Jornada sobre la personalització de l’aprenentatge

20 Octubre 2018

La per­so­na­lit­za­ció de l’apre­nen­tatge és una estra­tè­gia peda­gò­gica de l’Edu­ca­ció 360. Quin és el reco­nei­xe­ment que hem de donar als apre­nen­tat­ges de dins i fora de l’escola i com els coor­di­nem? És neces­sà­ria una comu­ni­tat que educa per­què sigui pos­si­ble la per­so­na­lit­za­ció?

Aquestes són algunes de les preguntes entorn les quals es debatrà el proper 20 d’octubre, sobre la personalització de l’aprenentatge. Serà en la jornada de treball Ideem, co-creem i desen­vo­lu­pem expe­ri­èn­cies de per­so­na­lit­za­ció de l’apre­nen­tatge, des d’una visió comu­ni­tà­ria, organitzada per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, en el marc de l’Aliança Educació 360.

La trobada tindrà lloc al Centre Cultural Bell­vitge-Gor­nal (Plaça de la Cul­tura, 1. L’Hospitalet), de 9 a 14 hores i ja et pots inscriure aquí.

Continguts del programa

La jor­nada comp­tarà amb una pri­mera part de blocs de conei­xe­ment que com­bi­narà el marc teò­ric i les apli­ca­ci­ons pràc­ti­ques. En el seu bloc, es formaran grups de debat en què tots els par­ti­ci­pants ela­bo­raran, de forma conjunta, un docu­ment per a iden­ti­fi­car, co-disse­nyar i gene­rar pro­pos­tes per a fer pos­si­ble la per­so­na­lit­za­ció de l’apre­nen­tatge.

El bloc de conei­xe­ment comptarà amb:

César Coll: Doc­tor en Psi­co­lo­gia i Cate­drà­tic de Psi­co­lo­gia Evo­lu­tiva de la Uni­ver­si­tat de Bar­ce­lona, que en apor­tarà el marc con­cep­tual sobre “La Per­so­na­lit­za­ció de l’apre­nen­tatge“.

Raül Man­zano: Mes­tre, mem­bre de la FMRPC i direc­tor de la revista Guix, que expo­sarà “Expe­ri­èn­cies de per­so­na­lit­za­ció de l’apre­nen­tatge des de la pers­pec­tiva docent“.

Assun Llena: Doc­tora en Peda­go­gia i pro­fes­sora del Depar­ta­ment de Teo­ria i His­tò­ria de l’Edu­ca­ció de la UB, que ens donarà “La visió comu­ni­tà­ria de la per­so­na­lit­za­ció de l’apre­nen­tatge“.

Ricard Vicente: Director del Club d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet i Xavier Castellano, Director Club d’Esplai Bellvitge-Gornal, que compartiran amb nosaltres “Experiències educatives comunitàries i la seva vinculació amb el temps lectiu”.

Els grups de tre­ball esta­ran dina­mit­zats a càr­rec de Tàn­dem Social i tin­dran com a objec­tiu iden­ti­fi­car i refle­xi­o­nar sobre quin és el rol dels adults en la per­so­na­lit­za­ció de l’apre­nen­tatge i quins son els con­di­ci­o­nants.