Eduquem dins i fora l'escola

03 Juny 2019

Escola Llibertat

EDUQUEM DINS I FORA DE L’ESCOLA

TRANSFORMACIÓ  DELS  PATIS  DE  L’ESCOLA  AMB  UN  PROJECTE COL.LABORATIU PER MILLORAR EL TEMPS DE LLEURE

Quan vàrem conèixer la crida Centres Educatius 360 ens vam animar a participar perquè l’ Escola Llibertat des de la seva creació ha tingut aquesta mirada global i integradora on tots els seus alumnes puguin tenir les mateixes oportunitats i que no se’ls discrimini per cap raó. Sempre s’ha garantit l’equitat i la igualtat d’oportunitats per tots fent partícips a les famílies i la Comissió de la infància  on  estan  representats  tots  els  agents  que  intervenen  en  el  barri: Serveis  socials,  Salut,  Tècnics  Ajuntament,  CRP,  assessor  LIC,  Institut  i escoles de la zona fent un treball en xarxa. Així consta en el nostre Projecte Educatiu i així seguim ara que celebrem el 40 aniversari.

El fet de formar part de la Crida ens ha donat l’oportunitat de conèixer altres experiències molt enriquidores i engrescadores. Hem tingut l’ oportunitat de compartir amb altres centres les seves propostes, les motivacions que els mouen a millorar i les activitats que fan en entorns socialment difícils, amb poca participació de les famílies. Això ens ha encoratjat a seguir lluitant per les nostres propostes i ha reflexionar de com les podem millorar.

La nostra realitat parteix de la bona voluntat de tota la comunitat educativa, per avançar en activitats inclusives pels infants que els permet millorar la convivència i les oportunitats, no tenim suport de l’administració local a nivell econòmic, tot i estar en un barri que no té cap recurs per a joves i infants. L’únic suport econòmic és finançament privat.

L’escola Llibertat sempre ha jugat el paper d’intermediari entre els alumnes i el ventall d’oportunitats del que poden gaudir els alumnes i aquest fet ens ha ajudat a reflexionar sobre en quines altres accions podem contribuir-hi. Això ens fa està amatents a participar a totes les activitats de la Crida i a d’altres accions i formacions com ha estat Competències per a la vida en el lleure educatiu. Coneixedors de com les activitats de lleure transmeten valors, com ajuden a interaccionar amb els altres, com ajuden a l’autogestió i que en el nostre  entorn  el temps  de  lleure  no  arriba  a  tothom  hem  afavorit  que  els alumnes en risc d’exclusió puguin participar en les activitats extraescolars de l’escola sense càrrega econòmica per a ells.

Un dels aprenentatges que hem confirmat del procés amb la Crida ha estat la necessitat d’una reflexió intensa per arribar a concretar un projecte col.laboratiu i participatiu partint del debat que ens ha d’ajudar a sentir empatia per totes les persones del conjunt a qui va dirigit. L’opinió dels altres no sempre coincideix amb la mirada del docent. Per tant en el nostre Projecte l’empatia sobre l’opinió de la Comunitat educativa serà molt important.

De les diverses activitats que formen part del projecte presentat a la Crida volem destacar el Valorem-nos, on infants i pares treballen durant varies sessions un valor, enguany el del respecte. Això lligat amb el treball de les emocions que s’ha iniciat a les aules creiem que està ajudant a millorar les relacions tant personals com socials de la nostra comunitat.

A partir de l’aprenentatge i la reflexió de les propostes que hem vist amb la Crida hem vist la necessitat de millorar i enriquir el Valorem-nos, creiem que ens cal fer un pas endavant.

Si  com  escola  li  donem  molta  importància  als  valors  del  respecte  i  la convivència pacifica i potenciem un treball emocional extens, com pot ser que les actituds dels nostres alumnes en el temps de lleure (pati, menjador, extraescolars) siguin encara tant negatives?. Apareixen conflictes que cal resoldre a l’aula i que dificulten les relacions entre ells.

Ens cal doncs que reflexionem i fem un diagnòstic sobre les dinàmiques de joc que volem que es generin al pati, com organitzem l’espai i el temps, quin ha de ser el paper de l’ adult i tot això fent comunitat!

Així que ens plantegem un nou REPTE: Transformar els patis de l’escola amb un projecte col.laboratiu per millorar el temps de lleure.

Caldrà preguntar-se com podem millorar aquest espai/temps de manera inclusiva, amb la implicació de la Comunitat educativa i amb una bona convivència social i emocional per tal que es reflecteixi en els aprenentatges. Volem que la resposta ajudi també a l’escola a estendre la seva línia escolar de treball dels valors i les emocions a partir dels recurs que ens proporciona l’entorn del pati.

