Educació 360 alerta que les desigualtats educatives s’amplien any rere any durant l’estiu per la diferència d’oportunitats entre infants i joves

24 Abril 2021

A Catalunya, no tots els infants, adolescents i joves tenen les mateixes oportunitats de gaudir d’activitats durant els 85 dies de vacances d’estiu

 • La recerca mostra que l’estiu suposa per als infants i joves amb menys oportunitats una pèrdua d’aprenentatges equivalent a 2 o 3 mesos d’escolarització
 • Participar en un mínim de 80 hores d’activitats d’estiu repartides entre 2 i 4 setmanes aporta beneficis educatius i socioemocionals
 • L’Aliança Educació 360 fa una crida als municipis a generar les condicions necessàries per oferir una oferta d’activitats d’estiu per a tots els infants i adolescents

Per a molts infants i joves, l’estiu és un dels moments més vibrants i apassionats de l’any. Un espai de llibertat, de noves experiències, noves amistats… Però, per a molts d’altres, l’arribada de les vacances d’estiu representa una aturada dels hàbits i rutines d’aprenentatge, de la socialització entre iguals i de les activitats i experiències enriquidores.

Tenim, des de fa temps, evidències procedents de la recerca internacional que ens mostra clarament que com més llargs són els períodes sense escolarització més s’agreugen les desigualtats educatives entre els infants i adolescents. Aquest retrocés es dona especialment durant l’aturada dels hàbits d’aprenentatge que es produeix durant els 85 dies de vacances d’estiu.

A més, sabem que aquesta aturada estival no afecta per igual a tothom. Els infants, adolescents i joves d’entorns vulnerables tenen menys oportunitats d’aprenentatge i de menor qualitat durant les vacances. I són, precisament, aquells que més ho necessiten. Mentrestant, les famílies amb nivells socioeconòmics més alts tenen més recursos per a compensar aquesta aturada escolar. Aquest fet genera una gran escletxa d’aprenentatges entre l’alumnat que es va eixamplant estiu rere estiu.

Però la recerca també ens mostra que els programes d’enriquiment educatiu poden marcar la diferència i compensar aquesta pèrdua d’aprenentatges durant l’estiu, reduint així la bretxa d’oportunitats educatives dels infants, adolescents i joves del nostre país.

Per aquest motiu, l’Aliança Educació 360 promou la crida L’aprenentatge no fa vacances! – Municipis per un #EstiuEnriquit, una campanya de mobilització i involucració de tots els pobles i ciutats del país per generar les condicions necessàries per bastir un model d’estiu educador més equitatiu i connectat per a tothom.

Les oportunitats de lleure educatiu durant els mesos de vacances representen una bretxa educativa de primer nivell que cal redreçar. Per això, l’Aliança Educació 360 emplaça a tots els municipis compromesos amb l’equitat educativa a que se sumin a la crida per garantir un Estiu Enriquit especialment per a aquells infants i adolescents que més ho necessiten. En concret, demanem a tots els municipis de l’Aliança que contribueixin a posicionar l’Estiu Enriquit com una necessitat educativa primordial per assegurar l’èxit educatiu de tots els infants i joves del municipi.

La campanya #EstiuEnriquit consta de diverses accions encaminades a posicionar el tema i donar-li la importància que mereix, mobilitzar els municipis, involucrar la comunitat educativa i cridar a l’acció per a prendre mesures. Tot això a través de l’empoderament als ajuntaments perquè liderin canvis i propostes municipals incloent els agents educatius del territori.

La iniciativa es fonamenta en tres grans eixos que proposen un camí i horitzó a seguir per garantir la igualtat i qualitat de les oportunitats educatives durant les vacances:

 • Estiu Connectat: posar en valor el treball conjunt i la col·laboració entre els agents educatius del territori per oferir propostes municipals conjuntes i compartides.
 • Estiu Equitatiu: fer front a les desigualtats d’oportunitats d’aprenentatge arribant a tot infant i adolescent, especialment a aquells que disposen de menys recursos.
 • Estiu Educatiu: proposar que s’ofereixin experiències d’estiu vibrants que potenciïn els aprenentatges competencials, la socialització i el gaudi.

