Verdum 720: capgirant el reforç escolar

17 Desembre 2018

Verdum720
Verdum720

Fundació Pare Manel i Escola Pia Luz Casanova
Verdum perquè el barri és el territori que ens uneix a la ciutat de Barcelona.
720 perquè no necessita una mirada, no necessita una volta, necessita totes les mirades i una ment oberta per redefinir com volem l’educació al territori.

El reforç escolar
Un títol tatxat i per reescriure. Una proposta educativa que neix amb la necessitat de reformular i donar una volta a la demanda de les famílies de donar suport als infants i joves durant la realització dels deures proposats pels centres educatius. Actualment, tenint en compte la dilatada trajectòria del projecte, ens trobem en un moment que no només s’ha de treballar segons el currículum escolar, sinó que caldria complementar aquest aprenentatge amb altres competències -emocional, social, relacional, artística,…

Proposem una lectura àmplia d’aquestes competències per a identificar quines intervencions cal fer al territori amb els infants, joves, els seus entorns familiars i tots els agents susceptibles de ser educadors per a optimitzar l’assoliment de la finalitat comuna: l’assoliment de processos d’aprenentatge i experiències escolars positives que permetin a infants i joves estar en disposició de triar el seu camí de futur.

Connectar els agents educatius per millorar les oportunitats educatives
– Treball en equip
– Metodologia comuna


Descarregar

Connectant els diferents agents educatius

Creiem que és imprescindible que els diferents agents educatius estiguin connectats i facin un veritable treball en equip per tal de millorar les oportunitats educatives dels infants i/o joves. Definir una metodologia comuna que identifiqui els aspectes claus a treballar i la manera en què els agents han de coordinar-se per fer un seguiment i un pla adaptat a cada infant i joves sempre des dels seus interessos i motivacions. No hem d’oblidar que ells i elles són els i les protagonistes de les seves vides.

Així doncs, ens proposem millorar i sistematitzar la connexió i treball en xarxa entre dos agents educatius: el Centre Obert Muntanyès i l’Escola Pia Luz Casanova, realitzant una prova pilot amb nois i noies de secundària; amb la intenció de fer-ho extensiu a la resta d’agents del territori.

El Centre Obert Muntanyés de la Fundació Pare Manel i l’Escola Pia Luz Casanova som el motor del projecte amb la idea que [qualsevol agent educatiu], entès de forma àmplia, pugui formar part d’aquesta iniciativa. De fet, el projecte té la intenció de sumar tots els agents educatius que treballen dins d’aquest territori, al voltant de l’infant i/o jove. Quan parlem de [qualsevol agent educatiu] estem parlant, per exemple dels centres educatius o dels professionals dels CSMIJ o dels educadors de carrers, però també de les veïnes i veïns, dels comerciants i sobretot, de les famílies. Volem donar rellevància a l’acompanyament que es realitza fora de l’escola per tal de construir una proposta d’educació extensa al barri, on tots els agents educatius (formal, informals i encara més informals) treballin per a uns objectius comuns des d’accions complementàries i coordinades.

Pera això és clau treballar per passar d’un model de coordinació de casos i activitats per anar cap a un model de resposta col·lectiva als reptes educatius del barri, fent un procés educatiu continu que transcendeixi la institució educativa perquè tots els espais siguin del barri, siguin agents d’educació: els infants i joves, la família, l’escola, les entitats, les institucions i l’administració, els patis i l’espai públic. Per aquest motiu volem:
1. Oferir un espai per fer deures de forma acompanyada i/o reforçar competències escolars.
2. Fer un seguiment dels seus aprenentatges i la situació escolar.
3. Reforçar continguts des d’un vessant més didàctica i lúdica.

Indicadors d’impacte
Sovint en educació (sobretot la part més social) intervenim i actuem, però poques vegades recollim d’una manera acurada els resultats obtinguts de la intervenció per tal d’avaluar l’impacte de la feina que fem i com aquesta repercuteix als joves i infants amb els que treballem. Per poder tirar endavant la nostra proposta “Verdum 720” és necessari obtenir aquests resultats per saber si funciona, com funciona i d’aquesta manera poder arribar a més agents.

Per aquests motius, és molt importar comptar amb una eina coproduïda pels diferents espais de participació del projecte i on podem mesurar i avaluar els resultats de la feina feta des de l’educació 360. Si entenem que aquesta metodologia cerca una millora en els aprenentatges i la vivència dels infants i joves, hem de poder fer tangible aquesta millora i conèixer més en profunditat les seves debilitats i fortaleses. Entenem que també és un element que pot provocar que més agents educatius es vulguin afegir.

Espais de coordinació per garantir la coordinació, visió compartida i objectius
Espais on els agents educatius reflexionaran i treballaran al voltant de necessitats i problemàtiques compartides. D’aquesta manera, compartint necessitats, podrem compartir discurs i metodologia i, en definitiva, solucions.

Espai Wiki: http://verdum720.paremanel.org/
Espai on centralitzarem aquesta proposta educativa amb la intenció de compartir i visibilitzar la reflexió i la feina al voltant de l’educació 360 al barri de Verdum. És un espai wiki perquè apostem pel programari lliure i el coneixement a cocreat i a l’abast de tothom.