Nexes: convertint necessitats educatives en oportunitats d’aprenentatge

17 Desembre 2018

Esplai La Gresca_Educació360
Esplai La Gresca_Educació360

Esplai La Gresca

Entenem el territori com una de les eines més fortes de cohesió de la societat democràtica i les iniciatives de La Gresca s’encaminen a reforçar-lo. Pensar i actuar en clau de territori possibilita treballar directament les necessitats socials i educatives, superant les visions sectorials i apostant per la vertebració i la fortalesa de la societat civil del barri, com a elements clau per a la qualitat de vida i per la prevenció de l’exclusió social.

El programa NEXES obeeix l’estratègia avalada per l’OCDE de crear entorns que combinin enfocaments i escenaris d’aprenentatge (escolars i no escolars), aprofitant el potencial educatiu de l’educació no formal; traspassant la distinció i separació entre les activitats lectives i no lectives; relacionant-les entre sí per tal que formin part d’un mateix marc conceptual i organitzatiu, creant ambients d’aprenentatge coherent i integral.

NEXES pren per finalitat promoure la participació activa de la comunitat, en especial dels grups de joves; convertint els espais públics en espais de socialització, d’integració i de dinamització del barri. Des de La Gresca apostem per la cooperació entre tots els agents educatius i socials del territori perquè els nous reptes educatius exigeixen la suma d’esforços coordinats, reforça la identitat local i la qualitat de vida del barri i, a través del treball en xarxa, es potencia l’eficàcia. Per això, treballem directament amb les escoles, posant-nos al servei dels mestres i disposats a treballar dins i fora del marc escolar. Treballem, també, directament amb les famílies, afavorint canals de participació i comunicació i la coresponsabilitat de la família en el lleure dels fills i filles.

Plantegem una actuació que es defineix com un model que treballa en associació amb l’administració local, els proveïdors locals i els membres de la comunitat i que pren com a NEXE central l’institut, com a node d’una xarxa educativa que combina elements formals i no formals, com a espai dinamitzador de l’entorn comunitari, capaç de generar cohesió i promoure l’enfortiment del capital social de nostre barri, amb una elevada problemàtica social i econòmica.


Descarregar

Es planteja un programa que es desenvolupi a partir de la personalització de l’aprenentatge dels i les joves. Es tractaria de poder generar un entorn intercomunicat, que aposti per oferir un conjunt d’eines, recursos i connexions al col·lectiu de joves i per traslladar aquests aprenentatges també, a l’aula.

Els objectius del projecte són els de connectar aprenentatges, interessos i motivacions personals, xarxes relacionals i oportunitats del col·lectiu de joves de Ripollet, prevenir i controlar el deteriorament de les situacions de risc i de fracàs escolar i potenciar la participació en la vida social i cultural del municipi.

Aquest projecte l’hem desenvolupat conjuntament, l’educador dels joves, i 3 membres més de la Gresca i més endavant s’incorporarà l’Institut del barri i l’administració pública. Arrel d’un equip multidisciplinar s’ha forjat el projecte NEXES.

Tot i que inicialment el projecte plantejat era un altre, l’assistència a les jornades ens va fer reflexionar i decidir canviar l’enfocament i voler donar un gir important al projecte de joves de l’entitat. Vam adonar-nos que les sinergies amb la resta d’entitats seria una millora substanciosa per als i les joves del barri, poder interrelacionar-se per les diverses entitats a les que assisteixen (o a les que encara no assisteixen) amb un mateix fil conductor que ho uneixi.

El projecte NEXES consta de 4 fases:
• Fase 1: Presentació
• Fase 2: Tastet
• Fase 3: Personalització
• Fase 4: Devolució

La primera fase consisteix en l’entrada a l’institut a les hores de tutoria per explicar el projecte i totes les seves fases de manera grupal. Realització de dinàmiques per identificar els interessos dels joves.

Aprofitant la setmana cultural de l’institut fer un tastet d’activitats grupal: algunes d’elles plantejades com a resposta als interessos dels joves (fase 1) i d’altres per a què coneguin un ampli ventall d’activitats. Algunes de les activitats es faran a l’institut i d’altres a la Gresca.

A la tercera fase arriben de manera individual les i els joves interessats. És una fase individual on l’objectiu és la personalització de l’aprenentatge a través del “dossier d’interessos”. Al dossier es treballarà la situació d’un mateix respecte a l’interès, l’autoavaluació amb els punts forts i febles i els objectius a plantejar-se a curt i llarg termini, es farà el seguiment d’aquests procés i per últim l’avaluació final.

Un cop esbrinades les motivacions i interessos dels joves, aquests poden decidir què fer.

L’última fase és una devolució a la comunitat de l’aprenentatge assolit, sota la premissa “millor junts” acompanyarem als i les joves a aconseguir allò que es proposin. Formar part de la Crida ens ha permès conèixer experiències innovadores, generar idees i poder extrapolar-les al nostre context. A més a més, el fet de poder reunir-nos amb l’equip, calendaritzar i organitzar-nos ens ha permès treballar en equip i nodrir-nos dels coneixements d’uns i altres. Se’ns dubte, el que més valorem del procés de reformulació del projecte és que aquest inclou la visió de tothom.