9 TRETS DISTINTIUS DE LES ACTIVITATS DEL LLEURE EDUCATIU

Les entitats de lleure educatiu tenen uns trets característics i fan servir una metodologia que facilita el treball de competències com l’aprenentatge al llarg de la vida, l’autogestió, la interacció amb d’altres…
Hem identificat 9 d’aquestes característiques molt marcades pel context en què es desenvolupen i l’espai i el temps en què es duen a terme. Són: la intencionalitat educativa, el voluntariat, la llibertat del temps, la comunitats dins de l’entitat, el joc, esperit crític, la inclusió, cultura i la natura.
Podeu consultar la descripció d’aquests trets distintius a la publicació Competències per a la vida en el lleure educatiu, publicada per l’Aliança Educació 360 en col·laboració amb els principals moviments del lleure educatiu del nostre país.