Més enllà del temps lectiu, Educació 360

17 Maig 2021

Anna Forés i Artur Parcerisa, directors de la publicació Educació 360: més enllà del temps lectiuUna aproximació a les dades de participació i als agents de l’ecosistema educatiu.

En el nostre context, l’educació escolar és un dret i una obligació perquè es té clar que l’escola és una institució clau per a la formació de la infància i l’adolescència.

Aquesta és una gran fita social, però en la societat actual hi ha múltiples agents educatius, de tal manera que la formació integral de nens, nenes i adolescents no depèn només de l’escola i de la família sinó també de les xarxes socials, de les activitats extraescolars, d’esplai, comunitàries… Amb l’accés a l’escola no n’hi ha prou per garantir l’equitat en les oportunitats formatives, i les dificultats per accedir a activitats educatives més enllà del temps lectiu poden ser una important font de desigualtat social.

Descarrega la publicació

A Catalunya, hi ha una oferta educativa àmplia i diversa, però la informació sobre aquesta oferta i sobre l’accés d’infants i adolescents a aquest ventall d’activitats educatives és molt parcial i fragmentada. Les oportunitats educatives desplegades pel territori sovint funcionen com a illes, sense la necessària connexió amb altres ofertes educatives i sense formar part d’un mapa general que permeti establir polítiques i prendre decisions per garantir una major equitat en l’accés i la permanència i vetllar per la qualitat del conjunt de l’oferta.

Sovint s’utilitza la idea de sotabosc en el sentit que el primer repte és identificar quines oportunitats educatives s’estan oferint i qui hi participa i qui no i per què. És a dir, en primer lloc cal identificar què és el que hi ha i com és això que hi ha.

Aquest primer estudi exploratori sobre els agents de l’ecosistema educatiu i sobre les dades de participació ha permès extreure conclusions, definir reptes i fer recomanacions de millora del conjunt de l’Educació 360. S’ha tractat d’aglutinar dades, visions i coneixement per anar configurant el trencaclosques de les oportunitats educatives més enllà del temps lectiu escolar. S’ha recollit informació tant a nivell general com per àmbits: sector públic, lleure educatiu, esport i activitat física, cultura popular i comunitària, ateneus, estudi d’idiomes i associacions de famílies d’alumnes.

L’estudi permet concloure, entre altres coses, que les ofertes d’activitats educatives més enllà del temps lectiu escolar responen a necessitats d’infants i adolescents i a necessitats de les comunitats, i que no es pot considerar que amb l’accés a l’escola n’hi hagi prou per garantir l’equitat en les oportunitats educatives. També que, per conèixer millor quina és la realitat de les activitats educatives no lectives, és prioritari fer més estudis que proporcionin noves dades perquè hi ha un gran sotabosc educatiu però la informació està molt escampada i atomitzada.

Una altra de les constatacions de la publicació Educació 360: més enllà del temps lectiu és que hi ha desigualtats i falta d’equitat en l’accés i la participació en aquestes activitats. A més, que el cost econòmic i el nivell cultural de les famílies es converteixen en una barrera que en dificulta l’accés, i que s’ha de millorar la relació de l’escola amb altres entitats educatives.

Per altra banda, també es conclou que la gran riquesa del sotabosc educatiu representa un gran potencial que requereix lideratge, treball en xarxa i de polítiques proactives per afavorir l’equitat.

Tot això adquireix encara més rellevància i es converteix en una qüestió a afrontar amb urgència en el context que ha marcat la pandèmia de la Covid-19. Les greus dificultats a què s’ha hagut d’afrontar una part de la infància i adolescència quan s’ha optat pel treball no presencial, tant per la manca de recursos materials com de prou suport i acompanyament, ha palesat que la connexió, la xarxa social, l’equitat i les oportunitats educatives més enllà del temps lectiu esdevenen claus per al progrés educatiu i el desenvolupament de nenes, nens i adolescents.

Vols saber-ne més?