Projecte CAMÍ

03 Juny 2019

Escola Fluvià

Projecte CAMÍ

A inicis d’aquest curs escolar (2018-19) com  a Espai de Migdia, que segueix la mateixa línia pedagógica  i projecte  educatiu de l’escola, ens vam comenc;(ar a replantejar, després de fer un estudi de la situació d’aquest espai en els últims anys, com l’organitzaríem pel curs vinent i ens vam formular aquesta pregunta: en quin  sentit donem resposta o no a les necessitats deis  nostres  infants,?  Tenint en compte  que  a l’escola entenem l’espai  migdia  com  un moment de descans, pero alhora com un espai educatiu molt important

Arran d’aquest procés van sorgir els primers camins (objectius):

-Ser una escala  participativa  i comunitaria  i mantenir  relació  amb  l’entorn: la vida  ha d’entrar  a  l’escola,  i l’escola  ha  d’estar  estretament   relacionada  amb   l’entorn;  les interrelacions entre el medí escolar i social fan que l’escola esdevingui un espai de l’avui i de l’ara.

-Connectar espai lectiu i no lectiu sentint l’escola com a organisme viu, com a espai de convivencia  i d’intercanvi relacional entre adults i infants. Un espai equilibrat  entre la pedagogía de les emocions i els aprenentatges.

És a partir d’aquí que va néixer la proposta de donar una nova mirada,un gir de 360°: perqué no integrem, reorganitzem i connectem el temps lectiu  amb el no lectiu  en el projecte educatiu de centre  fent  un TOT, sense segmentar  la jornada  escolar i seguir  enriquint la qualitat pedagógica i potenciant aquest  dins/fóra que  mou  a cadascun  deis infants? Com  fem   aixo?  Creant  xarxa  i  vincles  amb  el  territori, promovent   propostes  d’espais d’aprenentatge amb l’acompanyament d’experts dins l’ambit de les arts escéniques, musicals, artístiques,culturals i socials que es realitzen al Poblenou i així anar creant complicitat  amb les diverses entitats i espais del barrí i de la ciutat. Una metodología  que no creu en un model únic d’aprenentatge i que aposta i potencia fer créixer l’oportunitat.

I alla estava la Crida Educació 360° on la Fundació Jaume Bofill repensava espais educatius  en clau comunitaria, en una educació  a temps  complet, amb  entitats, centres educatius i persones que s’uneixen per interconnectar-se. A la coordinadora de l’espai migdia i a l’equip directiu actual de l’escola ens va semblar que encaixava molt bé dins deis eixos del nostre projecte i de la metodología portada a la practica en el nostre Centre. Aquesta iniciativa ens complementava  i ajudava a donar més sentit i forma com  nosaltres entenem cap a on s’ha de conduir  l’educació  actual i futura. Un tot globalitzat dins del marc Educació 360°, la qual ens fa replantejar contínuament camins com escola en l’ambit intern i coma Comunitat Educativa.

Un cop seleccionat  el nostre projecte, la Noemí Artigas (secretaria pedagogica  de l’escola) i Berta Miquel  (coordinadora   pedagogica  de  I’Espai Migdia)  hem  tingut l’oportunitat de participar de les sessions de capacitació.

L’assisténcia a les sessions formatives  ens han ajudat a conéixer  entitats, centres educatius, propostes, recursos de ciutat  i poder continuar  donant  forma al nostre projecte, compartint  a la vegada les nostres reflexions amb la direcció  de centre, coordinació de cicles, equip de monitors/es de l’espai migdia i entitats del barrí.

Hem tingut la possibilitat de compartir  amb altres centres educatius de Catalunya un mateix  espai  on  poder  escoltar  i reflexionar  sobre  diferents   experiéncies  que enriqueixen  la nostra mirada i que ens ha ajudat a construir  i definir el CAMÍ que volem que recorrer el nostre projecte.

Algunes de les experiéncies que hem pogut sentir a les trobades de capacitació ens han despertat  la sensació “aixo  ja ho fem”, “aixo ho  podríem  millorar”, “nosaltres podem  arribar  a  crear  quelcom  així”… 1      a  poc  a  poc  vas teixint  una  sensació d’empoderament i ens adonem que només cal donar-li una volta a les coses que ja estem fent per potenciar-les, dur-les a terme i donar-les a conéixer. També ens ha portat a pensar en global, és a dir a prendre consciencia de la importancia de que els centres educatius no quedin  aiiiats de l’entorn  i el territori per créixer i enriquir-se aprofitant  els recursos  i potenciar  aquesta  mirada  de  l’aprenentatge  globalitzat. Participar en la Crida 360° ens ha servit per a realitzar una autoavaluació de centre i de tots els agents que hi formem  part i prenent  consciencia  en quin punt  estem i com podem obrir CAMÍ.

Voldríem compartir  la nostra reflexió amb altres centres educatius que inici’in aquest procés: de vegades cal posar la mirada en el que tenim i els aliats amb qui podem comptar; no sempre es tracta de crear coses noves sinó de donar la volta a allo que es fa i pensar quins potencials no estem veient al nostre voltant.

Per concloure, volem expressar-vos el nostre agra’iment per aquesta oportunitat que ens ha mostrat un camí més enlla, i ens ha engrescat en aquest punt de partida del Projecte cAmí pera seguir creixent cap a una educació futura i d’avui i garantir que el nostre alumnat puguin convertir-se en aprenents alllarg de la vida.

Ja no veiem un espai migdia aïillat sinó una unió entre l’espai lectiu i no lectiu. Aquesta mirada globalitzada és un avantatge, un complement  i un refor<;a  la nostra metodología  de  Centre  on  trobem   imprescindible   potenciar  cada  vegada  més aquests   moments   de  dins/fora   que   porta   cada   infant.   Una  metodología,   ja consagrada a I’Escola Fluvia en una de les franges del nostre horari lectiu anomenada espais d’aprenentatge (on infants  de diferents  edats  juguen  i experimenten  junts gaudint del seu instint natural de descoberta). 1   per altra banda ens permet abrir els ulls  a  !’exterior: un  exterior  per  poder  enriquir  i complementar   l’aprenentatge  i creixement del nostre alumnat.

Aquesta globalitat provoca un sumar i sumar en molts aspectes. És magnífic. Com a Centre ens ajuda a regularitzar i organitzar millar els nostres espais físics,optimizar ratios i millorar la qualitat del espai migdia  perqué disposarem de més mans i més especializades: els monitors/es acompanyaran als infants en els moments dellleure i els experts els acompanyaran vers la mirada deis llenguatges artístics. Aquesta unió potencia  una vinculació  i coordinació estreta de tots  els agents educatius  que hi formem  part. Un acompanyament  real de 9 a 16:30  h. Una observació més amplia i rigorosa  de com  el nostre alumnat  potencia  aquests recursos, com  actua  i com desenvolupa el seu instint i procés. A més és un projecte inclusiu  perqué cada infant és protagonista  del seu aprenentatge  autogestionant-se  el seu temps al seu ritme segons els seus, interesas, i necesitats coma persona. 1      aixó és un regal del qual es beneficia tata la comunitat educativa (infants, mestres, famílies,monitors/es….).

Podeu descarregar la fitxa aquí.

Podeu descarregar el pòster aquí.