No perdis el nord

17 Desembre 2018

Oficina jove del Pallars Sobirà

QUÈ HEM APRÈS PARTICIPANT A LA CRIDA
“COMUNITATS QUE EDUQUEN” DEL PROGRAMA EDUCACIÓ360º?
PUNT DE PARTIDA
Quan la Fundació J. Bofill, entre altres, va proposar en el marc del programa Educació 360º una crida
“Comunitats que eduquen” a projectes educatius i comunitaris que volguessin repensar-se per oferir més i
millors oportunitats educatives per a tothom; per a oferir als seus impulsors el suport i les eines necessàries
perquè els seus projectes impactin més intensament en la millora de les oportunitats educatives en tots els
aprenentatges, temps i espais de la vida dels infants i joves amb equitat i sense exclusions; no ho vam dubtar.
Era una oportunitat que feia temps que buscàvem per revisar, contrastar i millorar el projecte
d’acompanyament al desenvolupament personal dels joves adolescents “No perdis el Nord!” que desenvolupem
des del 2009.


Descarregar

El projecte impulsat inicialment per la Taula per l’atenció de la Infància i l’adolescència (INS Hug Roger III de
Sort, SES Morelló d’Esterri d’Àneu, Oficina Jove del Pallars Sobirà, Serveis Socials, ABS, Mossos), creada també
en part en el marc del propi projecte, va començar com unes jornades monogràfiques de “Salut Activa”. Des
d’aleshores ha anat evolucionant, ampliant les seves activitats i procurant millorar i aprofundir en el seu
plantejament incorporant tallers previs als centres, oferint espais de formació a famílies i docents per intentar
implicar al conjunt de la comunitat educativa i aprendre conjuntament a “acompanyar millor els i les joves”.
Després de 9 anys de trajectòria, que valorem positivament, diversos agents implicats identifiquem la
necessitat d’aprofundir i millorar en els resultats (impacte en les experiències i aprenentatges significatius dels
joves) i també en el procés (millor integració en qualitat i profunditat del treball en xarxa dels agents educatius
formals i no formals de la comarca). Per tot això vam creure oportú presentar el projecte a la “Crida”. Va ser una
grata sorpresa ser un dels 30 projectes escollits per participar en aquesta primera edició on van presentar-s’hi
111 projectes d’arreu de Catalunya.

BREU ESQUEMA DE L’EVOLUCIÓ DEL PROJECTE “NO PERDIS EL NORD!” (DES DELS INICIS FINS
AVUI):
Dels 4 reptes i principis educatius que proposava la “Crida” vam focalitzar la revisió del projecte en:
• Principi: Que les experiències educatives dels infants i joves els ajudin a construir trajectòries vitals
personalitzades positives i d’èxit.
• Repte: Desenvolupar el potencial educatiu de la comunitat, incrementant el treball col·laboratiu per a
generar respostes eficaces a les necessitats educatives dels infants i joves
Partint d’aquest principi i d’aquest repte volíem donar resposta a la necessitat educativa de contribuïr a
reforçar les competències personals i socials dels joves per viure les seves experiències amb motivació,
autonomia i responsabilitat, afavorint la presa de decisions en la construcció del seus itineraris personals de
futur.
Tot i que teníem clar que el grup motor impulsor d’aquesta proposta de revisió havia de comptar amb tots els
agents implicats, el poc marge de temps, el calendari, les disponibilitats i ritmes d’uns i altres ho ha fet quasi
impossible. Així doncs hem treballat en aquesta proposta de manera més intensa representants de l’INS Hug
Roger III de Sort, de l’Oficina Jove i de Serveis Socials. Hem intentat fer traspàs d’informació de resultats i
procés a altres agents clau implicats com l’INS Morelló d’Esterri d’Àneu entre altres. No ens ha estat possible
però aprofundir en el treball col·laboratiu amb tots els agents, tal i com haguéssim volgut, i en conseqüència no
hem pogut validar tampoc molts dels aspectes del procés, que confiem però seguir treballant en els propers
mesos i poder avançar i completar el procés iniciat.
Érem conscients d’inici que els objectius que ens havíem fixat amb el projecte eren molt ambiciosos, i som
conscients que caldrà desenvolupar-los progressivament, testejant la proposta i adaptant-nos als ritmes del
conjunt d’agents.

