Projecte Mar

03 Juny 2019

Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) Cancuní

“MAR TRENCAT”

L’Associació Educativa Vall del Terri gestiona el projecte UEC Cancuní-UEC Banyoles emmarcat dins els programes de diversificació curricular per a l’alumnat del segon cicle de l’Educació Secundària Obligatòria que presenta dificultats generalitzades d’aprenentatge i baix nivell de competències en la majoria de les matèries. Nois i noies menors de 16 anys que, paral·lelament mostrin trets d’inadaptació al medi escolar i risc d’exclusió social. En aquest context sorgeix la idea de realitzar Mar Trencat, un projecte de lectura crítica de la realitat, interrelacionant el taller d’art i el de narrativa audiovisual que realitzem a la UEC, per reflexionar al voltant del fenomen migratori de la mar Mediterrània i generar experiències d’èxit en els alumnes.

Vincular l’expressió artística i el treball de les emocions ens ajuda a potenciar el desenvolupament personal del nostre alumnat i el benestar emocional, tant individual com col·lectiu.

El material elaborat (Obres plàstiques i vídeo) possibilita realitzar una exposició per visibilitzar el treball artístic de la UEC, manifestar la mirada crítica de la crisi i aportar opinió. Cal tenir present que la feina de visibilització dels alumnes de la UEC com a generadors d’iniciatives positives impacta directament en el seu autoconcepte, i aquesta premissa es té en compte en totes les fases del procés.

Es planteja establir un diàleg amb alumnes d’altres centres educatius: Visitar un institut ( alguns alumnes i educadors en representació) i explicar la proposta artística… es poden portar vídeos que expliquin què i com s’ha fet i alhora convidar a altres alumnes a replicar la proposta i obrir un diàleg artístic sobre el tema. Es planteja fer una trobada per exposar les feines dels dos centres i compartir mirades. Pel nostre alumnat és primordial el reconeixement de la feina feta però també és important sortir de la UEC i interactuar amb altres alumnes de la seva edat, participar i ser motor de propostes d´èxit.

La participació a la Crida ens ha possibilitat un espai de trobada, d´intercanvi d´experiències i d´aprenentatge; un espai on construir noves mirades , dissenyar reptes i imaginar futurs millors.

Amb l’ajuda de la mentoria i les propostes de cada sessió, s’ha anat dibuixant el projecte. Calia perfilar-lo i adequar-lo a les aportacions que anàvem rebent.

El projecte “Mar trencat” s’ha establert en base a 3 objectius inicials:

1.Generar opinió pròpia davant de les situacions socials que ens envolten. L’anàlisi de la realitat que envolta els joves , fomentant el debat i l’esperit crític,

esdevé fonamental per millorar el desenvolupament de la consciència ciutadana.

En el cas del nostre alumnat és un aspecte especialment important per tal de promoure la seva implicació en la millora del seu entorn i incrementar el sentiment de pertinença a la comunitat.

2. Expressar sentiments a través de l’art.

Les activitats artístiques esdevenen una eina molt potent pel desenvolupament personal. La recerca de la pròpia creativitat ens acosta a l’ autoconeixement  i reforça la nostra autoestima. De la mateixa manera permet a alumnes amb situacions de bloqueig emocional trobar un canal d’expressió.

3. Retornar els joves de la UEC a l’institut des d’una perspectiva positiva.

A través d’aquesta activitat potenciem experiències positives i d’èxit personal: resultats pròxims, reforços positius i resultats immediats ens possibiliten emprendre aquesta acció. Es pretén que l’alumne cregui en la possibilitat de transformar el seu itinerari i que es senti capacitat per aprendre i transmetre.

La nostra participació a la Crida ha fet créixer el projecte de manera substancial i ens ha fet més conscients de la necessitat d’incrementar la relació amb tota la comunitat que envolta els joves, possibilitant un abordatge comú en el seu procés d’aprenentatge. La constatació de que sols no ens en sortirem ha marcat la manera de veure el nostre projecte.

“Mar Trencat” es desenvolupa en una estructura de 3 fases: Reflexionar, crear i compartir. En totes elles les sessions de capacitació de la Crida hi han aportat millores metodològiques i conceptuals de manera transversal, que han quedat integrades en la proposta.

