Els 3 reptes del proper curs 2020-2021.
#Comunitat360

26 Juny 2020

Sònia Calvó (eldiario.es)
Marta del Campo
directora de l'Institut Escola La Mina
Sònia Calvó (eldiario.es)
Marta del Campo
directora de l'Institut Escola La Mina

El nostre projecte educatiu contempla la dimensió social i educativa de l’aprenentatge. Vetllem per garantir el dret a l’educació buscant estratègies per afavorir la generació d’expectatives positives envers l’aprenentatge i l’èxit educatiu.

El nostre projecte educatiu està alineat amb el projecte educatiu local, de barri i de municipi. Compartim activitats educatives, socials, culturals, equipaments i recursos, i el treball en xarxa entre els diversos agents educatius és clau.

Treballem per obrir-nos i integrar-nos a l’entorn. Impulsem la projecció social del nostre alumnat i del Centre i treballem en coordinació amb les entitats del barri per col·laborar en la seva cohesió social.

De fet, el gran repte del nostre projecte educatiu és el que expressa la visió, elaborada de manera compartida per la comunitat educativa, en el marc d’un pla estratègic, que inclou el plantejament institucional del Centre (missió, visió i valors), una diagnosi, uns objectius a mitjà termini, estratègies per aconseguir-los i indicadors de progrés.

Aspirem a ser el centre educatiu públic de referència a Sant Adrià de Besòs pels seus projectes i metodologies innovadores i la seva oferta educativa completa de qualitat, i que destaqui per la implicació de les famílies.Aspirem a ser un Centre d’excel·lència que optimitza les capacitats personals i acadèmiques del seu alumnat, per a garantir-los les millors oportunitats d’èxit personal, social i professional.

Volem ser un Institut escola acollidor i obert, plural i innovador, amb capacitat per motivar i il·lusionar tot el nostre alumnat. Ens esforçarem a generar expectatives positives envers l’aprenentatge per tal que tot l’alumnat culmini els estudis en la seva integritat i aconsegueixi l’èxit educatiu, amb la finalitat que arribin a ser ciutadans amb esperit crític, responsables i compromesos amb la societat.

Volem ser un Centre que formi persones i que en un futur siguin referent i motor educatiu del barri.

Pretenem ser un Centre integrat i arrelat a l’entorn, que col·labora amb agents, associacions i entitats per assegurar les condicions d’educabilitat, millorar la qualitat de l’aprenentatge i l’accés a les activitats complementàries i extraescolars.

Volem apostar per unes pràctiques de qualitat i una Formació Professional en règim dual, i volem ampliar l’oferta educativa, tant a ensenyaments obligatoris, postobligatoris, com de segona oportunitat, per tal de garantir la promoció social del nostre alumnat.

Les actuacions del nostre projecte es plantegen per avançar envers la visió. Si hem de destacar tres grans reptes per al curs vinent, aquests són:

Seguir avançant pel que fa a la igualtat d’oportunitats, oferint a tot l’alumnat les mateixes possibilitats d’accés a l’educació, comptant amb els mateixos drets pel que fa a rebre una educació integral (procés), orientada al ple desenvolupament personal (aprenentatges i resultats).

Reconeixem l’educació com “la palanca que fa possible la superació dels condicionants personals, socials, econòmics i culturals en origen; és la clau de les oportunitats per a superar les desigualtats” (Preàmbul la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació).

Continuar el procés de millora contínua de l’acció pedagògica amb la voluntat d’establir metodologies més actives i connectades amb l’entorni la realitat. L’objectiu és que l’alumnat sigui el protagonista a l’hora de gestionar i organitzar les activitats , assolint competències significatives al mateix temps que es fa una aportació a l’entorn. En definitiva, avançar en la qualitat de l’aprenentatge, aprenentatge autèntic i vivencial, perquè és un factor clau per a l’èxit educatiu.

Consolidar el model d’Institut Escola, generant confiança a les famílies i afavorint el sentit de pertinença i la participació. Un model que ens ajuda a millorar el funcionament i desenvolupar projectes globals, de qualitat i d’innovació. Ens permet apropar les cultures de primària i secundària, avançar en el trànsit d’una etapa a l’altra, i, també, fer-nos visibles al barri generant sentit de comunitat, i que ens reconeguin com a institució escolar.