EL PROCÉS DE REFORMULACIÓ DEL PROJECTE…
Aquest procés de revisió partia d’alguns aspectes que teníem molt clars… i altres no tant.
El Què: Volem acompanyar millor el procés de desenvolupament personal i autònom dels joves adolescents del
Pallars Sobirà
El perquè:
• Sabem que l’aprenentatge significatiu es produeix amb l’emoció implicada, que cal situar als joves al
centre del disseny de la proposta per empoderar-los, que l’aprenentatge és social i per tant és en les
“relacions” que construeixen amb els altres i amb l’entorn on hem d’incidir especialment per trobar-hi
oportunitats educatives.
• També som conscients que tot i que els centres educatius són l’àmbit principal d’actuació (perquè
concentren els joves d’una comarca amb població feble i dispersa) no pot ser l’únic. Als centres han anat
incorporant reptes i a més d’educar en competències cognitives i instrumentals també s’hi
desenvolupen per activa i per passiva moltes competències personals i socials, però no hi cap tot (ni per
temps ni per recursos). I per tant és clau el paper del conjunt de la comunitat local per contribuir
a saber acompanyar i oferir recursos i oportunitats educatives als joves en tots els àmbits i moments
(espais formals i no formals, temps lectiu i no lectiu) per fer front als reptes que viuen/vivim.
Amb qui i com: Volem fer aquest procés amb tota la comunitat educativa, des de l’autonomia de cada actor,
aprenent a definir un marc comú per al disseny, seguiment i avaluació d’una estratègia compartida orientada a
millorar els resultats i processos de les respectives intervencions, serveis o recursos. Com fer-ho efectiu no és
tan senzill i és un procés d’aprenentatge continu.
El procés de revisió del projecte en el marc de la crida comença amb sessions molt intenses, amb un munt de
companys/es d’arreu de Catalunya amb projectes molt interessants, coneixent realitats i propostes d’altres
països molt suggerents amb propostes com les “Extended schools” per equilibrar l’accés en condicions d’equitat
a “altres” experiències educatives no escolars, models d’escoles a temps complert d’aquí i d’arreu per connectar
aprenentatges formals i no formals, xarxes educatives orientades a generar coneixement compartit, propostes
de personalització de l’aprenentatge per empoderar els joves…
Destaquem que els breus intercanvis que mantenim amb algunes persones i projectes participants al
programa, enmig de tanta gent i tan poc temps, són molt inspiradors i motivadors.
La realitat d’equips educatius que complementen els equips docents amb un treball de claustre real són un
referent il·lusionant, la realitat de programes d’activitats extraescolars organitzades des de les entitats
culturals i socials d’un municipi per afavorir un accés assequible i un vincle de continuïtat amb el teixit social
són suggerents, i algunes altres experiències que hem pogut conèixer… i tantes altres que per falta de temps no
hem pogut arribar a conèixer prou però que ja tenim al mapa… han estat segurament la millor aportació al
nostre procés de revisió, encara en un procés de maduració lent i que potser donarà més fruits en els propers
mesos.
El pla de treball previst per la crida del programa Educació 360º es confirma aviat que és molt intens i el
calendari amb el final de curs 2017-18, l’estiu al mig i l’inici de curs 2018-19 genera les primeres dificultats…
Malgrat les dificultats aconseguim fer alguns passos. Contactem amb nous referents professionals amb qui
programem una nova formació per educadors/es (donant continuïtat a l’espai de reflexió i disseny compartit de
propostes educatives entre docents i altres agents educatius, que valorem com una peça clau del projecte) per
aquesta tardor (Curs “Neurociència i Competències Cognitives Emocionals” a càrrec de Laia Casas), amb propostes
que poden ajudar a fonamentar aquest marc de competències i model d’intervenció que volem construir,
identificant també instruments d’avaluació (test de competències personals del GROP UB v2) que ens poden
ajudar a sistematitzar, contrastar i objectivar alguns processos d’anàlisi per la reorientació i millora de les
propostes d’intervenció. Plantegem també propostes de curt abast per reforçar la xarxa educativa comarcal i
definir propòsits compartits i metes concretes (jornades d’educació comunitàries, Mapa de l’educació, Pla comú
d’actuacions educatives…) per avançar en la difícil articulació de veritables xarxes de treball i coneixement amb
el conjunt de la comunitat educativa (convocatòria “Tots fem escola” el 15/10/2018). I explorem possibles
canvis en projectes dins els centres educatius (projectes ApS) per exprimir-ne les oportunitats educatives que
