Extraescolars amb impacte: una guia per impulsar activitats fora escola que millorin l’equitat en l’èxit educatiu

08 Octubre 2021

DESCARREGA LA GUIA

Dos de cada deu infants no gaudeixen d’oportunitats educatives fora escola, i el seu perfil social està associat a famílies amb dificultats econòmiques, baix nivell d’estudis i d’origen estranger1.

Per això, augmentar l’impacte de les activitats extraescolars en la millora educativa d’infants i adolescents, especialment en els entorns més vulnerables, ha esdevingut un repte de primer ordre per a les institucions i professionals de l’educació.

Calen més i millors polítiques i programes per equilibrar l’accés a oportunitats educatives fora escola, de qualitat i amb alt impacte, per reduir la bretxa educativa, la polarització i la descohesió social que s’amplifiquen sense aturador.

És a dir: posar a l’abast de tothom més i millors activitats extraescolars i de suport educatiu en horari no lectiu que contribueixin a l’èxit educatiu, a través de l’adquisició de competències necessàries per al desenvolupament individual i social d’infants i adolescents. Més enllà de garantir el dret a l’educació, el repte actual és garantir un impacte real en la millora l’èxit educatiu.

De què parlem quan parlem d’impacte?

La recerca internacional, sumada a la llarga experiència en Plans Educatius d’Entorn del context català, afirma que les activitats extraescolars i de suport educatiu generen beneficis en l’aprenentatge d’infants i joves que van des del desenvolupament cognitiu i social, fins a la millora del rendiment educatiu. En concret, en l’assoliment de competències lectores i matemàtiques, així com la millora de les actituds cap a l’aprenentatge, l’increment de les expectatives formatives, la millora de competències psicoemocionals i socials i la reducció de comportaments de risc.2

Ara bé, l’impacte educatiu real de les activitats està subordinat als eixos de desigualtat que estructuren la societat. Per això, cal que els programes d’activitats extraescolars i de suport educatiu tinguin en compte i despleguin estratègies i mesures per superar els obstacles socioeconòmics i socioculturals existents per tal d’augmentar així l’accessibilitat i l’impacte dels programes en els destinataris.

D’altra banda, l’impacte educatiu de les activitats extraescolars està condicionat a uns requisits de qualitat sense el compliment dels quals no és possible fer arribar els beneficis a tothom. Entre aquests estàndards de qualitat trobem, per exemple: la formulació d’objectius educatius explícits i consensuats, la connexió amb el currículum competencial, l’ús de metodologies experimentals, lúdiques i participatives o bé l’organització de les activitats per grups reduïts i amb condicions adients.

Per què és urgent activar programes d’extraescolars amb impacte?

El context actual ha situat l’emergència educativa al capdamunt de la llista de prioritats, amb un ampli consens social. Això ha contribuït a eixamplar els esforços en els projectes educatius tant dels centres escolars com dels municipis més enllà del temps lectiu, amb l’ampliació de recursos per a la millora d’oportunitats educatives.

Per tant, és bon moment per apostar fort en programes orientats a garantir l’accés de tots els infants i joves a l’educació no formal i per fer avançar la millora de la qualitat de les activitats extraescolars i de suport educatiu fora de l’horari lectiu.

Amb aquest repte a l’horitzó, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Aliança Educació 360 hem col·laborat en la creació d’una eina pràctica de suport als i les professionals de l’educació.

La guia Extraescolars amb impacte clarifica quins són els requisits que ha de tenir un programa d’extraescolars amb impacte i quins són els criteris mínims de qualitat que haurien de complir per generar impactes de millora educativa en infants i adolescents, especialment d’entorns socialment vulnerables.

Us presentem la guia Extraescolars amb impacte: guia pràctica per dissenyar un programa d’activitats extraescolars i de suport escolar, elaborada per l’experta Sarai Samper, adreçada als responsables dels programes d’extraescolars i de suport educatiu, centres educatius, associacions de famílies, responsables i dinamitzadors dels Plans Educatius d’Entorn, responsables municipals i entitats implicades.

La publicació conté orientacions específiques sobre: com han de ser les activitats extraescolars i de suport educatiu perquè tinguin impacte en la millora educativa; què cal demanar específicament a les entitats proveïdores més enllà d’activitats per omplir el temps lliure; com fer un salt qualitatiu perquè els PEE es focalitzin en l’ampliació d’oportunitats i drets a l’educació no formal; i en quins criteris específics convé que estiguin alineats tots els agents educatius d’un municipi.

Una de les prioritats del curs actual és, doncs, crear i consolidar arreu programes d’extraescolars que reforcin l’èxit educatiu i l’equitat educativa, que integrin activitats de lleure, planificades i executades amb un propòsit educatiu, liderades per organitzacions i professionals avalats per fer aquesta tasca, i activitats de suport escolar com els tallers d’estudi assistit i suport diversificat, orientades a la millora educativa, entesa com l’aprenentatge i consolidació de competències per a la vida.

DESCARREGA LA GUIA

1 Moreno, Raquel i Samper, Sarai i (2021): La participació d’infants i adolescents en oportunitats educatives 360.

2 González, Sheila (2016): Què Funciona En Educació: Quin impacte tenen les activitats extraescolars sobre els aprenentatges dels infants i joves?