Accions Educatives D’Èxit-Comunitats d’Aprenentatge – Escola Montserrat (Terrassa)

L’Escola Maria de Déu de Montserrat és un centre d’educació primària identificat d’alta complexitat que va apostar per la seva transformació en comunitat d’aprenentatge per tal de lluitar contra el fracàs escolar i millorar la convivència. Aquest model combina la transformació del centre educatiu (amb l’ús de metodologies innovadores, la col·laboració de les famílies a l’aula, o la utilització de dinàmiques que afavoreixin el diàleg del grup-classe) i la del seu entorn (formació de les famílies i del professorat, obertura del centre a la comunitat o creació d’espais de diàleg per a tota la comunitat educativa).

L’any 2001, a proposta de Serveis Socials, el claustre de l’escola Maria de Déu de Montserrat va decidir per unanimitat esdevenir comunitat d’aprenentatge, un model d’escola en el que van de la mà la transformació del centre educatiu i la del seu entorn. Per aconseguir-ho va posar en marxa el que anomenen Actuacions Educatives d’Èxit, que són la base del Projecte Educatiu del Centre i el motor del procés de canvi:

  • Treball en grups interactius a l’aula: metodologia participativa de treball a l’aula en la que el docent rep el suport d’un membre voluntari de la comunitat.
  • Tertúlies literàries de textos clàssics per afavorir la reflexió i el debat a classe.
  • Formació de familiars: s’organitzen accions formatives demanades per les pròpies famílies i obertes a tota la comunitat del barri.
  • Organització de lectures i debat sobre teories i experiències d’actuacions educatives innovadores. Activitat oberta al professorat, a lea famílies i al barri.
  • Biblioteca tutoritzada per persones voluntàries (mestres i familiars de l’alumnat) en horari no lectiu com a espai de reforç escolar i d’animació a la lectura.
  • Creació d’espais de diàleg entre tots els membres de la comunitat per a la prevenció i resolució de conflictes.
  • Oferta d’activitats extraescolars.

En aquests 16 anys de funcionament el projecte ha demostrat els seus efectes positius principalment sobre l’alumnat, que ha millorat el seu rendiment acadèmic i s’ha beneficiat d’una major personalització de l’aprenentatge. Però també sobre les famílies que han tingut l’oportunitat de participar en la vida de l’escola i de formar-se. I sobre el barri que ha tingut en l’escola un potent motor de dinamització comunitària.

Un èxit que, no obstant, no està exempt de reptes de futur com ara la identificació del centre per part del Departament d’Educació com a comunitat d’aprenentatge per a assegurar que el professorat que s’inscriu a les llistes n’és coneixedor, eixamplar el gruix de famílies que participen a l’escola, o disposar de la figura d’educador social per a poder atendre millor la diversitat de l’alumnat.