140.000 infants i adolescents no faran cap activitat extraescolar aquest curs

23 Octubre 2023

  • Aquest octubre han començat les activitats extraescolars i noves dades confirmem les greus desigualtats en la participació extraescolar. L’Aliança Educació 360 reclama polítiques més contundents i estables per combatre la desigualtat extraescolar, una de les febleses principals de l’educació a Catalunya.
  • Les extraescolars estan molt esteses entre els 6 i 15 anys, amb una participació mitjana del 83%. Però aquesta xifra amaga una enorme desigualtat entre nivells socioeconòmics, una bretxa de 26 punts percentuals: mentre el 92% dels infants i adolescents de nivell socioeconòmic familiar alt participen a activitats extraescolars, només ho fan el 66% del nivell baix.
  • Reduir aquesta bretxa amb ajuts econòmics, acompanyament personalitzat i ampliació dels programes extraescolars ha de ser una de les prioritats de la política educativa del país.
  • Infants i adolescents dediquen 5 hores setmanals a les activitats extraescolars durant el curs. Això es tradueix en 190 hores anuals d’aprenentatge en activitats de tipus esportiu, d’idiomes, artístic, tecnològic, de lleure, de reforç escolar o de suport socioeducatiu.
  • El preu és el principal motiu de no participació a les activitats extraescolars (un 77% dels casos) entre les famílies amb un nivell socioeconòmic baix. Impliquen un cost mitjà de 560€ anuals per fill per cobrir les activitats extraescolars, a les quals cal afegir les d’estiu.
  • En una classe de 25 infants, 4 no fan cap activitat extraescolar. En total, 140.000 infants i adolescents entre 6 i 15 anys en quedaran exclosos aquest curs.
  • Les barreres no són només econòmiques, sinó també culturals, geogràfiques i burocràtiques. Les polítiques d’ajuts econòmics i de gratuïtat s’han de repensar, ampliar i reforçar amb estratègies d’acompanyament, treball comunitari i proximitat.

L’octubre és el mes d’inici de les activitats extraescolars arreu de Catalunya. La majoria de famílies s’han afanyat a inscriure els seus fills i filles a activitats esportives, artístiques, d’idiomes, de lleure de base comunitària o tecnològiques tant per necessitats de conciliació com perquè valoren els beneficis educatius que tenen.

La participació extraescolar és la pràctica continuada d’activitats educatives que es duen a terme fora de l’horari lectiu, durant les tardes i els caps de setmana, i que aporten un enriquiment a la trajectòria educativa. Agrupa activitats que es duen a termen en equipaments públics, entitats socials o privades o en els centres educatius, impulsades per múltiples agents educatius amb visions i mirades diverses i complementàries: AFA, escoles, ajuntaments, cooperatives, empreses, moviments de lleure educatiu…

La participació extraescolar és molt rellevant a la nostra societat ja que és una pràctica majoritària (83% de participació mitjana), però que no està garantida per a tothom, fet que eixampla la bretxa educativa entre nivells socioeconòmics i, en conseqüència, agreuja els dèficits educatius d’un segment social ja castigat per altres desigualtats.

 

Una part essencial de la vida dels infants i adolescents
La participació a activitats extraescolars és una pràctica majoritària, quotidiana, necessària per al benestar i la conciliació familiar i, sobretot, que aporta als infants i adolescents noves competències, arrelament, cohesió, relació i acompanyament, un antídot davant la soledat, l’aïllament social, la manca de motivació i d’autonomia personal.

8 de cada 10 infants i adolescents dediquen una mitjana de cinc hores setmanals a les activitats extraescolars de tarda i cap de setmana durant el curs.
La participació extraescolar és una pràctica estable, continuada, integrada plenament a la vida dels infants i adolescents. No és una pràctica minoritària, ni un privilegi de les famílies adinerades, és una pràctica comuna.

L’activitat esportiva és l’extraescolar més practicada amb un 58% de participació, molt per sobre de la resta de tipus, i amb una dedicació mitjana de 3,8 hores. La meitat ho fan de forma federada.

La resta d’activitats tenen menys participació: el 33% fan idiomes, el 25% fan activitats artístiques, el 15% fan reforç educatiu, el 7% fan activitats de lleure a esplais i caus i el 5% fan activitats tecnològiques.

 

Un àmbit de desigualtats educatives

Les noves dades confirmen que l’educació extraescolar és també un àmbit reproductor de les desigualtats, les exclusions i les segregacions educatives i socials existents i que, per tant, la participació extraescolar està lluny encara de ser un dret garantit per a tots els infants i adolescents de Catalunya.

La participació extraescolar és encara una pràctica molt condicionada pel nivell socioeconòmic familiar i encara no és un dret garantit per a tothom. És molt majoritària entre els infants i adolescents de nivell socioeconòmic familiar alt (92%). En canvi, no ho és entre els de nivell baix (66%).

La privació material, el lloc de naixement i els estudis de les mares són factors condicionants de la baixa o nul·la participació extraescolar. Com més baix és el nivell socioeconòmic de les famílies, de menys intensitat, continuïtat i varietat és la pràctica extraescolar dels infants i adolescents. La bretxa extraescolar s’observa en tots els àmbits d’activitat, especialment en l’esportiu, els idiomes i l’artístic.

