Entarda’t, les tardes de lleure a Girona

11 Gener 2023

Àdam Bertran i Martínez, regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona.
Tània Genové i López, tècnica de l’Entarda’t, tardes de lleure de l’Ajuntament de Girona
Pili Buil Fatés, cap de secció de Serveis Educatius de l’Ajuntament de Girona

Entarda’t. Tardes de lleure es proposa com un projecte pilot als barris de Santa Eugènia del Ter, Can Gibert del Pla i Sant Narcís de Girona emmarcat en el Pla d’Educació i Convivència (PEIC) i el Pla Educatiu d’Entorn (PEE) i consisteix en realitzar tardes de lleure temàtiques als centres educatius públics de primària de 16:30h a 18h; assegurant una, dues o tres tardes perquè els infants tinguin la possibilitat de gaudir d’activitats lúdiques en horari no lectiu i oferir un espai de tardes a les famílies perquè puguin conciliar la vida personal/laboral amb l’escolar.

Després de l’aprovació del Pla per a l’equitat educativa a Girona, una de les mesures a potenciar era la igualtat d’oportunitat en el temps fora escola, per tant, impulsar el Programa de Lleure Educatiu, i més específicament les tardes de lleure, era un imperatiu per poder arribar a tots aquells infants que no tindrien aquesta possibilitat, i per tant es quedarien sense tots aquests beneficis que comporten.

A grans trets el projecte “Entarda’t, tardes de lleure” persegueix els següents objectius:

  1. Garantir l’accés universal a una educació en el lleure de qualitat. Que els infants tinguin la possibilitat de gaudir d’activitats fora de l’horari lectiu.
  2. Facilitar la conciliació familiar on les famílies puguin disposar d’un espai de cura un cop l’infant acaba l’escola.
  3. Potenciar els talents i els interessos de l’alumnat i estimular la seva motivació per l’aprenentatge.
  4. Reduir les desigualtats educatives.
  5. Estimular l’assoliment de competències cognitives i socioemocionals.
  6. Potenciar el concepte d’educació a temps complet, complementant així els aprenentatges educatius dels infants a partir de propostes d’activitat de lleure educatiu.
  7. Facilitar l’accés al projecte fomentant l’heterogeneïtat social de la població participant.
  8. Proporcionar les mesures i els recursos oportuns per tal que totes les famílies puguin accedir al projecte, especialment aquelles amb més dificultats econòmiques.
  9. Promoure la implicació de diferents agents educatius de la ciutat en el projecte.
  10. Garantir la equitat i la igualtat d’oportunitats per a infants en els espais d’educació no formal.

Quin és el propòsit?

L’Ajuntament de Girona a través del PEIC i PEE de Sant Narcís i Santa Eugènia del Ter i Can Gibert del Pla detecta que una de les mancances en aquests centres escolars d’alta i màxima complexitat, és l’oferta en activitats més enllà de l’horari lectiu. Cada curs escolar és un repte poder organitzar aquestes activitats de manera directe des de les AFA, o observant els recursos del propi entorn. És per aquest motiu que es considera una oportunitat poder oferir un espai a les famílies d’activitats de lleure per als infants i ampliar els espais i temps educatius. Una proposta municipalitzada, vetllant per l’accés universal, uns estàndards mínims, i amb perspectiva d’extendre’s arreu de la ciutat.

D’una banda, Entarda’t, tardes de lleure vol donar resposta a les necessitats de promoció de l’educació en el lleure durant el període escolar del curs escolar 2022-2023 a través d’una oferta adreçada als infants matriculats als centres educatius públics de primària del PEE de Sant Eugènia i Sant Narcís: Escola Àgora, Escola Cassià Costal, Escola Santa Eugènia, Escola Dalmau Carles i Escola Montfalgars de Girona. Les activitats proposades són diverses i han de respondre als diferents interessos dels infants així com promoure talents i motivacions, per aquest motiu s’ofereixen activitats de creativitat, música, esportives i de psicomotricitat i tecnològiques i de robòtica. D’altra banda, el projecte vol facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.

Quins mecanismes hem previst per garantir l’accés i la participació dels infants?

Per garantir l’accés i la participació del màxim d’infants possible es fa necessari establir uns mecanismes tant a nivell econòmic com a nivell d’acompanyament de les famílies.

En primer lloc l’aplicació de tarifació social en el pagament, en aquest sentit s’aplica un esglaonat de preus en funció dels llindars de renda de les famílies. En segon lloc, el suport presencial a les inscripcions per part de l’Ajuntament a les escoles i en tercer lloc, el treball en xarxa amb els agents dels barris que treballen amb les famílies, incloent escoles i tot el seu personal.

A quins agents hem implicat a l’hora de dissenyar-lo i desenvolupar-lo?

L’èxit del projecte es basa en la implicació dels diferents agents educatius del barri tant en el disseny com en el desenvolupament. Per una banda, l’equip tècnic del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Girona, d’altre els centres educatius amb la implicació de l’equip directiu, la TIS i els tutors i les AFA que fan d’altaveu i acompanyen a les famílies. També és important l’acompanyament dels SBAS del barri a l’hora de detectar infants en situació de vulnerabilitat perquè ningú quedi exclòs del projecte. Hem vetllat per agafar el millor dels projectes precedents, derivats del PEIC i PEE.

Quines són les condicions que han fet possible implementar-lo?

Els factors que han permès arribar a poder-ho implementar són múltiples. L’herència de projectes anteriors i que per múltiples raons no havien pogut continuar en la seva totalitat, van fer que amb l’arribada del projecte Temps Per Cures, de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya (derivant del Pla Corresponsables) es veiés una oportunitat per impulsar un nou projecte, pensat pels infants i vetllar per la igualtat d’oportunitats, i alhora vetllar per la conciliació familiar sobretot pel col·lectiu femení que generalment és sobre qui recau aquesta tasca en una societat que encara que fa esforços, no sempre se sent prou avançada.

Quin impacte i quins són els reptes?

Entarda’t, tardes de lleure vol oferir més oportunitats d’educació a temps complet als infants escolaritzats als centres públics dels barris de Sant Narcís i Santa Eugènia del Ter i Can Gibert del Pla millorant l’equitat educativa per garantir la igualtat d’oportunitats. En aquest sentit el repte principal és oferir un programa de qualitat que sigui atractiu, proposant activitats de lleure educatiu amb una diversitat temàtica diversa i aconseguir la màxima participació dels infants dels barris.