+ EDUCACIÓ SANT ANDREU

17 Desembre 2018

claustre_Educació360_Més_Educació
claustre_Educació360_Més_Educació

+ Educació

+Educació Sant Andreu és un projecte comunitari que neix de la necessitat d’algunes escoles de Sant Andreu de treballar en xarxa per oferir més i millors oportunitats educatives al seu alumnat. L’equip
impulsor del projecte està format per membres de l’equip directiu de l’Escola la Maquinista, l’InstitutEscola el Til·ler, l’Escola l’Esperança, l’Institut Doctor Puigvert, l’Escola Baró de Viver i l’Escola Molí de
Finestrelles, a més de membres de la cooperativa d’iniciativa social +Educació, recentment constituïda i inspirada en aquest projecte. La iniciativa compta amb diverses activitats conjuntes en horari lectiu i no
lectiu, destacant la Universitat del temps lliure, que pretén connectar els infants i joves i les seves famílies amb els recursos i activitats que ofereixen serveis, entitats i equipaments del barri.

Quan ens vam apuntar a la Crida vam optar per fer-ho a partir del repte de la igualtat d’oportunitats. De seguida ens vam adonar que el projecte incorporava l’equitat de forma gairebé intrínseca. El projecte
compta amb un ampli grup d’agents impulsors i col·laboradors i vam detectar que necessitàvem enfortir i millorar la coordinació d’aquesta xarxa. Així doncs, hem enfocat el nostre treball a partir del repte
d’aprofitar el potencial educatiu de la comunitat. Ens hem plantejat millorar la participació dels infants i joves a partir de l’enfortiment de les xarxa d’agents que participen del projecte. Creiem que d’aquesta
manera podem donar resposta a algunes de les necessitats detectades: donar veu i importància a les demandes, reflexions i opinions de l’alumnat, coordinar de manera eficaç les activitats, iniciatives i
problemàtiques que ens presenten cadascun dels actors implicats i aconseguir que tots els agents que participen del projecte se sentin representats, còmodes i equilibrats amb el que donen i reben de la xarxa.

Les persones que hem participat de la Crida hem estat dues sòcies de la cooperativa +Educació i una mestra de l’Escola la Maquinista. Hem actuat com a representants de la comissió impulsora del projecte i
hem compartit els aprenentatges i treballat el repte amb persones representants de les sis escoles. Ho hem fet enviant correus electrònics amb el resum de cadascuna de les sessions i afegint en cada ordre del
dia de les reunions impulsores que hem fet un apartat per anar treballant els documents i les fitxes que ens proposava la crida. D’aquesta manera hem buscat la participació dels agents que lideren el projecte:
les sis escoles i la cooperativa.


Descarregar

El document de les bases de la Crida ja va ser una inspiració en si mateix. Vam poder constatar que el projecte +educació Sant Andreu compta amb molts elements 360 i que poder participar del procés de
capacitació ens permetria endreçar, contrastar i enfocar millor la nostra tasca. En les primeres sessions de capacitació hem pogut comprovar mitjançant dades i evidències que el nostre projecte respon a una
sèrie de necessitats bàsiques en educació. Vam identificar-nos plenament amb el marc teòric del projecte d’educació 360 (a temps complert) que ens va fer en Carles Barba durant la primera sessió.
La segona sessió sobre la igualtat d’oportunitats que va fer la Mireia Mas ens va servir per contrastar dades i conèixer experiències semblants a la nostra proposta. Ens hem convençut que les propostes
d’educació 360 han de ser referents en equitat i només són ecològiques si es comprometen amb la justícia social. Ens hem adonat que +Educació Sant Andreu té aquest repte força consolidat, ja que gairebé totes les seves activitats són gratuïtes i obertes.

La sessió 3, que tractava sobre com desenvolupar el potencial educatiu de la comunitat, va ser la que més ens va inspirar per formular el nostre repte. La Mireia Civís ens va fer veure que la bona salut de l’ecosistema educatiu del projecte es la clau perquè sigui exitós, sostenible i tingui l’impacte que desitgem.

Ens vam adonar que si som capaços de teixir una xarxa forta, on tots els actors es sentin a gust amb el seu rol aconseguirem assolir els nostres objectius i ser un projecte transformador. Llavors comencen a sorgir
dubtes, preguntes i també algunes pors: com ho fem? Qui ho lidera? Per on comencem? Serem capaços de fer-ho? Quin volum de feina suposa? Ho podrem assolir? Quins recursos necessitem? Algunes
respostes les hem anat trobant amb el suport de les sessions tant dels ponents com als laboratoris de creació. Hem après els principis bàsics de les xarxes socioeducatives, la importància dels nodes i les connexions
entre ells i la necessitat de crear lideratges horitzontals alhora que efectius per tal d’aconseguir una gestió òptima de la xarxa. Altres respostes les anirem trobant mentre avancem cap a una sèrie de propostes i
iniciatives que ens permetin anar assolint el nostre repte. En les darreres fases de la facilitació hem extret un prototip en forma de dibuix de la xarxa (una mena d’organigrama) que ens permet visualitzar com podem aprofitar el potencial educatiu dels nostres agents implicats. En aquest sentit hem diferenciat 3 grans grups dins la nostra xarxa, que són els elements clau:

✓ Infants i joves: són el centre del nostre projecte i creiem que hem de partir de la seva veu. Ens comprometem a escoltar i tenir en compte les seves opinions, reflexions i demandes. Cada curs el projecte
parteix d’una pregunta que se’ls llença i de les seves conclusions mirem d’extreure les activitats del projecte. Per tal de fer més real i tangible aquesta situació ens proposem incentivar una comissió
d’alumnes en forma d’assemblea i que tinguin presencia a la comissió impulsora del projecte.

✓ Enfortiment de la comissió impulsora: actualment formada per membres de les 6 escoles i la cooperativa ens proposem obrir-la a l’alumnat i a equipaments i serveis del barri. A més hem decidit fer
una diagnosi de xarxa per valorar com està en quan als principis de transversalitat, projecció, proximitat, horitzontalitat, coresponsabilitat i col·laboració. Per tal d’afavorir la projecció proposem accions directes
com un claustre conjunt de docents per tal d’integrar el projecte en els plans educatius de cada centre.

✓ Creació de la xarxa Universitat del temps lliure: fins ara s’ha comptat amb serveis, equipaments i entitats del barri com a col·laboradores. Ens plantegem crear una xarxa de totes elles per tal d’articular
millor les activitats de la Universitat del temps lliure i que aquestes tinguin i prenguin sentit amb les demandes de l’assemblea d’infants i joves.

Com a reflexió final volem agrair els aprenentatges tant de les persones que ens han transferit coneixement com dels espais que ens han permès extreure algunes conclusions que compartim:

✓ Referenciar el projecte en un marc teòric que ens permeti visualitzar que fem i sobretot perquè ho
fem.
✓ Reflexar-se en d’altres experiències semblants que tinguin o hagin tingut èxit o impacte.
✓ Buscar espais de reflexió en el que hi participin força persones vinculades al projecte.
✓ Dibuixar el projecte, escriure’l i reescriure’l.
✓ Endreçar el que fem. Crear carpetes i subcarpetes i relacionar-les.
✓ Transformar el treball de reflexió en accions concretes.
✓ Avaluar l’impacte d’aquestes accions.