Les dades, inequívoques

La recerca i experiències de municipis i territoris de tot el món fa anys que aporten evidències sobre la bretxa d’oportunitats que es genera durant els períodes de vacances. Vegem algunes dades que ens aporta la recerca:

 • 85 dies d’aturada dels hàbits d’aprenentatge: Al nostre país, l’alumnat d’educació primària i secundària té aproximadament 85 dies seguits de vacances durant l’estiu. Això, a més de situar-nos ben amunt en el rànquing de països europeus amb l’aturada estival més llarga, genera una aturada dels hàbits d’aprenentatge cognitius, acadèmics i d’estudi que han estat sostinguts per la dinàmica escolar al llarg del curs i pels espais educatius del fora escola, en el cas que els infants i adolescents hi hagin tingut accés. La tornada a l’escola, al setembre, significa un l’esforç per recuperar els aprenentatges oblidats durant les vacances d’estiu. 9 de cada 10 docents afirmen dedicar entre 3 i 4 setmanes a l’inici de curs per a repassar aprenentatges que ja estaven assolits i que es consideren necessaris per seguir avançant.
 • Regressió equivalent a 2-3 mesos d’escolarització: la recerca mostra clarament que durant les vacances hi ha una pèrdua en els aprenentatges de molts infants i joves. Però aquest retrocés no afecta tots els alumnes per igual: principalment es produeix entre els grups socialment més vulnerables, que tenen una pèrdua d’aprenentatges durant l’estiu equivalent a 2 o 3 mesos d’escolarització. I això és perquè sovint els infants i joves de famílies de baixos ingressos no poden accedir durant l’estiu a recursos, oportunitats i activitats de la mateixa manera que ho fan les famílies amb ingressos més alts.
 • Fins a 3 anys de diferència al final de la primària: Aquest efecte diferencial provoca un eixamplament cíclic, acumulat estiu rere estiu, de les desigualtats educatives entre els fills de famílies socioeconòmicament i culturalment afavorides i els fills de famílies desafavorides. Estudis fets als Estats Units conclouen  que aquest eixamplament podria arribar a traduir-se en tres anys de diferència entre el nivell d’aprenentatge d’alumnes amb més i menys recursos al final de l’educació primària en matèries com la llengua o les matemàtiques. Les activitats del lleure educatiu són clau pel gaudi i la socialització, però també per millorar l’adquisició del llenguatge, el pensament abstracte, el pensament crític, etc.
 • 300.000 infants i adolescents sense oportunitats d’estiu: Per aquests motius, és vital garantir que els 300.000 infants i adolescents en situació de pobresa a Catalunya puguin assistir a activitats d’estiu pensades per al seu benestar i millora educativa. A Catalunya no hi ha encara una cobertura total d’aquesta necessitat. D’una banda, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va augmentar el pressupost de 2020 per a beques perquè 40.000 infants i adolescents poguessin participar en activitats d’estiu. Però, d’altra banda, les dades de participació el 2019, diuen que, per exemple, la participació de l’alumnat de famílies monoparentals va ser només del 37%, i de l’alumnat amb pares estrangers només del 29%, mentre que la dada total de participació d’infants i adolescents entre 4t de primària i 4t d’ESO va ser del 42%. La conclusió és que els infants i adolescents que més necessiten participar en activitats d’estiu, on poden trobar oportunitats, són els que menys hi participen.
 • Garantir 80 hores per infant d’activitats d’estiu repartides entre 2 i 4 setmanes: La recerca afirma que participar 80 hores repartides entre 2 i 4 setmanes a activitats d’estiu enfocades a estimular aprenentatges i interessos té beneficis escolars en el camp de les matemàtiques i de la lectura i reforça les competències socioemocionals i el capital social. Garantir activitats d’estiu per a tots els infants i adolescents a qui les famílies no poden assumir aquesta despesa implica augmentar els recursos que les administracions dediquen a l’equitat educativa en forma d’ajuts, beques o bonificacions. Apostar per un estiu enriquit no és una despesa, sinó una inversió.

Tot això, pel bé de tots els infants, joves i adolescents, perquè puguin viure i gaudir d’un estiu apassionant, ple d’aprenentatges i gaudi, de connexió amb la natura i amb altres companys.

L’aprenentatge no fa vacances! Caminem plegats per fer possible un #EstiuEnriquit.