Programa Èxit – Consorci d’Educació de Barcelona

El Programa Èxit ofereix un acompanyament dels infants que presenten dificultats en el procés d’aprenentatge mitjançant activitats de reforç escolar. Aquestes s’ofereixen en horari no lectiu en sessions d’1:30h. dos dies a la setmana i són supervisades, en coordinació amb els tutors/es corresponents, per joves estudiants universitaris o de cicles formatius: els anomenats “amics/gues grans”.

Aquest programa, impulsat i finançat pel Consorci d’Educació de Barcelona, va dirigit a nois/es d’entre 5è de primària i 4t de secundària. L’accés al programa s’estructura a través dels centres educatius que, en cas de tenir alumnat que necessita reforç escolar, han de formalitzar una sol·licitud de participació al Consorci presentant un projecte eaborat de forma conjunta entre l’institut i les escoles que té adscrites. La selecció dels centres participants es fa en base a criteris de: complexitat del centre, qualitat del projecte i experiència prèvia en el programa. Una vegada el centre està admès en el programa, el professorat implicat rep un reconeixement que es tradueix en l’acreditació de 15 hores del pla de formació del Consorci d’Educació.

Al curs 2016/2017 el Programa Èxit es desenvolupava a 43 instituts i 105 centres d’educació primària, i hi van participar 2.720 alumnes; la ratio de funcionament és de 10 alumnes per grup i amic/ga gran.

A més de les activitats de reforç escolar, des del seu naixement l’any 2001, el programa s’ha anat ampliant amb serveis complementaris:

  • Èxit estiu: amb l’objectiu de facilitar la recuperació d’assignatures suspeses durant el curs s’ofereix a l’alumnat de 1r a 4t d’ESO dues hores diàries de reforç escolar durant les tres primeres setmanes de juliol i el primer dia de setembre. També s’ofereix una activitat complementària d’esport.
  • Tallers de teatre vinculats a la millora de les competències comunicatives i l’autoestima de l’alumnat amb majors dificultats. S’imparteix a demanda dels propis instituts o escoles.
  • Amics/gues de la lectura: estudiants de 1r. de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona que, dins d’un programa d’Aprenentatge Servei, fan una activitat de comprensió i gust per la lectura.

Els bons resultats del projecte expliquen que en aquests 16 anys s’hagi anat ampliant en número de centres, en quantitat d’alumnat participant i en cursos als que va dirigit. El bagatge acumulat mostra els efectes beneficiosos que aporta sobre els infants (millora dels resultats acadèmics, creació de vincles afectius amb els amics/gues grans i contacte amb un referent positiu), sobre els propis amics/gues grans (que es sensibilitzen amb una realitat socioeconòmica desconeguda per molts d’ells/es i que obtenen una valuosa experiència professional) i sobre els centres educatius que disposen d’un programa de reforç sense cap cost econòmic.

Com a principals reptes de futur s’assenyalen l’aconseguir maximitzar la vinculació d’exalumnes perquè facin de monitors/es al seu mateix centre i garantir la sostenibilitat econòmica del projecte a llarg termini.