A la plaça!!

17 Desembre 2018

Fundació Surt: Dinamització de l’espai públic per la promoció de la convivència

REPTE

El projecte “A la Plaça”, neix amb la voluntat de ser una proposta per la millora de la
convivència i de cura de l’espai públic a través de la dinamització de les places i carrers del
territori amb la implicació de la comunitat (ciutadania, recursos tècnics i administració) on la joventut adquireixi un
paper rellevant en aquesta re configuració possibilitant la seva implicació en la dinàmica comunitària. La iniciativa
vol donar resposta a diverses necessitats identificades durant el procés de coneixement compartit desenvolupat al
territori de la mà del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (PICI), del que es prioritzen necessitats en
tres temàtiques principals: la convivència, la participació i la joventut. En quant a la joventut, aquestes necessitats
es concreten principalment en la manca d’espais culturals, esportius i d’oci així com d’una programació d’activitats
dirigides aquesta població que respongui als seus interessos i necessitats; l’ existència de relacions que s’acosten a
l’hostilitat entre infants i joves, amb components de racisme; i el tipus d’usos i dinàmiques que es donen a l’espai
públic, també entre el col·lectiu de joves, que no afavoreixen que siguin espais compartits i, on qüestions
vinculades a l’incivisme, hi predominen. És per això que es planteja el repte de treballar perquè els i les joves del
Districte 6 de Badalona esdevinguin agents transformadors de l’espai públic per la millora de la convivència
intercultural promovent el seu activisme i protagonisme en la comunitat des del compromís i estima pel seu
entorn més proper.

L’EQUIP
Per tal d’assolir aquesta fita es configura un equip impulsor que funciona com a grup motor
de la proposta (taula jove)format principalment per les entitats socioeducatives del territori
i per membres de l’equip tècnic del Consorci Badalona Sud així com de l’Oficina Municipal del Districte 6-
Ajuntament de Badalona. A través de trobades mensuals es va definint i coordinant la proposta posant especial
interès en la planificació de les accions, el disseny de l’estratègia de dinamització del grup de joves, l’avaluació i
mesura de l’impacte, la documentació de tot el procés i la difusió i comunicació de la iniciativa. Tot i que aquest
seguit d’aspectes es treballa a partir de les plenàries mensuals, cada membre de l’equip assumeix una tasca
concreta que suma al seu desenvolupament global. L’equip també disposa de tot un seguit d’eines que faciliten la
gestió i coordinació del mateix com és un calendari i espai virtual compartit així com fitxes pel disseny i eines
d’avaluació d’accions concretes.
També es compta amb diversos agents col·laboradors, amb menor grau d’implicació, però que resulten essencials
per l’òptim desenvolupament del projecte: les escoles del territori, l’equip d’educadors/es de carrer i el Punt
d’Informació per a Persones Nouvingudes “De tot arreu”. A més, altres serveis, grups i entitats ciutadanes del
territori col·laboren puntualment en accions del projecte.


Descarregar

LA INSPIRACIÓ

Arribar aquesta proposta de reformulació del projecte ha estat fruit de tot un treball de
reflexió i anàlisi a partir dels diferents elements i continguts treballats durant el procés de
capacitació, i que primerament s’han anat treballant entre les persones participants en l’experiència i desprès
compartint i repensant amb la resta de membres del grup motor del projecte.
Durant la primera fase hem anat dotant-nos de nous coneixements i experiències que han permès construir les
bases i emmarcar la nostra proposta en l’educació a temps complert. L’espai destinat durant les sessions a
treballar sobre els continguts amb altres participants també ha contribuït a enriquir la nostra reflexió i posterior
replantejament, ja que el fet de compartir anàlisi amb d’altres persones amb les que habitualment no treballem
aporten altres maneres de fer, perspectives i experiències amb les que d’alguna forma també s’ha nodrit el nostre
projecte. Val a dir, que en el nostre cas, la sessió de cocreació va representar un avenç important en l’enfoc de la
nostra proposta, un espai, que tal i com va estar plantejat i dinamitzat, ens va permetre connectar tot aquell saber
acumulat durant la primera fase sumat al nostre coneixement sobre la realitat en la que s’emmarca la iniciativa, i
explorar amb cert temps i recursos (que habitualment no disposes) noves possibilitats de donar resposta al nostre
repte des de la creativitat i la cocreació.
Un altre aspecte que ha resultat del tot determinant i que ha contribuït a veure amb claredat l’horitzó del nostre
replantejament han estat les trobades amb el facilitador. La visió i la implicació d’una persona “externa” en
l’exercici del redisseny, ha resultat clau en el nostre replantejament i ha propiciat, a través de la seva mirada “des
de fora” i objectiva, anar ajustant i concretant la proposta sense perdre de vista l’objectiu del replantejament i
dotant-la de més sentit i coherència (en quant els criteris d’educació a temps complert, possibilitats en relació als
recursos dels que disposem, etc.) pel seu desplegament. El fet de disposar d’algú que a partir de fer-te qüestionar
els teus plantejaments i criteris inicials ha estat una de les peces més importants en aquesta reformulació.

