Aprenem compartint

17 Desembre 2018

Aprenem compartint és un projecte comunitari d’acompanyament educatiu per a infants de primària i de secundària. L’equip impulsor és Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta (una federació
d’entitats de barri) amb el suport del Districte de Sants-Montjuïc i la Diputació de Barcelona. És un recurs gratuït per a les famílies que ofereix un espai preventiu on infants i joves poden fer els deures, millorar els
hàbits d’estudi i canviar la seva pròpia perspectiva envers el món acadèmic. L’equip d’atenció per cada grup de 10 alumnes està format per una professional acompanyada d’entre dues i quatre persones voluntàries.
Una de les peculiaritats de l’equip de voluntariat és que hi ha alumnat de secundària del propi projecte que és convidat a anar a les escoles per ajudar els infants (experiència APS).


Descarregar

Com ens presentem al pòster
A l’hora de presentar la nostra experiència, vam decidir parlar de l’evolució del projecte des del seu inici, l’any 2012. Aquesta ve definida per tres grans moments: l’inici, el canvi de nom i el procés d’Educació 360. El
projecte va néixer fa 6 anys, com una iniciativa petita, de barri, després de detectar una necessitat des de serveis socials. Inicialment érem l’Espai de deures, un projecte pilot de reforç escolar per lluitar contra el
fracàs escolar, amb 10 alumnes de secundària. Al cap d’uns anys, amb un procés participatiu, vam donar un nou nom al projecte, ja que l’inicial no ens definia bé. L’any 2017 ens rebategem com Aprenem compartint,
un nom que defineix millor com treballem, que reflexa la voluntat de vinculació amb la comunitat. Alguns del alumnes del projecte inicial formen part actualment de l’equip persones voluntàries. Ho presentem des d’un
escriptori, com un espai de treball tant de l’alumnat com del propi equip del projecte.

Els reptes que ens mouen
En termes d’equitat educativa, en un inici ens plategem el repte de:
Incrementar l’accés i participació a tots els infants i joves a iniciatives d’alt valor educatiu, garantint la igualtat
i dificultats que es plantegen. Busquem dotar-los d’eines col·laboratives que els permetin fer-se agents actius
del seu procés d’aprenentatge, tant pel que fa a l’estudi, com per la seva vinculació a activitats educatives
riques fora de l’Aprenem Compartint.

En el cas del voluntariat d’Aprenentage Servei, se’ls proposa fer un projecte audiovisual en què ells i elles
siguin creadors i protagonistes, explicant la tasca que fan i donant a conèixer la seva experiència.

Actualment s’han afegit a la crida de voluntariat una vintena de nois i noies de centres concertats del barri
que no pertanyen al projecte, fet que permetrà l’intercanvi i el reconeixement de realitats socioeconòmiques i culturals diverses en un marc d’ajuda mútua.

Busquem una participació cada cop més activa dels joves en les activitats que organitzem, establint petits
canvis interns que creïn vincles. Aquest any el jurat dels contes que escriuen els infants de primària, seran els
joves de secundària. Alhora, son els joves qui ens acompanyen a explicar el projecte a altres professionals o
als mitjans de comunicació locals.

Aliança amb el Districte:
– Plategem una reunió conjunta amb Educació del Districte de Sants-Montjuïc i els 8 centres educatius de
primària que participen del projecte, on podrem compartir el nou enfocament del projecte.
– Som convidats a participar activament del Consell Educatiu del Districte (abans Consell escolar) qui també
està fent un procés de canvi de mirada cap a un enfoc més comunitari.
– S’ha creat un nou grup de treball de projectes d’acompanyament educatiu als barris, dinamitzat pel propi
Districte, on hi participem.

Enfortir el diàleg amb la comunitat:
– Treballem amb 120 alumnes: 90 de primària i 30 de secundària. El seguiment de secundària sempre ens ha
resultat complex per la dificultat de contactar amb els tutors i tutores. Per això, hem començat a implementar
eines de reconeixement per trencar amb la visió conflictiva i de baix rendiment acadèmic que es té dels infants
i joves. Cal reconèixer explícitament les hores que dediquen a l’estudi i a la participació en activitats del barri.
Hem creat una carta adreçada als tutors i tutores dels joves de secundària, posant de manifest els esforços
que fan per assolir èxits acadèmics. Aquesta eina ens ha facilitat ja un contacte directe i més personalitzat
amb els centres.
– A l’Aprenem Compartint busquem trencar amb l’estereotip de la baixa participació i interès amb què solen
ser categoritzades les famílies, ja que sempre hem mantingut una fluïda comunicació i un recolzament. En
aquest sentit, projectes com ExpandED schools o la de Citizen Schools, ens han fet reflexionar sobre com
podem usar aquesta predisposició per crear aliances i enriquir les trajectòries dels infants i joves. Per tot això,
hem engegat la iniciativa de convidar a les famílies a venir a fer els deures amb l’alumnat de primària i, a
secundària, volem iniciar el projecte “avui ens visita…” en què es convida a un familiar a explicar trajectòries
personals o professionals que resultin enriquidores pels joves.
– A través de la validació amb agents, concretament els educadors de carrer (APC), es planteja la possibilitat de
presentar el projecte al claustre dels centres de secundària.

Crear nous indicadors d’avaluació:
– Volem enfortir els mecanismes d’avaluació interna amb ús de nous paràmetres i indicadors. Volem valorar la
continuïtat educativa dels joves més enllà de l’educació obligatòria. Afegim, per tant, un indicador de
permanència en l’educació. A més, amb el creació dels informes, rúbriques i qüestionaris ja esmentats, es
creen nous indicadors que genera el propi alumnat i que serveixen tan per l’avaluació per part de l’equip com
per la reflexió per part de l’alumnat.
– Analitzarem la perseverança en els estudis de tots aquells joves que han passat pel projecte i orientar millor
als que hi són ara. De fet, hem iniciat el projecte “Segueixo estudiant” amb algunes places per estudiants de
batxillerat i cicles. Ens agradaria obrir algunes places més ja que no hi ha recursos d’acompanyament per a
aquest tipus d’alumnat.

Per acabar, el que podríem aconsellar a qualsevol iniciativa que vol engegar un procés similar és la necessitat
d’aturar-se a pensar, fer-se preguntes i escoltar les mirades noves sobre la pròpia tasca. Alhora, el fet
d’explicar i de compartir el projecte obliga a endreçar les idees i prioritats, detectar les mancances i allò que
pots estar oblidant de fer i que és important. Es tracta d’un exercici molt interessant i necessari que serveix
per engegar petites iniciatives que produeixen canvis significatius en el plantejament del projecte. En aquest
sentit, ens agradaria plantejar la possibilitat de realitzar una trobada amb totes els projectes de la crida, potser
d’aquí a un any, per tal de compartir en què s’ha traduït tot aquest procés i què n’hem extret. Pensem que
podria suposar una bona cristal·lització dels aprenentatges i alhora una oportunitat per seguir aprenent.