Campus Ítaca, un viatge universitari per a joves de secundària

14 Setembre 2020

"En aquesta edició ha resultat molt notable l’alt grau de motivació i de participació dels adolescents possiblement a causa del llarg període de confinament, a les ràtios més baixes en les activitats i a la capacitat d’adaptació i acceptació de la nova situació sanitària"
Jordi Prat
"En aquesta edició ha resultat molt notable l’alt grau de motivació i de participació dels adolescents possiblement a causa del llarg període de confinament, a les ràtios més baixes en les activitats i a la capacitat d’adaptació i acceptació de la nova situació sanitària"


Jordi Prat
director de la Fundació Autònoma Solidària

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) promou des de fa més de 15 anys un programa socioeducatiu per a joves de secundària d’entorns desafavorits, amb l’objectiu que tinguin continuïtat en els estudis. La ferma convicció en el programa ha fet que, malgrat la Covid-19, el juliol de 2020, gairebé 300 joves hi hagin pogut participar.

El Campus Ítaca (CI) és un programa de transició de la secundària a la universitat per a col·lectius vulnerables. Va néixer l’any 2004 inspirat en un projecte similar de la Universitat d’Strathclyde (Escòcia) i, al llarg d’aquests 16 anys, ha portat més de 5.500 estudiants de 3r d’ESO a la UAB.

Actualment, el CI és organitzat per la Fundació Autònoma Solidària, des de la seva àrea socioeducativa, després d’anys que fos organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació i sempre amb el suport de la facultat de Ciències de l’Educació i del Banco Santander.

El CI és una bona mostra de responsabilitat social universitària i de la necessària vinculació entre la universitat i els instituts de secundària ja que l’èxit educatiu també és un repte per a les universitats.

Participants del campus
El programa va dirigit a nois i noies de 15 anys que han acabat 3er d’ESO perquè es vol estimular l’interès per a la continuïtat acadèmica en el moment previ a decidir si els joves volen continuar estudiant després de l’ESO.

En la selecció dels participants es busca alumnat amb baixos recursos econòmics; amb resultats acadèmics mitjans (és a dir perfil d’estudiant amb capacitat acadèmica, però sense ser brillants); i alumnat de familiars sense estudis universitaris. El nivell d’estudis dels progenitors és sovint una de les claus de l’expectativa acadèmica i, per això, es posa èmfasi en estudiants sense referents universitaris en l’entorn immediat. A més s’assegura la paritat de gènere.

Els gairebé 400 estudiants anuals provenen de 33 municipis i 79 instituts. La majoria són del Vallès Occidental -entorn proper al Campus de Bellaterra-, tot i que n’hi ha també d’alguns centres d’altres punts de la província de Barcelona.

#Territoris360

Què fan els joves durant l’estada?
En cada edició del CI es fan dues tandes de 7 dies d’activitat, durant els quals es desenvolupen les activitats en grups de 12 joves. En cada grup hi ha nois i noies de diferents instituts, acompanyats sempre d’un monitor o monitora, que és el seu referent.

Les activitats que es fan al campus són del següent tipus:

 • Les activitats lúdiques, artístiques i esportives són propostes com una gimcana, la piscina o tallers de ball, que promouen la cohesió dels grups, el coneixement lúdic del campus i l’expressió artística i corporal.
 • Els tallers serveixen per treballar competències d’expressió, de comunicació audiovisual i de matemàtiques.
 • Activitats de raonament, recerca i cooperació anomenats “Un cas per resoldre”. Es plantegen 12 casos per aconseguir que l’alumnat entengui que les situacions depenen de molts factors i que cal estudiar-les des de diferents punts de vista i sovint requereixen la participació de molts agents per tal de ser resoltes satisfactòriament.
 • Els projectes de recerca són l’activitat amb més pes del Campus Ítaca, ja que volen donar a conèixer als joves participants la vessant investigadora de la UAB. Al llarg del projecte, es treballa el mètode científic a petita escala (els joves han de formular hipòtesis, obtenir dades, analitzar els resultats, fer-ne una valoració i una exposició final de conclusions). Els projectes abasten temes com per exemple la igualtat de gènere, el multilingüisme, la robòtica, les migracions i la cerca d’asil o la fecundació in vitro.
 • Acte de cloenda. Representa la culminació i tancament del campus. Els nois i noies presenten els resultats dels projectes que han estat treballant i ho fan en un auditori davant de representants de la UAB, ajuntaments i acompanyats de les seves famílies. Aquest acte reforça molt positivament el missatge de l’interès i la capacitat dels joves a poder arribar a estudiar a la universitat.

Un programa de treball en equip

Per tal d’articular les diferents accions que es duen a terme per a l’execució del programa, és necessari un equip humà que articuli el seu engranatge amb la coordinació d’un equip tècnic i administratiu.