140.000 infants entre 6 i 15 anys no van participar a cap activitat extraescolar el curs 2021-2022. Hi ha poca activitat gratuïta i pocs ajuts econòmics i estan centrats en els àmbits del lleure de base comunitària i el reforç escolar i socioeducatiu. Per això, és necessari ampliar el concepte d’ajuts extraescolar i promoure la participació extraescolar en tots els àmbits d’activitat amb polítiques i mesures més variades, d’acompanyament, de proximitat i de construir comunitat.

El preu és el principal motiu de no participació a les activitats extraescolars (un 77% dels casos) entre les famílies amb un nivell socioeconòmic baix. Impliquen un cost mitjà de 560€ anuals per fill per cobrir les activitats extraescolars, a les quals cal afegir les d’estiu.

A més de l’exclusió per motius econòmics, hi ha altres eixos de desigualtat com el gènere o el lloc de residència. El biaix de gènere existent decanta la participació en activitats esportives cap als nois (68% nois, 47% noies) i en les artístiques cap a les noies (33% noies, 16% nois). La desigual distribució territorial de la participació extraescolar demana actuacions de reequilibri de les oportunitats educatives, en les poblacions amb menys oferta.

Percentatge de participació extraescolar segons el nivell socioeconòmic de les famílies. Catalunya, 2022.Font: Enquesta de Participació Extraescolar, 2022. Aliança Educació 360.
Percentatge de les famílies amb fills i filles que no han participat a cap activitat i que argumenten que les han trobat massa cares, segons el nivell socioeconòmic familiar. Catalunya, 2022.Font: Enquesta de Participació Extraescolar, 2022. Aliança Educació 360.
 

Enquesta de participació extraescolar: noves dades per fomentar unes decisions ben informades

Per primera vegada, disposem a Catalunya d’un instrument monogràfic per mesurar la participació extraescolar dels infants i adolescents durant l’etapa d’escolarització obligatòria dels 6 als 15 anys.

L’Enquesta de participació extraescolar d’infants i adolescents de 6 a 15 anys a Catalunya 2022 de l’Aliança Educació 360 es presenta com una eina oberta per a avançar en el coneixement i, sobretot, en la presa de decisions de responsables polítics en matèria d’educació fora escola. Per això, els resultats estan a disposició de totes les institucions i grups de recerca que ho vulguin.

L’Aliança Educació 360 ha preguntat a una mostra representativa de mares i pares amb fills i filles d’entre 6 i 15 anys si aquests van participar en activitats extraescolars el curs 2021-2022, com va ser aquesta participació, quins motius tenien i què opinen d’algunes qüestions.

A més de les dades de participació per edat, gènere, classe social i lloc de residència, l’enquesta recull els motius de participació i no participació, les propostes de millora de les extraescolar i la valoració de les activitats que en fan les famílies.

L’informe també recull les mesures que cal adoptar per fer extensiva la participació extraescolar, amb tots els seus beneficis, als segments de població que actualment en queden privats o amb una participació menor.

Cap a una política d’educació a temps complet a Catalunya

L’enquesta assenyala tres motius perquè la promoció de la participació extraescolar en els entorns més empobrits esdevingui una prioritat de la política educativa del país: l’àmplia normalització de les extraescolars a la societat, l’alta valoració per part de les famílies i la persistència de les desigualtats des de fa anys.

Necessitem una actuació política global, de país, orientada a garantir la participació extraescolar de tothom. No podem deixar que els col·lectius més desavantatjats de la població no gaudeixin, o ho facin en menys mesura, d’una pràctica estesa i normalitzada com són les activitats extraescolars.

A Catalunya, hi ha múltiples iniciatives polítiques per afavorir la participació extraescolar i, especialment, els ajuntaments han implementat polítiques de garantia per fer un salt en la universalització de les activitats extraescolars. Però ni les iniciatives locals, ni l’esforç ingent de les entitats socials, ni les polítiques autonòmiques que treballen en aquest sentit són suficients per donar resposta a la necessitat que reflexen les dades de l’enquesta.

Les mesures necessàries tenen una naturalesa diversa. No només són necessàries ajudes econòmiques, pensant que les famílies ja les demanaran. Calen estratègies combinades que incloguin ampliació de l’oferta, orientació i acompanyament, vincle i pertinença per garantir el dret a l’educació més enllà de l’escola als col·lectius més desafavorits.

Cal dissenyar i implementar a Catalunya una política d’educació a temps complet que incorpori la importància de l’educació fora escola (tal com preveu la LEC) i, per tant, ofereixi els ajuts, les garanties i les palanques per assolir una participació extraescolar plena. El passat mes de juny, el Parlament de Catalunya va instar el govern a garantir l’accés universal a les activitats extraescolars, en el ple monogràfic d’educació.

La gran majoria de les famílies considera important l’actuació política per promoure la participació extraescolar, i que valoren a un nivell molt elevat la multiplicitat de beneficis que aporta la participació extraescolar als infants i adolescents.

Gairebé 9 de cada 10 famílies considera important augmentar recursos per adaptar activitats per infants amb dificultats per aprendre, augmentar els ajuts econòmics per a les famílies amb dificultats econòmiques i afavorir que totes les escoles ofereixin activitats variades, assequibles i de qualitat, almenys dues tardes a la setmana.

L’existència d’oferta d’activitats prou assequible, pròxima i conciliadora a tots els barris i comarques és una condició necessària per garantir que una participació extraescolar universal.

Reforçar el paper informador i orientador en extraescolars dels centres educatius i dels ajuntaments és crucial, ja que són les institucions més properes a les famílies i a la ciutadania, i ho facin d’una manera més universal i sense barreres.

LLEGIU L’INFORME COMPLET: La cara i la creu de la participació extraescolar