ofereixen, proposant connectar-les amb el projecte i amb actuacions concretes (jornades de motivació i
orientació de 2n cicle d’ESO), entre altres.
La proposta de prototip finalment presentada és com ja hem avançat una proposta en procés, pendent de
treballar encara, aprofundir i validar en molts dels seus aspectes. En termes tècnics podríem dir que està en una
versió “alpha”, no encara prou madurada per entrar en fase “beta” ; ) És per això que hem modulat el prototip en
3 fases, doncs els ritmes no permeten validar adequadament les propostes plantejades amb tan poc temps i per
tant cal puntualitzar que moltes de les propostes no reuneixen encara les condicions per ser validades per
motius diversos i per tant són encara propostes per debatre en el marc del grup motor del projecte. El calendari
de treball que preveiem és aproximadament de 3 o 4 anys amb totes les salvetats que corresponguin.
Fase 1: En aquesta 1a fase que correspondria temporalment amb el curs 2018-19 en el qual ens proposem:
• Consolidar el treball iniciat amb la Taula per l’atenció de la Infància i adolescència i fer efectiu un treball
de seguiment de les intervencions dissenyades conjuntament al llarg del curs amb un equip de treball
interdisciplinari enriquit entre tutors d’ESO i professionals externs de suport (P. Home, S.S. i OJ)
• Vincular en fase prova pilot el projecte d’Aprenentatge Servei de 3r d’ESO de Sort amb el projecte i
valorar la possibilitat de desenvolupar-lo en format Banc del Temps. Proposar també integrar en
les jornades de motivació i orientació previstes la cloenda i exposició dels projectes d’ApS de
secundària de la comarca, per tal de reforçar-ne la visibilitat, el reconeixement i l’intercanvi
d’experiències.
Fase 2: Aquesta 2a fase recull propostes de treball que s’estan començant a treballar enguany però que es
preveu desplegar sobretot durant el curs 2019-20:
• Enguany hem iniciat a sentar les bases per enfortir la Xarxa educativa i hem posat en comú propostes
de treball que s’estan començant a tractar, per tal d’implicar poc a poc el conjunt de la comunitat
educativa amb el propòsit d’alinear objectius i definir un pla de treball conjunt (Mapa de l’educació, Pla
de formació i accions educatives, Jornades d’Educació).
Fase 3: L’inici d’aquesta 3a fase dependrà del procés de maduració i del ritme del conjunt d’agents educatius
implicats, doncs comporta passar d’un model de treball en xarxa de “coordinació” a un model de treball en xarxa
més profund d’integració i generació de coneixement compartit i aquest canvi ni és senzill ni és immediat. Es
preveu però fer alguns primers passos ja durant el curs 2019-20:
• Introduirem instruments d’avaluació i diagnòstic que permetin sistematitzar i orientar millor els
processos de revisió i millora de les intervencions educatives amb indicadors que es puguin compartir i
contrastar de forma més objectiva.
• Partint de la revisió de les pròpies pràctiques educatives del conjunt d’agents i del contrast amb experts
i experiències d’altres dissenyar col·laborativament un marc de competències, i un model
d’intervenció compartit que orienti les respectives propostes educatives alineant objectius i generant
coneixement compartit.
Reflexió final: Què hem après, què ens ha aportat la Crida, consells per altres projectes que vulguin revisar
els seus projectes.
En tot aquest procés el més important que hem après (i que encara estem aprenent) és a no perdre de vista que
el(s) jove(s) és el centre i que per tant el disseny de la proposta educativa ha de partir i acabar en el jove,
implicant-lo com a subjecte actiu per participar en tot el procés per tal de no només respondre a les seves
necessitats sinó també empoderar-lo.
La Crida ens ha aportat un context i un pretext per accelerar aquest procés de revisió i millora, ens ha obert
finestres a altres realitats, projectes i referents que són una oportunitat per aprendre de la seva experiència i
identificar potser possibles col·laboracions. També ens ha aportat importants dosis d’estress ; ) sortint de
matinada, fent 600km, treballant de forma intensiva a vegades amb resultats productius a vegades generant
interrogants i incerteses…
La nostra recomanació a tots aquells projectes que vulguin engrescar-se a fer un procés com aquest és que
focalitzin molt bé el seu repte, que no perdin l’oportunitat d’aprofundir en contrastar les experiències d’altres
projectes, perquè és en el diàleg amb altres equips humans on tenim més marge d’aprenentatge en la manera
d’abordar els reptes, en les solucions plantejades, en les estratègies de desplegament viscudes. I que no perdin
la centralitat del subjecte actiu principal: el(s) jove(s).
Seguim “on road” ; )