 • 25 Monitors i monitores amb experiència amb adolescents, amb carnet de monitor i que són o han estat estudiants de la UAB.
 • 100 docents i investigadors de diferents àmbits de coneixement de la UAB amb experiència i especial interès per la docència amb adolescents.
 • Talleristes, especialitzats en alguna de les activitats ludicoesportives del campus.

La implicació dels ajuntaments i els centres participants en el programa és vital per al seu desenvolupament. Mitjançant una comissió mixta de cada municipi, entre els referents del campus de cada institut i la respectiva regidoria de l’Ajuntament que finança el programa, es consensuen els criteris de selecció dels joves participants.

Els ajuntaments col·laboren econòmicament amb el programa assumint una part de la despesa (transport i manutenció de l’alumnat). En la seva totalitat, assumeixen i comparteixen la importància que el programa té en l’estímul per a l’estudi de l’alumnat del seu municipi.

2020, un juliol ben diferent…, però un Campus més necessari que mai

La situació excepcional derivada de la pandèmia, ens va plantejar davant el dilema d’anul·lar el CI (com tantes i tantes altres activitats) o mantenir-lo, amb els canvis que fos necessari. Pendents de l’evolució de l’epidèmia, des de l’equip de govern de la UAB i des de la Fundació, en tot moment es va apostar per intentar mantenir l’activitat, precisament perquè el programa s’adreça a un dels col·lectius que ha resultat més afectat pel confinament escolar.

Aquesta decisió ens va obligar a replantejar i ajustar el Campus Ítaca a les necessitats de seguretat i de salut necessàries per a garantir l’assoliment dels objectius educatius del programa.

Els canvis realitzats, entre altres, han estat els següents:

 • Endarreriment del període d’execució per a garantir la millora de la situació sanitària, reducció del nombre de dies de 7 a 5, i reducció de 7 a 2 tardes.
 • Reducció de ràtios per monitor de 12 a 10 joves; acotar la participació dels municipis tenint en compte la regió sanitària de la UAB (Àrea Metropolitana nord: els dos Vallesos).
 • Increment del nombre d’autocars, per garantir la ràtio prevista d’ocupació de seients i establir les activitats del campus a partir de la distribució dels joves per autocars, per evitar la mínima interacció entre joves de diferents municipis i per possibilitar una fàcil traçabilitat de contactes en cas de contagi.
 • Pel que fa a les activitats, canvi d’ubicació de totes les activitats que es poden fer a l’aire lliure; ús d’aules més grans; incorporació d’una nova activitat sobre benestar emocional, perquè els nois i noies poguessin trobar un espai on expressar-se després del llarg període de confinament; i supressió de totes les activitats de gran grup, com la cloenda, que enguany s’ha substituït per presentacions que es poden consultar a la web.

En aquesta edició ha resultat molt notable l’alt grau de motivació i de participació dels adolescents (també dels joves monitors) possiblement a causa del llarg període de confinament, a les ràtios més baixes en les activitats i a la capacitat d’adaptació i acceptació de la nova situació sanitària

Finalment, doncs, amb una reducció general de 395 a 298 joves participants, el campus ha estat una realitat que han valorat molt positivament alumnat participant, el professorat i l’equip organitzador del programa. Les mascaretes, els grups reduïts i las distància no han estat un impediment perquè la convivència, les ganes d’aprendre i de divertir-se fossin presents al campus Ítaca com cada any.

L’aprenentatge de l’edició 2020 és que l’experiència directa i l’intercanvi entre joves es pot adaptar, però és difícilment substituïble per entorns no presencials. En aquesta edició ha resultat molt notable l’alt grau de motivació i de participació dels adolescents (també dels joves monitors) possiblement a causa del llarg període de confinament, a les ràtios més baixes en les activitats i a la capacitat d’adaptació i acceptació de la nova situació sanitària.

Reptes de futur: avaluació i extensió

El Campus Ítaca és un programa plenament consolidat que ve avalat per les altes dades de continuïtat en els estudis dels joves participants. Així, per exemple, de la generació de 395 nois i noies que l’any 2015 van assistir al campus més del 80% van continuar cursant estudis postobligaoris, especialment, batxillerat.

Malgrat aquestes dades, de cara al futur cal aprofundir en l’avaluació del programa i, especialment, per conèixer les trajectòries posteriors dels joves participants per poder documentar millor l’impacte específic del programa i millorar, si s’escau, els aspectes vinculats a la selecció prèvia i a les activitats del campus.

Finalment, caldrà tenir en compte el possible creixement del programa com a conseqüència de la voluntat de la UAB d’implicar-se amb l’Ajuntament de Barcelona en àmbits com el socioeducatiu i, també, donada l’aparició de nous instituts (molts d’ells amb el model d’institut escola) al Vallès Occidental, per poder mantenir el campus obert a tots els centres de secundària d’aquesta comarca.