Cordes a primària

03 Juny 2019

Escola Arquitecte Gaudí

De “Cordes a Primària” a  “Gaudí amb la música”

Reflexions que fan escola

Com la participació en la CRIDA360 fa replantejar-nos el nostre projecte i ens ajuda a introduir una mirada més amplia, donant valor a l’entorn i incorporant-lo a la realitat del centre com a OPORTUNITAT pel canvi.

Casella de sortida

El Projecte “Cordes a Primària” neix com a proposta de l’Escola Municipal de Música amb el suport de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat amb la voluntat de ser present a molts sectors de la ciutat, especialment als barris que menys freqüenten l’escola de música, i amb la intenció de socialitzar l’educació musical i democratitzar la pràctica instrumental en grup.

Aquest projecte es presenta a l’inici del curs 2016-17 a la nostra escola i, a una altra del municipi, com una oportunitat per apropar-se a les famílies amb una realitat sociocultural allunyada d’aquest tipus d’oferta educativa. El Claustre del centre i el Consell Escolar valoren positivament la seva implementació i passa a formar part del nostre Projecte Educatiu del Centre.

El projecte “Cordes a Primària” es desenvolupa dins i fora de l’horari lectiu del centre. Dins l’horari lectiu proposa una acció educativa regular fomentada en l’ensenyament instrumental dels alumnes, facilitant una vivència musical i una pràctica artística que permeti millorar el seu rendiment escolar, augmentant la seva motivació i autoestima. Els grups de tercer i quart de l’escola utiitzen la sessió setmanal de música per tocar l’instrument. A l’aula participen dues mestres de l’Escola Municipal de Música, una de violí i una de violoncel,  i la mestra de música del centre. Totes tres desenvolupen el mateix rol actiu acompanyant a l’alumnat en aquesta experiència. Els instruments de corda són facilitats per l’Escola Municipal de Música i restaran a l’escola mentre que duri el projecte.

Cada setmana l’equip cordes es reuneix per concretar com es portarà a terme la sessió. A més, dos o tres cops l’any es coordina amb l’altra escola del municipi que també participa al projecte.

Formar part d’aquesta orquestra fomenta uns valors tant personals com de grup: el treball en equip, la cura de l’instrument, el compromís, l’esforç i l’estima, en són alguns d’ells.

A banda de l’espai lectiu, i de forma paral·lela, els alumnes de segon any tenen l’oportunitat d’emportar-se l’instrument a casa després de la sessió “Cordes”  i aprofundir en la pràctica de l’instrument escollit. Alumnes i famílies es comprometen a cuidar l’instrument i portar-ho el dia abans de la sessió per poder-ho afinar i deixar-ho a punt per ser utilitzat. Durant la setmana, els alumnes poden preparar les partitures treballades a les sessions, improvisar les seves pròpies produccions i compartir amb l’entorn els seus avenços.

També es complementa amb la preparació d’un concert de Nadal per a  les famílies per Nadal, un concert per la resta de l’escola per concloure el curs escolar i s’impulsarà un concert conjunt per a les famílies amb l’altra escola del municipi que participa al projecte.

Per últim, ens agradaria destacar l’adaptació que hem realitzat d’aquest projecte a la realitat del nostre centre. Com a centre, hem garantit la participació de tot el nostre alumnat i hem treballat perquè els alumnes amb necessitats educatives greus i permanents puguin gaudir, de forma compartida amb els seus iguals d’aquesta experiència, incorporant els suports i les adaptacions necessàries. La valoració per totes les parts implicades ha estat molt favorable.

El nostre recorregut

Durant la primera sessió amb els professionals es van tractar els tres eixos principals de la CRIDA: replantejament de noves jornades escolars, la personalització i els itineraris d’aprenentatge i la importància de l’entorn i el treball en xarxa. Les graelles facilitades per la organització ens van ajudar a fer una diagnosi sobre en quin moment estàvem com a centre. Se’ns van generar dubtes i possibilitats, i alhora prenia més força la idea d’incorporar canvis metodològics i organitzatius.

Tal com va dir en Moisès Esteban, els aprenentatges flueixen dins i fora de l’aula. Per tant, necessitem conèixer la realitat que tenen els nostres alumnes. L’activitat del mapa de l’empatia ens va ajudar a analitzar la nostra proposta educativa i reflexionar si cal incorporar canvis.

Una altra idea d’aquella sessió,  és el fet de promoure un aprenentatge amb valor i significativitat, que el disseny del projecte no hagi nascut d’una necessitat del centre fa que ens replantegem com podem convertir-lo en un projecte identitari i transversal. Veiem que és necessari implicar al claustre de l’escola.