LA PROPOSTA

A través del procés de capacitació que ens ha ofert la Crida arribem al replantejament del projecte des de l’entusiasme

i el convenciment de posar en marxa una iniciativa que generil’impacte i els resultats desitjats. Entomar el repte

que joves del territori esdevinguin agents transformadors del
seu entorn compartit més proper com a mitjà per afavorir la convivència intercultural, resulta una proposta que
pot donar resposta algunes de les necessitats educatives que presenta la població juvenil del territori, les quals fan
referència principalment a la falta d’espais i d’oferta d’oci i d’activitat cultural per aquest col·lectiu, al model de
relacions que es dona entre els i les joves proper a l’hostilitat i al tipus d’usos i dinàmiques que es donen a l’espai
públic per part d’aquest col·lectiu.
L’estratègia per assolir el repte se centrarà en la configuració d’un grup de joves provinents primerament de les
entitats socioeducatives del territori (aquells/es joves motivats, amb ganes de fer coses, …) per després anar
sumant joves del territori no vinculats a cap iniciativa i/o recurs socioeducatiu per tal que esdevinguin un grup
motor d’accions de dinamització i de transformació de l’espai públic. El grup resultarà un espai de relació i
coneixement on les diferents realitats culturals del territori estaran representades i on es generarà l’oportunitat de
desenvolupar competències vinculades a la participació i a les habilitats socials. Tot i que la fita planteja que siguin
els propis joves els líders de la iniciativa, el grup motor del projecte esdevindrà el catalitzador del lideratge del
mateix. El treball conjunt i coordinat entre els diferents agents implicats en la proposta resultarà cabdal per anar
desenvolupant la iniciativa òptimament. La planificació de les diferents actuacions, la preparació de les trobades
amb els joves (posant especial interès en el disseny de l’estratègia de dinamització que permeti que els i les joves
vagin adquirint major autonomia com a grup), l’avaluació continua del procés i la comunicació i difusió de
l’experiència resultaran algunes de les activitats clau.
Tot i que es preveu desenvolupar la proposta al llarg d’aquest curs 2018-19, caldrà també assentar les bases i
criteris per garantir la sostenibilitat de la iniciativa més enllà d’aquest període.

LA REFLEXIÓ
La participació en la Crida, Comunitats que Eduquen ha resultat una experiència que ha
contribuït a reforçar la perspectiva d’educació 360 del nostre projecte i a millorar la
proposta en general a partir dels coneixements i eines treballades al llarg del procés.
En aquesta direcció, voldríem compartir amb altres agents comunitaris, la importància de diferenciar, a l’hora de
plantejar els objectius d’un projecte d’aquestes característiques, les necessitats de tots i totes els i les agents amb
qui es treballa i a qui va dirigida l’acció.
Com a procés, per sobre de tot, ens ha brindat com a equip, i com a professionals a nivell individual, l’oportunitat
de treballar des d’una altra perspectiva i actitud en la que el diàleg, el fer i desfer, el qüestionament individual i
col·lectiu, la creativitat, … han esdevingut elements clau per assolir el nostre propòsit alhora que també han
resultat un aprenentatge a nivell de mètode de treball en processos de creació col·lectiva transferible a altres
iniciatives i situacions amb les que en trobem en el quotidià de la nostra tasca.