Ampliació de les oportunitats educatives: extraescolars comunitàries als barris de Sant Narcís i Santa Eugènia de Girona

15 Desembre 2020

“El confinament ha agreujat la bretxa educativa en un entorn vulnerable per la situació econòmica i cultural de les famílies. Davant d’aquesta realitat, continuar oferint una bona oferta d’activitats extraescolars és essencial per a la socialització dels infants més enllà del seu entorn familiar.”
Anaïs Iglesias Masferrer – Tècnica Educació 360 Ajuntament de Girona
Victòria Rodríguez Castan – Tècnica Educació Ajuntament de Girona
Aaron Fortuny Espín – Director Escola Josep Dalmau Carles de Girona
“El confinament ha agreujat la bretxa educativa en un entorn vulnerable per la situació econòmica i cultural de les famílies. Davant d’aquesta realitat, continuar oferint una bona oferta d’activitats extraescolars és essencial per a la socialització dels infants més enllà del seu entorn familiar.”
Anaïs Iglesias Masferrer – Tècnica Educació 360 Ajuntament de Girona
Victòria Rodríguez Castan – Tècnica Educació Ajuntament de Girona
Aaron Fortuny Espín – Director Escola Josep Dalmau Carles de Girona

El Programa d’Activitats d’Extraescolars Comunitàries dels barris de St. Narcís i Sta. Eugènia de la ciutat de Girona és una iniciativa comunitària que va néixer el 2001 en el marc del Pla Educatiu d’Entorn.

A causa de l’elevat índex de segregació escolar d’aquesta zona de la ciutat i davant la necessitat  d’oferir l’oportunitat als infants de participar en les activitats d’una forma coordinada i assequible, la Coordinadora d’AFAs, entitat representant de les AFAs de les diferents escoles del barri, va decidir liderar el Programa d’Activitats Extraescolars Comunitàries amb l’objectiu de  cohesionar i relacionar escoles i entorn.

La participació i el treball en xarxa amb els diferents agents del territori és el que fa possible  l’execució d’aquest programa, creant un programa d’activitats extraescolars entre les escoles del barri on es posa en valor l’educació fora d’horari lectiu com a factor clau de l’èxit educatiu. Aquestes activitats es reparteixen per les escoles del barri, es crea un sol programa comunitari i els alumnes de les escoles poden inscriure’s a qualsevol activitat. D’aquesta manera cada escola ofereix unes activitats concretes generant relacions entre infants del barri  i facilitant la varietat d’oferta com també evitant duplicitats d’activitats.

UN PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA

Tot aquest procés de generació del programa comunitari consta de tres fases de desenvolupament:

Una primera fase de disseny de l’oferta d’activitats extraescolars comunitàries que es duu a  terme durant el mes de febrer. S’hi fa una revisió global de l’oferta d’activitats del curs anterior,  tant de l’oferta comunitària com també la de cada centre educatiu, per tal de donar coherència  i complementar la diversitat de l’oferta d’activitats extraescolars del barri.

Un cop revisada aquesta oferta, durant el mes de març i abril es defineix la programació  d’activitats extraescolars pel curs següent juntament amb l’entitat gestora, subcontractada per  la Coordinadora d’Afa, amb l’objectiu de realitzar un pressupost i establir un preu de soci o no  soci de l’Afa de forma equitativa. En aquesta segona fase també s’estableix el calendari i el  procés d’inscripció a les activitats, així com les beques per a l’alumnat en risc social en  col·laboració amb els Serveis Socials del barri.

Cal destacar que, en aquesta segona fase, també hi col·laboren els diferents serveis municipals  de l’Ajuntament per donar suport puntual a l’execució del programa. Per exemple, el Servei  d’Esports financia part de les activitats esportives que es realitzen als equipaments municipals i el Servei de Comunicació que dona suport a la difusió i realització del programa.