En les fases de reflexió i creació hem treballat de forma interdisciplinar entre el taller d’art i el de narrativa audiovisual, cercant la lectura crítica de la realitat mitjançant diverses tècniques d’expressió artística per aconseguir aprenentatges significatius. Durant aquestes fases s’han tingut en compte, especialment, criteris de personalització, donant resposta a les inquietuds que els mateixos alumnes han manifestat i alhora desenvolupant-ne conjuntament el disseny.

Concretem la vinculació amb l’entorn a través de la realització de l’exposició del material elaborat en el que anomenem fase de “compartir”. Es tracta per una banda de compartir amb la comunitat les reflexions realitzades entorn al tema triat i per altra de visibilitzar als nostres alumnes com a generadors d’experiències positives. En aquest sentit s’ha buscat intencionadament un lloc de referència territorial com es l’Ateneu Popular El Teler- Comacross. Per aconseguir l’èxit en la proposta, és cabdal que els joves percebin que es dóna la importància que mereix el seu treball. L’elaboració amb ells del material de difusió, la participació en un programa de la ràdio local ( on expliquen la seva experiència), la difusió a les xarxes socials i la vinculació, en diferents graus, d’altres agents   ( Open Arms, instituts, institucions…) han possibilitat que augmenti la seva autoestima. És primordial que els joves sentin que fan coses importants i, per tant, l’aprovació de la feina feta per part d’aquests agents fa incrementar el seu autoconcepte.

La realització d’activitats fora del recinte escolar  per implicar a les comunitats locals n’augmenta l’impacte, de la mateixa manera, aquest  projecte possibilita una relació diferent de la de professor- alumne, per passar a sentir-se part, tant l’un com l’altre d’un equip que treballa de manera cooperativa per l’interès comú.

Creiem que cal incorporar més i millor a les famílies, augmentant d’aquesta manera l’impacte de les nostres accions. Un dels plantejaments en aquesta línia es tracta de que participin activament en l’exposició. Aquest fet, aparentment irrellevant, pot incidir d’una manera extraordinàriament positiva en els alumnes, que demostren davant les seves famílies que poden generar propostes d’èxit. De la mateixa manera impacta en les famílies, que es senten orgulloses dels avenços dels seus fills/es. Cal tenir present que moltes d’aquestes famílies han rebut durant molt de temps missatges negatius sobre els seus fills/es. Aconseguir canviar aquesta tendència no és només important sinó que esdevé imprescindible.

El moment de compartir l’experiència amb els instituts de l’entorn és el més important. En primer lloc perquè parteix de la col·laboració amb d’altres centres per un objectiu real de retorn de l’alumnat al context educatiu ordinari. Aquest aspecte parteix de la corresponsabilització dels diferents agents en la millora del procés de l’alumnat. És una fase cabdal i, per aquest motiu , s’ha de realitzar després d’un treball intens tant amb l’alumnat dels instituts com amb el de la UEC, en el qual es faci èmfasi en el respecte a la diversitat.

La implicació dels equips educatius de la UEC i dels equips dels instituts que participin a la proposta és molt important. Les característiques de l’intercanvi que es produeix entre els alumnes dels dos recursos educatius requereix una bona coordinació i l’adaptació que sigui necessària, tant a nivell de temps com en l’establiment dels millors mecanismes per   facilitar l’intercanvi. Precisament perquè cal una personalització , hi poden haver mecanismes de relació que es considerin més adients però caldrà establir els més adequats en cada institut en funció del grup. En aquest sentit hi poden haver intercanvis d’experiències presencials però també poden ser virtuals. Cal tenir en compte el ritme de cada grup així com el seu nivell maduratiu.

En aquesta última fase el projecte adquireix tota la seva dimensió, per acabar aconseguint que els alumnes dels instituts reprodueixin la proposta que han dut a terme els alumnes de la UEC, adaptant-la segons els hi convingui. Un cop això s’ha donat queda tan sols fer-ne la valoració final. Aquesta ha de permetre a l’alumne una reflexió sobre el seu propi procés, detectant les situacions que li han facilitat l’aprenentatge i aquelles que li han dificultat, establint una millora del seu autoconeixement.

Per finalitzar volem destacar que “Mar trencat” vol ajudar a disminuir la successió de fracassos en la que està immers l’adolescent (frustració i inadaptació) proposant un camí de transició al món adult amb garantia d’èxit. Cal recordar, però, que l’èxit educatiu és un fenomen comunitari i, per tant, responsabilitat de tothom.

 

Podeu descarregar la fitxa aquí.

Podeu descarregar el pòster aquí.