De l’experiència trencadora de la Trinitat Nova destaquem que un centre ha de prendre decisions per donar resposta a les necessitats de la seva comunitat. A més, d’incorporar l’entorn com a recurs i no com a amenaça, treballant amb un enfocament comunitari per afavorir les sinèrgies entre els agents implicats.

Partint de les activitats d’inspiració de la CRIDA fem un recull de les accions realitzades com a equip impulsor:

 • Hem mapejat l’entorn buscant agents i recursos de la comunitat educativa i hem seleccionat aquells que creiem que poden enriquir la nostra proposta educativa i que tenen coherència amb el Projecte Educatiu de Centre.
 • Hem identificat quins espais i temps d’aprenentatge lectiu i no lectiu es relacionen amb el nostre projecte. Valorem la possibilitat d’incorporar la franja del migdia i les extraescolars.
 • Hem revisat la programació de l’àmbit artístic amb la voluntat de redissenyar les propostes educatives per tal que formin part d’un projecte transversal i coherent amb la música com a eix vertebrador.
 • Estem buscant espais de trobada per a la coordinació i el treball conjunt entre el mateix equip docent i entre l’escola i les entitats del barri que hi col·labore
 • Donada l’experiència que hem tingut envers els alumnes amb necessitats educatives, cal incorporar canvis en el disseny de les sessions per tal d’adaptar-nos a les necessitats, característiques, motivacions i interessos de tots els nostres infants.
 • Necessitem plantejar uns objectius d’aprenentatge consensuats i pactats amb l’alumne, facilitant que l’infant pugui prendre decisions sobre el seu aprenentatge.

Oportunitats de millora

Per tal de guanyar presència al municipi, millorar la imatge externa del nostre centre i amb l’objectiu d’ampliar la matrícula podríem:

 • Oferir les nostres instal·lacions a la comunitat, especialment, a aquelles activitats de barri relacionades amb la música i els infants.
 • Comptar amb el vistiplau de l’Ajuntament com agent de la comunitat educativa.
 • Oferir-nos a l’administració a participar d’algun acte institucional.
 • Continuar fent difusió del nostre projecte a través de la nostra pàgina web creant una pestanya específica que reculli totes les novetats. Utilitzar les xarxes socials.
 • Destacar el nou projecte en la Jornada de Portes Obertes que s’ofereixen cada curs.
 • Incorporar a les famílies de l’escola com a agent difusor de la nostra experiència.
 • Realitzar una enquesta als participants (Escola Municipal de Música, alumnes i famílies) per conèixer el grau de satisfacció i poder incorporar canvis.

Paral·lelament, tenim la possibilitat d’enriquir la proposta educativa que oferim al nostre alumnat, donant més importància a l’àmbit artístic de la que tenia fins ara. A més, si promovem activitats significatives per l’alumne, on aquest pugui tenir un paper actiu i treballi de forma col·laborativa podem compartir aprenentatges i significats amb les entitats del barri fet que afavorirà les competències del nostre alumnat. Oferir un contacte més intens amb la música, també, pot ampliar la presència del nostre alumnat en les activitats culturals del municipi i afavorir la seva participació en activitats, fora del centre, relacionades amb l’àmbit artístic.

Per últim, l’acompanyament que realitzen les dues professores de l’Escola Municipal de Música ajuden en l’empoderament de la mestra de música. La seva implicació és cabdal perquè aquest projecte es porti a terme.

Així, podem resumir que ens agradaria convertir el projecte “Cordes  a Primària” en Gaudí amb la Música. Els principals eixos de treball són:

 • Oferir un tast musical a l’escola per afavorir la participació en les activitats culturals del municipi i augmentar la presència d’alumnes en activitats de l’àmbit artístic que s’ofereixen dins l’espai extraescolar.
 • Afavorir una educació integral, on la música sigui un component vertebrador.
 • Augmentar el coneixement del projecte a la comunitat educativa.
 • Ampliar la cultura musical dels nostres alumnes.

Per concloure, considerem que Gaudí amb la Música comença i considerem que no pot ser un projecte estàtic. Gaudí amb la Música ha d’anar adaptant-se als canvis que vagi patint l’escola i a les característiques del seu alumne. Només si senten que la proposta és propera a les seves necessitats tindrà una bona acollida. Hi ha molta feina per fer, però amb il·lusió i plantejant-nos petits objectius podem acabar superant el repte: oferir una educació integral on la música tingui un rol important.

Podeu descarregar la fitxa aquí.

Podeu descarregar el pòster aquí.