El desplegament del programa d’extraescolars artístiques i científiques en el marc de Pla de Barris de Barcelona

31 Octubre 2022

Sergi Díaz, Director de Cultura i Educació als Barris. Ajuntament de Barcelona

Des de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el programa Pla de Barris, l’Institut de Cultura de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Institut Municipal de Serveis Socials i els Districtes dels barris a on es desenvolupa s’ha impulsat el programa “EXTRA!!EXTRA!!”.

“EXTRA!!EXTRA!!” aglutina el conjunt de propostes de pràctiques extraescolars de caràcter artístic, tecnològic i científic que ha començat a desplegar-se aquest curs 2022-2023 als centres educatius públics, el Besòs i el Maresme (Districte de Sant Martí), Bon Pastor i Trinitat Vella (Districte de Sant Andreu), Roquetes, el Turó de la Peira, Prosperitat , Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona (Districte de Nou Barris) el Carmel (Districte d’Horta Guinardó), el Raval (Districte de Ciutat Vella) i el Poble-sec (Districte de Sants-Montjuïc).

Tots aquests territoris tenen en comú el fet de formar part del programa Pla de Barris de Barcelona donat que reuneixen tot un seguit d’indicadors socials i econòmics que reflecteixen un nivell de desigualtat més acusat respecte a la mitjana de barris de la ciutat de Barcelona.

Tal i com establia a la mesura de govern presentada des de l’Ajuntament de Barcelona, Cap a una política pública de Cultura i Educació (2019), així com en la proposta L’Estratègia de ciutat: Cap a una política de tardes en barris educadors: Oportunitats educatives i culturals extraescolars i amb equitat per infants i adolescents de Barcelona (2022) calia desenvolupar una actuació preferent per a assegurar una participació mínima dels infants en territoris de més complexitat en activitats artístiques, culturals i científiques. Es tractava d’una estratègia fonamental en la tasca de reducció de les desigualtats i foment de les oportunitats educatives.

Sobretot, perquè cada vegada és més evident que el bagatge cultural així com les oportunitats d’accés a la pràctica artística d’un infant és determinant per al seu desenvolupament personal i per a la seva participació en la vida cultural i comunitària de la ciutat. O, el que seria el mateix, en l’expressió i manifestació pròpia mitjançant el llenguatge artístic o el coneixement i el seu contrast amb altres veus i expressions culturals als que pugui tenir accés.

Seguint la metodologia del projecte del Pla de Barris “Caixa d’eines”, que introdueix les arts com una eina d’expressió i d’aprenentatge a les escoles des d’una perspectiva territorial i dins de l’horari lectiu, la creació d’una oferta d’activitats extraescolars culturals, artístiques i científiques gratuïtes respon a la necessitat dissenyar programes que es puguin desenvolupar i consolidar progressivament en els territoris.

A hores d’ara, en aquest primer any del programa, un total de més de 1.300 infants participen en un total de 146 tallers i activitats setmanals programats.

A grans trets el programa “EXTRA!!EXTRA!!” persegueix els següents objectius:

  • Oferir activitats de qualitat de forma accessible i variada en els àmbits d’arts i ciència adreçades a infants i adolescents d’un territori. I en la mesura d’allò possible promoure la sensibilització en diferents llenguatges artístics (des d’una perspectiva interdisciplinar): música, arts escèniques i arts visuals i audiovisuals.
  • Generar espais de coordinació conjunta entre centres educatius i equipaments d’un mateix territori.
  • Acompanyar i dinamitzar les AFAs per tal que siguin espais actius de participació, planificació i disseny d’activitats extraescolars sense que això suposi una càrrega afegida a nivell de qüestions contractuals.
  • Implicar equipaments culturals de l’entorn en la promoció i realització d’activitats extraescolars en aquell territori així com el treball conjunt amb els centres educatius.
  • Generar itineraris de continuïtat en un llenguatge artístic entre els infants i adolescents d’un territori.​

En el marc d’aquest desplegament progressiu i atenent a les particularitats de cada territori s’ha plantejat diferents intensitats i models d’actuació. No només per a anar definint a partir de diferents experiències quina seria la millor fórmula d’aplicació d’aquest programa, si no també per respectar les dinàmiques socials i comunitàries dels agents culturals i d’aquests territoris així com la seva implicació en el programa.

D’aquesta manera, per exemple, als barris de Bon Pastor, el Besòs-Maresme i Trinitat Vella, tots els centres educatius públics disposen d’una mateixa oferta d’activitats extraescolars que conté arts escèniques, música i arts visuals, pensades per a les edats de cada grup d’alumnes (des de 1r de primària i fins a 2n d’ESO). Juntament amb aquest tronc central d’activitats s’ofereixen altres propostes complementàries en centres culturals de proximitat (biblioteques i centres cívics, per exemple) per tal d’oferir una oferta de barri o territori més àmplia i adreçada a tots els infants del territori.

En canvi, a la resta dels barris (Roquetes, Turó de la Peira, el Carmel, Prosperitat, el Raval i el Poble-sec) l’oferta està dissenyada per donar resposta a les principals mancances que s’han detectat a espais com les taules educatives de coordinació, o per demanda els centres educatius i les associacions de famílies (AFA).