La Càtedra de Lleure Educatiu i Acció Sociocultural Pere Tarrés: un espai per a la creació de coneixement compartit

15 Maig 2022

Dra. Txus Morata, Directora de la Càtedra de Lleure Educatiu i Acció Sociocultural de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL.

L’oci educatiu i l’acció sociocultural són espais cada cop més reconeguts i valorats com a llocs privilegiats per a l’experimentació, la construcció d’aprenentatges significatius per a la vida, la vinculació interpersonal i la relació compromesa i responsable amb l’entorn. Aquests contextos educatius i socioculturals, per a totes les edats i per la diversitat de persones que configuren les nostres societats actuals, també s’han convertit en factors clau per a la generació d’oportunitats educatives i de promoció social i cultural de la ciutadania.

Parlem d’àmbits que compten amb una dilatada trajectòria, un ampli reconeixement i un marc legal a escala internacional, nacional i autonòmic que els identifiquen com espais vinculats a experiències que impacten positivament en els infants, adolescents i joves, així com en els adults i persones grans, contribuint a enfortir el compromís social, cívic i mediambiental d’una societat. Ara bé, la investigació acadèmica sobre aquest tema és incipient. Investigació que permetrà mostrar els seus beneficis per a la promoció de les persones i les comunitats. Per impulsar el coneixement sobre el lleure educatiu i l’acció sociocultural, la Fundació Pere Tarrés ha creat la Càtedra de Lleure Educatiu i Acció Sociocultural, en el marc de la seva Facultat d’Educació Social i Treball Social – Universitat Ramon Llull.

Les activitats de lleure educatiu són un factor clau d’èxit educatiu, però també un eix de desigualtat perquè no estan garantides per a tots els infants i adolescents.

Càtedra que neix amb la intenció d’esdevenir un espai per a la generació de coneixement, on compartir reflexions, construir discurs conjunt, fer accions innovadores i analitzar les pràctiques liderades des d’administracions públiques i entitats del Tercer Sector, per a la seva millora i transferència a la societat. Visibilitzar el lleure educatiu i l’acció sociocultural com a camps d’estudi en el marc de la recerca i la docència tant a nivell nacional com internacional i en sintonia amb els reptes socials plantejats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 també constitueix un dels grans reptes d’aquest projecte. La Càtedra, per tant, pretén esdevenir un marc de treball al servei de la societat i dels professionals i voluntaris que treballen en el sector. En aquest sentit, planteja la seva activitat a partir de cinc grans eixos que, de manera transversal, la caracteritzen i identifiquen:

  • Aplicabilitat de la recerca, per a la transformació de les aportacions científiques en recursos que millorin l’acció social i educativa de la ciutadania i les institucions.
  • Comptar amb la veu dels participants amb l’objectiu d’identificar les necessitats i expectatives de les persones i les comunitats, possibilitant el seu protagonisme i corresponsabilitat en el desenvolupament dels projectes i accions.
  • Pràctiques basades en evidències científiques que puguin contribuir a la qualitat de l’acció educativa i sociocultural.
  • Espai des d’on establir vincles i col·laboracions entre diferents universitats, organitzacions i xarxes del món del lleure Educatiu i de l’acció sociocultural.
  • Incidència en les polítiques públiques, promovent una millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

Pel que fa a la seva acció concreta es treballarà en cinc línies d’actuació: [1] organització de congressos, jornades, seminaris i debats socials, [2] recerca [3] assessoraments a Administracions Públiques pel disseny de polítiques sobre lleure educatiu i l’acció sociocultural a nivell municipal [4] disseny i realització de propostes formatives especialitzades i [5] producció de publicacions de caràcter científic i divulgatiu.

Diversos són els reptes que motiven la creació de la Càtedra de lleure educatiu i acció sociocultural, però un dels més prioritaris és afavorir i promoure el seu accés equitatiu i igualitari per a totes les persones, sigui quina sigui la seva situació social, econòmica i cultural.

En aquest sentit, les dades existents mostren que les activitats de lleure educatiu i d’acció sociocultural són un factor clau d’èxit educatiu, però també un eix de desigualtat pel fet de no estar garantit per a tots els infants i adolescents. L’accés i la tipologia d’activitats que es realitzen està condicionada per la situació sociocultural, socioeconòmica i la procedència de les famílies.

Una evidència d’aquest fet és que els territoris amb menor nivell de renda tenen menys oferta i participació en aquestes activitats. Segons dades recollides a l’Estratègia. Cap a una política de tardes en barris educadors. Oportunitats educatives i culturals extraescolars amb equitat per infants i adolescents de l’Ajuntament de Barcelona, un 20% dels menors de 16 anys d’estrat social baix no practica activitats culturals i d’oci de manera regular, aquest percentatge és només del 4% entre els menors de l’estrat social més alt.

Davant aquesta realitat, la Càtedra pretén contribuir al desenvolupament d’estratègies, polítiques i accions que la puguin millorar i revertir. En concret, incidint en el disseny de polítiques públiques que garanteixi el desplegament del marc normatiu sobre lleure, recollit en diversitat de textos legals nacionals i internacionals (el capítol sisè del títol tercer de la Llei d’Educació de 2009, Llei d’infància Catalunya, art. 57 i 58, Declaració Internacional de drets de la infància, ), que fan referència especialment al dret a l’accés i la pràctica d’activitats d’oci, de joc i d’esport; també en relació als agents de la comunitat, promovent formació especialitzada sobre aquests tipus d’activitat per orientar als infants i a les seves famílies en la tria d’aquestes; i, en darrer lloc, oferint a la societat un marc de coneixement sobre els beneficis que les activitats de lleure educatiu i d’acció sociocultural produeixen pel desenvolupament integral dels infants i adolescents.

Altres línies d’acció en les que la Càtedra també vol incidir són la programació de l’oferta de lleure educatiu i d’acció sociocultural i l’organització d’aquesta, mitjançant, per exemple, la realització de mapes de recursos i activitats que permetin a les entitats i administracions diversificar l’oferta per a tots els públics i totes les edats. També, la realització d’avaluacions que permetin millorar la qualitat d’aquesta oferta i el desenvolupament de recerca sobre l’activitat no lectiva, ja que és un camp que encara necessita avançar en produccions i evidències científiques. Alguns aspectes des dels quals continuar avançant en aquest sentit:

  • Recollir i difondre elements comuns de les experiències amb èxit que puguin ser útils per a “generalitzar-les” i transferir-les.
  • Realització d’avaluacions de procés i d’impacte, per veure si els recursos són eficaços.
  • Investigacions entre universitats, administracions, empreses i entitats, que siguin complementàries, ja que sovint es donen solapaments.
  • Dur a terme recerques per incidir en la formulació de polítiques sobre educació, en concret en l’àmbit del lleure educatiu i l’acció sociocultural.

Molts són els reptes que socialment tenim pel davant en relació al reconeixement i l’accés igualitari i equitatiu a les activitats de lleure educatiu i d’acció sociocultural. En aquest sentit, la Càtedra els fa seus, assumint el compromís de contribuir a la construcció de societats més justes i més igualitàries, on es puguin garantir les oportunitats educatives per a totes les persones.

Per a més informació fes clic aquí