COOKUS

17 Desembre 2018

COOKUS: Servei d’Intervenció Educativa (SIE)

A través d’aquest text volem compartir amb vosaltres el nostre procés de reflexió i de reformulació del nostre projecte perquè esdevingui un servei més comunitari i pugui oferir més oportunitats educatives als infants i joves.

Participar de la Crida ens ha servit per conèixer diferents experiències, les quals ens han motivat a millorar el nostre projecte i han fet possible reflexionar entorn aquesta possibilitat de canvi. Ens ha empès a crear un espai per parar-nos i replantejar-nos el nostre projecte marc i iniciar el procés de canvi, cuinant-nos (Cook us) amb tot l’equip.

El fet de tenir aquests espais de debat, tant els que se’ns han ofert des de la Crida com els que hem generat des de la nostra entitat, ens ha facilitat poder-nos adonar que el projecte ha d’anar amb consonància amb la realitat del territori, ja que vivim en una societat en permanent moviment i canvis i, per tant, el nostre projecte no l’hem d’entendre com a quelcom estàtic sinó que també ha d’estar en constant revisió.


Descarregar

Per aquest motiu hem pogut aplicar un canvi de mirada cap a l’Educació 360º  i ens ha permès marcar-nos el repte d’oferir un espai educatiu que fomenti l’autonomia i l’autoconeixement dels infants, joves i les seves famílies i que connecti els interessos i motivacions amb els recursos del territori per personalitzar els itineraris d’aprenentatge.

El nostre equip està format per una trentena de professionals amb els suport de més de 200 persones voluntàries repartides en territoris amb característiques diferents. Un equip motor de 3 persones va iniciar aquest procés de reflexió i més endavant s’ha anat ampliant per poder enriquir-lo. El nostre objectiu és que professionals, voluntariat, infants, joves i famílies i tots els agents del territori puguin viure el mateix procés que hem viscut com a equip motor, respectant les visions i els ritmes de cadascú per acabar compartint aquesta mirada d’Educació 360º.

Tot això ens ha permès plantejar-nos que hi ha quatre temes prioritaris a treballar que marcaran el punt de partida de la transformació que busquem: en primer lloc haurem de fer un enfocament diferent als plans de treball dels participants, caminant cap a una personalització dels seus aprenentatges que responguin als seus interessos; en segon lloc plantejarem un nou model d’entrevistes per descobrir aquestes interessos utilitzant les noves eines que ens han ofert les jornades de la Crida; en tercer lloc buscarem les complicitats amb tots els agent per poder crear un vertader treball en xarxa, demanant una responsabilitat compartida. I per últim, tot això passarà per un replantejament de les funcions dels professionals del servei per esdevenir una figura de facilitació. 

A partir d’aquestes prioritats tenim clar, d’una banda, que el nostre projecte vol ser nexe d’unió entre els diferents agents i recursos del municipi, vol obrir-se a tota la comunitat, definir el perfil dels participants al servei, pensar on es farà la difusió i com s’hi podrà accedir; i d’altra banda, vol elaborar els plans de treball amb els infants, joves i les seves famílies, tenint en compte les diferents necessitats segons si estan cursant primària o secundària. Volem, també, saber sensibilitzar a totes les persones de l’equip cap a aquest nou model comunitari, oferint-los diferents espais formatius que permetin elaborar noves eines d’acompanyament a les persones i saber, doncs, connectar-les cap als recursos educatius del territori.

La nostra voluntat de canvi creiem que ens generarà oportunitats com l’educació a temps complet, més autoconeixement dels participants a partir de la identificació de necessitats i interessos, igualtat d’oportunitats per accedir a les activitats extraescolars, l’aprofitament dels recursos de la comunitat, el vertader treball en xarxa, aconseguint així una responsabilitat compartida.

En últim terme no volem oblidar mai el per què es va crear aquest projecte i pel que vol seguir lluitant: millorar l’autoestima, l’autoconeixement i l’autonomia d’infants, joves i les seves famílies, millorar la seva comunicació familiar, fer partícep i integrar la comunitat en el nostre servei i, sobretot, reduir l’abandonament i l’absentisme escolar.

Agraïm haver tingut l’oportunitat de formar part de l’Aliança 360º i haver gaudit d’un espai per compartir les nostres inquietuds i dubtes entorn aquesta mirada, i ens sumem a la xarxa per poder fer visible tot el que s’està duent  a terme. Assumim el compromís d’esdevenir agents motivadors a l’hora de construir una comunitat que pugui donar respostes eficaces a les necessitats educatives de tots els qui la formem.