Finalment, la tercera fase, la més important, és la fase de difusió a les famílies i gestió  d’inscripcions. La comunicació de la informació i la sensibilització entorn la concepció de que la participació dels seus fills i filles en les activitats extraescolars contribueix a la millora de les seves oportunitats educatives és cabdal. En aquesta tasca s’utilitzen diferents canals: l’escola, a través de mestres, tutors i tutores d’aula i el tècnic o tècnica d’integració social del centre; les Afa de les escoles; com també els equipaments municipals del barri.

IMPACTES DEL PROGRAMA

Al llarg d’aquests anys d’aplicació del programa hem pogut observar diversos factors d’èxit pel  que fa a la participació en les activitats extraescolars:

 • En termes globals s’ha incrementat el nivell de participació de l’alumnat de tots els  centres educatius. (91 alumnes) 
 • S’ha incrementat de forma significativa la participació de l’alumnat amb risc social a  través de l’increment en l’assignació de 44 beques 
 • Pel que fa a l’activitat de multiesport, s’ha aconseguit paritat de gènere. També s’ha incrementat l’oferta d’activitats per a l’etapa d’educació infantil (3-6 anys).
 • S’ha dinamitzat la xarxa d’agents educatius del territori treballant de manera  col·laborativa.

Però la pandèmia per la COVID-19 ha provocat que la participació de l’alumnat a les activitats extraescolars s’hagi reduït notablement, atès que les famílies actuen de forma preventiva. El confinament ha agreujat notablement la bretxa educativa en un entorn vulnerable per la situació econòmica i cultural de les famílies. Davant d’aquesta realitat, continuar oferint una bona oferta d’activitats extraescolars és essencial per la socialització d’aquests infants més enllà del seu entorn familiar.

REPTES DE FUTUR I ACTUACIONS CLAU: EL PAPER DE L’AJUNTAMENT

El  Programa d’Activitats Extraescolars comunitàries encara té molts reptes per  encarar pel que fa a aspectes organitzatius i de dinamització de famílies:

 • Treballar per a la presa de consciència i sensibilització de les famílies en les oportunitats  educatives que s’ofereixen a l’entorn, a través d’un pla de comunicació i el treball en  xarxa entre agents del territori.
 • Proposar noves mesures inclusives que facilitin l’accés dels infants i joves en risc  d’exclusió social a les activitats extraescolars.
 • Dissenyar un programa d’activitats extraescolars integrat i atractiu que prioritzi les  entitats del barri i que respongui als interessos i necessitats educatives dels infants i  joves.
 • Complementar la diversitat de l’oferta amb activitats pròpies dels centres cívics de la  ciutat.
 • Incrementar el nombre de participants i reforçar la cohesió de la xarxa d’escoles de  barri.

Per aconseguir els reptes anteriors, ens proposem dur a terme algunes actuacions pel que fa a la  dinamització de famílies:

 • Reforçar el treball en xarxa dels membres de la Comissió d’Extraescolars a través de  l’acompanyament a les AFA’s per millora l’apoderament, l’autonomia en la gestió i la coordinació.
 • Implicar als tècnics d’integració social (TIS) de cada centre en les accions de dinamització de famílies.

Així doncs, se’ns presenta un escenari ple de reptes per endavant que amb la mirada compartida d’Educació 360 amb l’escola, la família, els agents educatius, l’entorn i l’ajuntament podem crear un espai d’activitats extraescolars comunitàries on les famílies hi tinguin cabuda i on els infants es desenvolupin com a persones, coneguin el seu entorn més proper, surtin de la seva zona de confort i descobreixin noves passions i talents.

Finalment, cal destacar que, recentment, l’Ajuntament de Girona ha aprovat el Programa Girona Educació 360, en el marc de Girona Ciutat Educadora, on es defineixen diferents actuacions entre les quals destaca el suport a aquest programa i l’acompanyament a la dinamització de famílies amb l’objectiu d’apoderar les AFA’s i promoure la seva implicació en els processos educatius dels seus fills i filles, així com la seva participació en l’acció educativa a dins i fora del centre.