 • El temps:

Disposem d’espais de trobada suficients.

Des del centre hem pres mesures per garantir l’accés equitatiu a les activitats educatives.

 • Personalització dels aprenentatges:

L’aprenent assumeix el control.

El rol del docent.

Amb les visites a les diferents escoles hem pogut compartir experiències i veure accions que contribueixen a fer una educació de qualitat amb impactes positius per a l’alumnat. Aquesta pràctica ajuda a observar la diversitat de maneres de treballar amb uns mateixos objectius: aprofitar tots els recursos dins i fora de l’escola per generar més i millors oportunitats educatives. Un projecte educatiu ha de donar resposta a la realitat de la comunitat. Hem de passar d’un Projecte Educatiu de centre a un Projecte Educatiu de territori.

Un cop fetes aquestes reflexions i havent identificat amb tot l’equip i comunitat educativa les nostres febleses i oportunitats, el pas següent serà organitzar el nostre treball al voltant dels aspectes que considerem que hem de millorar:

 • Avançar en la tutorització de l’alumnat ampliant amb més docents la tasca de tutoria.
 • Consolidar el projecte de la Universitat del Temps Lliure i posar en marxa la proposta d’extraescolars compartides.
 • Participar en la XIAJ del Bon Pastor i treballar des del centre la coordinació amb els recursos externs que afavoreixen els itineraris personalitzats de l’alumne fora del centre, per tal de fer propostes que puguin cobrir les necessitats de cada infant.

Un cop fet aquest primer procés de la Crida, afegim altres oportunitats de millora que se’ns han acudit després de visualitzar el repte, seleccionar idees, repensar el treball, focalitzar el repte i escoltar les propostes dels altres:

 • Avançar en la composició d’un marc horari que afavoreixi els itineraris personalitzats.
 • Continuar avançant en el treball conjunt amb l’espai migdia.

Tots aquests aspectes lliguen amb els 3 eixos treballats durant la Crida: connectar l’escola amb l’entorn; connectar, integrar i enriquir els temps i espais lectius i no lectius i promoure itineraris d’aprenentatge personalitzats.

Aquest és el nostre compromís, i afegim com a projecte de futur treballar per a contribuir a l’assoliment global dels ODS proposats per la UNESCO.

 

Podeu descarregar la fitxa aquí.

Podeu descarregar el pòster aquí.

Podeu consultar la informació del centre aquí.