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Tenint en compte que ja partim de les accions iniciades a l’escola amb els projectes VALORem-nos, intel·ligència emocional i extraescolars per tothom, la nostra mirada caldrà que compti amb aquestes premisses. Així els objectius seran:

–     Contribuir a la millora inclusiva de l’educació en valors en les famílies i els infants del centre, creant l’espai en que famílies, infants, escola i comunitat del barri puguin treballar de forma conjunta.

–     Millorar les relacions interpersonals i també el clima d’aprenentatge, establint factors de protecció d’aquesta educació en i amb valors i el reforç de l’autoestima, per així aconseguir fomentar l’autoconeixement i afavorint el benestar de l’infant.

–     Facilitat  la  igualtat  d’oportunitat  per  aconseguir  un  major  desenvolupament integral dels infants que per la seva condició, ja sigui econòmica o social, no disposen de recursos.

–     Promoure la col·laboració i obrir canals de participació, aprofitant els recursos i espais de l’escola per afavorir la convivència entre infants, famílies, escola i barri.

Amb el nostre propòsit pretenem afavorir l’ educació en valors mitjançant els recursos humans, recursos materials i recursos econòmics per fomentar la convivència i el respecte de l’ infant amb l’entorn del pati.

Els destinataris seran els infants de l’escola, les seves famílies, els mestres, els monitors de menjador, els d’extraescolars i les diferents associacions del barri.

ACCIONS

El nostre projecte seguirà els següents passos:

1)  Començarem amb una diagnosi/conscienciació fent un procés participatiu on infants, mestres monitors, pares, servei de neteja, Comissió d’ infància, ex alumnes i les associacions del barri respondran a les següents qüestions:

o Què fas a l’ hora del pati i del menjador.

o Què opines de l’hora del pati.

o Gaudeixes de l’estona.

o Què et sembla l’horari.

o Quines propostes de millora tens de l’espai,el temps,les activitats, el

material,l’organització general.

Això  ho  farem  a  través  d’enquestes,  escrits,  dibuixos,  gravacions,  bústia  suggeriments,… en format online mitjançant les xarxes i també manual.

2) Un cop recollida tota l’ informació, el grup impulsor del projecte, farà un buidat per fer visibles les fortaleses del centre i l’entorn i recollirem les oportunitats aportades per la comunitat educativa. En aquest punt es tindrà molt en compte els diferents punts de vista des dels col·lectius en que s’ha participat.

3) Per focalitzar el repte farem un llistat dels resultats i prioritzem de manera consensuada les propostes per decidir la planificació de com canviar el temps de lleure i el pati.

4) Per desenvolupar el projecte es crearan comissions on hi participarà la comunitat educativa i els membres de la Comissió d’infància. Es buscaran experts que assessorin en els diferents grups de treball.

Es buscaran espais de trobada acollidors, còmodes amb material divers per fer diferents propostes i dinàmiques de treball. Es tindrà en compte el vincle que es crearà entre els membres de la comissió intercalant estones de treball amb estones de pausa per compartir menjar i beure i teixir relacions personals.

5) Passem a l’acció, la temporalització del projecte caldrà intentar que s’adapti a un calendari d’accions que s’establirà a les comissions i podrà variar en funció del que vagi sorgint. Es farà el seguiment per tenir sempre en compte les noves idees i les noves incorporacions. I també caldrà anar fent front als possibles problemes que vagin sorgint. Caldrà anar avaluant els progressos per tal d’anar revisant i mantenir–nos atents a no desviar-nos de l’ objectiu del nostre repte.

6) Difusió del Projecte: ho comunicarem a tothom de la següent manera:

o Elaboració d’ un vídeo on vagin sortint les diferents fases de tot el procés.

o Cartells per convidar a la inauguració de l’espai exterior.

o Presentació del projecte per part dels infants als pares del seu grup.

o Festa d’ inauguració dels espais.

o Difusió a les xarxes socials.

o Donar-ho a conèixer a través del CRP i la revista Clip de l’ Ajuntament.

Creiem fermament que tirar endavant aquest projecte millora el temps de lleure escolar i repercuteix en els diferents àmbits dels infants:

– Canvien les relacions i actituds dels infants.

– Millora l’equitat i igualtat d’oportunitats per a tots.

– Crea una relació més bona i tolerant entre les famílies.

– Influeix en la millora dels aprenentatges competencials.

– Afavoreix una actitud més tranqui.la que fa que es gaudeixi millor de les diferents metodologies de treball.

– Torna el sentiment de pertinença de l’escola a tothom del barri fent que se senti que l’escola és seva.

En definitiva es tracta de millores que no són merament estètiques, no només busquen espais físics bonics i amables sinó que tenen darrera una ferma intencionalitat educativa: socialitzadora, psicomotricitat, resolució de conflictes, creativitat, llibertat, exploració, experimentació, autonomia, seguretat,… que reflecteixen les idees, les actituds, els valors.

Podeu descarregar la fitxa aquí.

Podeu descarregar el pòster aquí.

Podeu consultar la informació del centre aquí.